बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ गुरवॆ नमः ।
 2. ॐ गुणाकराय नमः ।
 3. ॐ गॊप्त्रॆ नमः ।
 4. ॐ गॊचराय नमः ।
 5. ॐ गॊपतिप्रियाय नमः ।
 6. ॐ गुणिनॆ नमः ।
 7. ॐ गुणवंतांश्रॆष्ठाय नमः ।
 8. ॐ गुरूनां गुरवॆ नमः ।
 9. ॐ अव्ययाय नमः ।
 10. ॐ जॆत्रॆ नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ जयंताय नमः ।
 12. ॐ जयदाय नमः ।
 13. ॐ जीवाय नमः ।
 14. ॐ अनंताय नमः ।
 15. ॐ जयावहाय नमः ।
 16. ॐ अंगीरसाय नमः ।
 17. ॐ अध्वरासक्ताय नमः ।
 18. ॐ विविक्ताय नमः ।
 19. ॐ अध्वरकृतॆ नमः ।
 20. ॐ पराय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ वाचस्पतयॆ नमः ।
 22. ॐ वशिनॆ नमः ।
 23. ॐ वश्याय नमः ।
 24. ॐ वरिष्ठाय नमः ।
 25. ॐ वाग्विचक्षणाय नमः ।
 26. ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः ।
 27. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 28. ॐ चैत्राय नमः ।
 29. ॐ चित्रशिखंडिजाय नमः ।
 30. ॐ बृहद्रथाय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ बृहद्भानवॆ नमः ।
 32. ॐ बृहस्पतयॆ नमः ।
 33. ॐ अभीष्टदाय नमः ।
 34. ॐ सुराचार्याय नमः ।
 35. ॐ सुराराध्याय नमः ।
 36. ॐ सुरकार्यहितंकराय नमः ।
 37. ॐ गीर्वाणपॊषकाय नमः ।
 38. ॐ धन्याय नमः ।
 39. ॐ गीष्पतयॆ नमः ।
 40. ॐ गिरीशाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ अनघाय नमः ।
 42. ॐ धीवराय नमः ।
 43. ॐ धीषणाय नमः ।
 44. ॐ दिव्यभूषणाय नमः ।
 45. ॐ धनुर्धराय नमः ।
 46. ॐ दैत्रहंत्रॆ नमः ।
 47. ॐ दयापराय नमः ।
 48. ॐ दयाकराय नमः ।
 49. ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः ।
 50. ॐ धन्याय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ दक्षिणायन संभवाय नमः ।
 52. ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः ।
 53. ॐ दॆवाय नमः ।
 54. ॐ धनुर्बाणधराय नमः ।
 55. ॐ हरयॆ नमः ।
 56. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।
 57. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 58. ॐ सर्ववॆदांतविद्वराय नमः ।
 59. ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः ।
 60. ॐ ब्राह्मणॆशाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः ।
 62. ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।
 63. ॐ सर्वलॊकवशंवदाय नमः ।
 64. ॐ ससुरासुरगंधर्ववंदिताय नमः ।
 65. ॐ सत्यभाषणाय नमः ।
 66. ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः ।
 67. ॐ दॆवाचार्याय नमः ।
 68. ॐ अनंतसामर्थ्याय नमः ।
 69. ॐ वॆदसिद्धांतपारंगाय नमः ।
 70. ॐ सदानंदाय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ पीडाहराय नमः ।
 72. ॐ वाचस्पतयॆ नमः ।
 73. ॐ पीतवाससॆ नमः ।
 74. ॐ अद्वितीयरूपाय नमः ।
 75. ॐ लंबकूर्चाय नमः ।
 76. ॐ प्रकृष्टनॆत्राय नमः ।
 77. ॐ विप्राणांपतयॆ नमः ।
 78. ॐ भार्गवशिष्याय नमः ।
 79. ॐ विपन्नहितकराय नमः ।
 80. ॐ बृहस्पतयॆ नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ सुराचार्याय नमः ।
 82. ॐ दयावतॆ नमः ।
 83. ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
 84. ॐ लॊकत्रयगुरवॆ नमः ।
 85. ॐ सर्वतॊविभवॆ नमः ।
 86. ॐ सर्वॆशाय नमः ।
 87. ॐ सर्वदाहृष्टाय नमः ।
 88. ॐ सर्वगाय नमः ।
 89. ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
 90. ॐ अक्रॊधनाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ मुनिश्रॆष्ठाय नमः ।
 92. ॐ नीतिकर्त्रॆ नमः ।
 93. ॐ जगत्पित्रॆ नमः ।
 94. ॐ सुरसैन्याय नमः ।
 95. ॐ विपन्नत्राणहॆतवॆ नमः ।
 96. ॐ विश्वयॊनयॆ नमः ।
 97. ॐ अनयॊनिजाय नमः ।
 98. ॐ भूर्भुवाय नमः ।
 99. ॐ धनदात्रॆ नमः ।
 100. ॐ भर्त्रॆ नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ जीवाय नमः ।
 102. ॐ महाबलाय नमः ।
 103. ॐ काश्यपप्रियाय नमः ।
 104. ॐ अभीष्टफलदाय नमः |
 105. ॐ विश्वात्मनॆ नमः ।
 106. ॐ विश्वकर्त्रॆ नमः ।
 107. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 108. ॐ शुभग्रहाय नमः ॥ १०८ ॥
 109. ॐ दॆवाय नमः ।
 110. ॐ सुरपूजिताय नमः ।
 111. ॐ प्रजापतयॆ नमः ।
 112. ॐ विष्णवॆ नमः ।
 113. ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः ॥ ११२ ॥
॥ इति श्री बृहस्पत्याष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥
 

 

बृहस्पति के 108 नाम मंत्र, बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली, बृहस्पति मंत्र नाम
बृहस्पति के १०८ नाम मंत्र

बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली PDF


Leave a comment