कल्किस्तव: | Kalkistava

Kalkistava,कल्किस्तव:

॥ कल्किस्तवः अथवा दशावतारस्तवः ॥श्रीगणेशाय नमः । राजान ऊचुः । गद्यानि । जय जय निजमायया कल्पिताशेषविशेषकल्पनापरिणामजलाप्लुतलोकत्रयोपकारणमाकलय मनुनिशम्य पूरितमविजनाविजनाविर्भूतमहामीनशरीर त्वं निजकृतधर्मसेतुसंरक्षण …

Read more

कल्कि आरती |Kalki Aarti

कल्कि आरती,kalki aarti

ॐ जय जय सुर रक्षक असुर विनाशक,पद्मावत के प्यारे॥ जय जय श्री कल्कि भक्त हितकारी,दुष्टन मारन हारे॥ जय जय खड्गधारी …

Read more