बुध अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ बुधाय नमः ।
 2. ॐ बुधार्चिताय नमः ।
 3. ॐ स्ॐयाय नमः ।
 4. ॐ स्ॐयचित्ताय नमः ।
 5. ॐ शुभप्रदाय नमः ।
 6. ॐ दृढव्रताय नमः ।
 7. ॐ दृढफलाय नमः ।
 8. ॐ श्रुतिजालप्रबॊधकाय नमः ।
 9. ॐ सत्यवासाय नमः ।
 10. ॐ सत्यवचसॆ नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ श्रॆयसांपतयॆ नमः ।
 12. ॐ अव्ययाय नमः ।
 13. ॐ सॊमजाय नमः ।
 14. ॐ सुखदाय नमः ।
 15. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 16. ॐ सॊमवंशप्रदीपकाय नमः ।
 17. ॐ वॆदविदॆ नमः ।
 18. ॐ वॆदतत्वज्ञाय नमः ।
 19. ॐ वॆदांतज्ञानभास्कराय नमः ।
 20. ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ विदूषॆ नमः ।
 22. ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।
 23. ॐ ऋजवॆ नमः ।
 24. ॐ विश्वानुकूलसंचारिणॆ नमः ।
 25. ॐ विशॆषविनयान्विताय नमः ।
 26. ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।
 27. ॐ वीर्यावतॆ नमः ।
 28. ॐ विगतज्वराय नमः ।
 29. ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।
 30. ॐ अनंताय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।
 32. ॐ बुद्धिमतॆ नमः ।
 33. ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।
 34. ॐ बलिनॆ नमः ।
 35. ॐ बंधविमॊचकाय नमः ।
 36. ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।
 37. ॐ वासवाय नमः ।
 38. ॐ वसुधाधिपाय नमः ।
 39. ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
 40. ॐ वंद्याय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ वरॆण्याय नमः ।
 42. ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ।
 43. ॐ सत्यवतॆ नमः ।
 44. ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
 45. ॐ सत्यसंधाय नमः ।
 46. ॐ सदादराय नमः ।
 47. ॐ सर्वरॊगप्रशमनाय नमः ।
 48. ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ।
 49. ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।
 50. ॐ वश्याय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ वातांगिनॆ नमः ।
 52. ॐ वातरॊगहृतॆ नमः ।
 53. ॐ स्थूलाय नमः ।
 54. ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।
 55. ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।
 56. ॐ अप्रकाशाय नमः ।
 57. ॐ प्रकाशात्मनॆ नमः ।
 58. ॐ घनाय नमः ।
 59. ॐ गगनभूषणाय नमः ।
 60. ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ विशालाक्षाय नमः ।
 62. ॐ विद्वज्जनमनॊहराय नमः ।
 63. ॐ चारुशीलाय नमः ।
 64. ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
 65. ॐ चपलाय नमः ।
 66. ॐ चलितॆंद्रियाय नमः ।
 67. ॐ उदन्मुखाय नमः ।
 68. ॐ मुखासक्ताय नमः ।
 69. ॐ मगधाधिपतयॆ नमः ।
 70. ॐ हरयॆ नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ स्ॐयवत्सरसंजाताय नमः ।
 72. ॐ सॊमप्रियकराय नमः ।
 73. ॐ महतॆ नमः ।
 74. ॐ सिंहादिरूढाय नमः ।
 75. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 76. ॐ शिखिवर्णाय नमः ।
 77. ॐ शिवंकराय नमः ।
 78. ॐ पीतांबराय नमः ।
 79. ॐ पीतवपुषॆ नमः ।
 80. ॐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ खड्गचर्मधराय नमः ।
 82. ॐ कार्यकर्त्रॆ नमः ।
 83. ॐ कलुषहारकाय नमः ।
 84. ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।
 85. ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।
 86. ॐ विश्वपावनाय नमः ।
 87. ॐ चांपॆयपुष्पसंकाशाय नमः ।
 88. ॐ चरणाय नमः ।
 89. ॐ चारुभूषणाय नमः ।
 90. ॐ वीतरागाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ वीतभयाय नमः ।
 92. ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।
 93. ॐ बंधुप्रियाय नमः ।
 94. ॐ बंधमुक्ताय नमः ।
 95. ॐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।
 96. ॐ अर्कॆशानप्रदॆशस्थाय नमः ।
 97. ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।
 98. ॐ प्रशांताय नमः ।
 99. ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।
 100. ॐ प्रियकृतॆ नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ प्रियभाषणाय नमः ।
 102. ॐ मॆधाविनॆ नमः ।
 103. ॐ माधवासक्ताय नमः ।
 104. ॐ मिथुनाधिपतयॆ नमः ।
 105. ॐ सुधियॆ नमः ।
 106. ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।
 107. ॐ कामप्रदाय नमः ।
 108. ॐ घनफलाशाय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इति बुधाष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

 

बुध अष्टोत्तर शतनामावली,Budha Graha 108 Naam
बुध अष्टोत्तर शतनामावली

Leave a comment