अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: 

 
नम: श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च ।
असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥
 
श्रीराधापतये तुभ्यं  व्रजाधीशाय ते नम: 
 नम: श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय च ॥२॥
 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।
यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥

वाणी सदा ते  गुणवर्णने स्यात्
कर्णौ कथायां  ममदोश्च कर्मणि ।
 
मन: सदा त्वच्चरणारविन्दयो
र्दृशौ स्फुरद्धामविशेषदर्शने ॥४॥
(गर्ग०, मथुरा० ५।९-१२ )
 
॥ इति श्रीगर्गसंहितायां मथुराखण्डे अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति:॥

krishna stuti अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति
Leave a Comment

1 Shares
Share
Tweet
Share
Pin1