अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ ह्रीँ श्री शारदा सरस्वत्यै नमः ।
 2. ॐ ह्रीँ श्री विजया सरस्वत्यै नमः ।
 3. ॐ ह्रीँ श्री नन्दा सरस्वत्यै नमः ।
 4. ॐ ह्रीँ श्री जया सरस्वत्यै नमः ।
 5. ॐ ह्रीँ श्री पद्मा सरस्वत्यै नमः ।
 6. ॐ ह्रीँ श्री शिवा सरस्वत्यै नमः ।
 7. ॐ ह्रीँ श्री क्षमा सरस्वत्यै नमः ।
 8. ॐ ह्रीँ श्री दुर्गा सरस्वत्यै नमः ।
 9. ॐ ह्रीँ श्री गौरी सरस्वत्यै नमः ।
 10. ॐ ह्रीँ श्री महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमः । 
 11. ॐ ह्रीँ श्री कालिका सरस्वत्यै नमः ।
 12. ॐ ह्रीँ श्री रोहिणी सरस्वत्यै नमः ।
 13. ॐ ह्रीँ श्री परा सरस्वत्यै नमः । 
 14. ॐ ह्रीँ श्री माया सरस्वत्यै नमः ।
 15. ॐ ह्रीँ श्री कुण्डलिनी सरस्वत्यै नमः ।
 16. ॐ ह्रीँ श्री मेघा सरस्वत्यै नमः ।
 17. ॐ ह्रीँ श्री कौमारी सरस्वत्यै नमः ।
 18. ॐ ह्रीँ श्री भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः । 
 19. ॐ ह्रीँ श्री श्यामा सरस्वत्यै नमः ।
 20. ॐ ह्रीँ श्री चण्डी सरस्वत्यै नमः । 
 21. ॐ ह्रीँ श्री कामाक्षा सरस्वत्यै नमः ।
 22. ॐ ह्रीँ श्री रौद्री सरस्वत्यै नमः ।
 23. ॐ ह्रीँ श्री देवी सरस्वत्यै नमः ।
 24. ॐ ह्रीँ श्री कला सरस्वत्यै नमः ।
 25. ॐ ह्रीँ श्री ईडा सरस्वत्यै नमः ।
 26. ॐ ह्रीँ श्री पिङ्गला सरस्वत्यै नमः । 
 27. ॐ ह्रीँ श्री सुषुम्णा सरस्वत्यै नमः ।
 28. ॐ ह्रीँ श्री भाषा सरस्वत्यै नमः ।
 29. ॐ ह्रीँ श्री ह्रीङ्कारी सरस्वत्यै नमः ।
 30. ॐ ह्रीँ श्री घिषणा सरस्वत्यै नमः । 
 31. ॐ ह्रीँ श्री बिञ्छिका सरस्वत्यै नमः ।
 32. ॐ ह्रीँ श्री ब्रह्माणी सरस्वत्यै नमः ।
 33. ॐ ह्रीँ श्री कमला सरस्वत्यै नमः ।
 34. ॐ ह्रीँ श्री सिद्धा सरस्वत्चै नमः । 
 35. ॐ ह्रीँ श्री उमा सरस्वत्यै नमः ।
 36. ॐ ह्रीँ श्री पर्णा सरस्वत्यै नमः ।
 37. ॐ ह्रीँ श्री प्रभा सरस्वत्यै नमः ।
 38. ॐ ह्रीँ श्री दया सरस्वत्यै नमः ।
 39. ॐ ह्रीँ श्री भर्भरी सरस्वत्यै नमः । 
 40. ॐ ह्रीँ श्री वैष्णवी सरस्वत्यै नमः ।
 41. ॐ ह्रीँ श्री बाला सरस्वत्यै नमः ।
 42. ॐ ह्रीँ श्री वश्ये सरस्वत्यै नमः ।
 43. ॐ ह्रीँ श्री मन्दिरा सरस्वत्यै नमः ।
 44. ॐ ह्रीँ श्री भैरवी सरस्वत्यै नमः ।
 45. ॐ ह्रीँ श्री जालया सरस्वत्यै नमः । 
 46. ॐ ह्रीँ श्री शाम्भवा सरस्वत्यै नमः ।
 47. ॐ ह्रीँ श्री या सरस्वत्यै नमः ।
 48. ॐ ह्रीँ श्री मा सरस्वत्यै नमः ।
 49. ॐ ह्रीँ श्री सर्वाणि सरस्वत्यै नमः । 
 50. ॐ ह्रीँ श्री कौशिका सरस्वत्यै नमः । 
 51. ॐ ह्रीँ श्री रमा सरस्वत्यै नमः ।
 52. ॐ ह्रीँ श्री चक्रेश्वरी सरस्वत्यै नमः । 
 53. ॐ ह्रीँ श्री महाविद्या सरस्वत्यै नमः ।
 54. ॐ ह्रीँ श्री मृडानी सरस्वत्यै नमः ।
 55. ॐ ह्रीँ श्री भगमालिनी सरस्वत्यै नमः ।
 56. ॐ ह्रीँ श्री विशाली सरस्वत्यै नमः । 
 57. ॐ ह्रीँ श्री शङ्करी सरस्वत्यै नमः ।
 58. ॐ ह्रीँ श्री दक्षा सरस्वत्यै नमः ।
 59. ॐ ह्रीँ श्री कालाग्नी सरस्वत्यै नमः ।
 60. ॐ ह्रीँ श्री कपिला सरस्वत्यै नमः ।  
 61. ॐ ह्रीँ श्री क्षया सरस्वत्यै नमः ।
 62. ॐ ह्रीँ श्री ऐन्द्री सरस्वत्यै नमः ।
 63. ॐ ह्रीँ श्री नारायणी सरस्वत्यै नमः ।
 64. ॐ ह्रीँ श्री भीमी सरस्वत्यै नमः । 
 65. ॐ ह्रीँ श्री वरदा सरस्क्त्यै नमः ।
 66. ॐ ह्रीँ श्री शाम्भवी सरस्वत्यै नमः ।
 67. ॐ ह्रीँ श्री हिमा सरस्वत्यै नमः ।
 68. ॐ ह्रीँ श्री गान्धर्वी सरस्वत्यै नमः । 
 69. ॐ ह्रीँ श्री चारणी सरस्वत्यै नमः ।
 70. ॐ ह्रीँ श्री गार्गी सरस्वत्यै नमः । 
 71. ॐ ह्रीँ श्री कोटिश्री सरस्वत्यै नमः ।
 72. ॐ ह्रीँ श्री नन्दिनी सरस्वत्यै नमः । 
 73. ॐ ह्रीँ श्री सूरा सरस्वत्यै नमः ।
 74. ॐ ह्रीँ श्री अमोघा सरस्वत्यै नमः ।
 75. ॐ ह्रीँ श्री जाङ्गुली सरस्वत्यै नमः ।
 76. ॐ ह्रीँ श्री स्वाहा सरस्वत्यै नमः ।
 77. ॐ ह्रीँ श्री गण्डनी सरस्वत्यै नमः । 
 78. ॐ ह्रीँ श्री धनार्जनी सरस्वत्यै नमः । 
 79. ॐ ह्रीँ श्री कबरी सरस्वत्यै नमः ।
 80. ॐ ह्रीँ श्री विशालाक्षी सरस्वत्यै नमः । 
 81. ॐ ह्रीँ श्री सुभगा सरस्वत्यै नमः ।
 82. ॐ ह्रीँ श्री चकरालिका सरस्वत्यै नमः ।
 83. ॐ ह्रीँ श्री वाणी सरस्वत्यै नमः ।
 84. ॐ ह्रीँ श्री महानिशा सरस्वत्यै नमः ।
 85. ॐ ह्रीँ श्री हारी सरस्वत्यै नमः ।
 86. ॐ ह्रीँ श्री वागीश्वरी सरस्वत्यै नमः ।
 87. ॐ ह्रीँ श्री निरञ्जना सरस्वत्यै नमः ।
 88. ॐ ह्रीँ श्री वारूणी सरस्वत्यै नमः । 
 89. ॐ ह्रीँ श्री बदरीवासा सरस्वत्यै नमः ।
 90. ॐ ह्रीँ श्री श्रद्वा सरस्वत्यै नमः । 
 91. ॐ ह्रीँ श्री क्षेमङ्करी सरस्वत्यै नमः ।
 92. ॐ ह्रीँ श्री क्रिया सरस्वत्यै नमः । 
 93. ॐ ह्रीँ श्री चतुर्भजा सरस्वत्यै नमः ।
 94. ॐ ह्रीँ श्री द्विभुजा सरस्वत्यै नमः ।
 95. ॐ ह्रीँ श्री शैला सरस्वत्यै नमः  
 96. ॐ ह्रीँ श्री केशी सरस्वत्यै नमः ।
 97. ॐ ह्रीँ श्री महाजया सरस्वत्यै नमः ।
 98. ॐ ह्रीँ श्री वाराही सरस्वत्यै नमः ।
 99. ॐ ह्रीँ श्री यादवी सरस्वत्यै नमः ।
 100. ॐ ह्रीँ श्री षष्ठी सरस्वत्यै नमः । 
 101. ॐ ह्रीँ श्री प्रज्ञा सरस्वत्यै नमः ।
 102. ॐ ह्रीँ श्री गी सरस्वत्यै नमः ।
 103. ॐ ह्रीँ श्री गौ सरस्वत्यै नमः । 
 104. ॐ ह्रीँ श्री महोदरी सरस्वत्यै नमः ।
 105. ॐ ह्रीँ श्री वाग्वादिनी सरस्वत्यै नमः ।
 106. ॐ ह्रीँ श्री कलीङ्करी सरस्वत्यै नमः । 
 107. ॐ ह्रीँ श्री ऐङ्कारी सरस्वत्यै नमः ।
 108. ॐ ह्रीँ श्री विश्वमोहिनी सरस्वत्यै नमः ।
 
इति अमृतवर्षिणी सरस्वत्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Leave a comment