राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रार्थना 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रार्थना

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखंम वर्धितोऽहम् ।
महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते॥

प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम् ।
त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शभामा शिषंदेहि तत्पूर्तये॥

अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम्,सुशीलं जगद् येन नम्रं भवेत्।
श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गम्,स्वयं स्वीकृतं नः सुगंकारयेत् ॥

समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्,परं साधनं नाम वीरव्रतम् ।
तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा,हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्राऽनिशम् ॥

विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्,विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् ।
परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्,समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् ॥

॥भारत माता की जय॥

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रार्थना 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रार्थना 

Leave a comment