नाग सर्पाः स्तोत्र | Naag Sarpa Stotra

Naag Sarpa Stotra

 ब्रह्म लोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः । नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥१॥   विष्णु लोके च …

Read more