भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Bhuvaneswari Ashtottara Shatanama Stotram

अथ श्रीभुवनेश्वर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।ईश्वर उवाच महासम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी । एकाक्षरी एकमन्त्री एकाकी लोकनायिका ॥ १॥ एकरूपा महारूपा स्थूलसूक्ष्मशरीरिणी । बीजरूपा महाशक्तिः सङ्ग्रामे जयवर्धिनी ॥ २॥ महारतिर्महाशक्तिर्योगिनी पापनाशिनी । अष्टसिद्धिः कलारूपा वैष्णवी भद्रकालिका ॥ ३॥ भक्तिप्रिया महादेवी हरिब्रह्मादिरूपिणी । शिवरूपी विष्णुरूपी कालरूपी सुखासिनी ॥ ४॥ पुराणी पुण्यरूपा च पार्वती पुण्यवर्धिनी । रुद्राणी पार्वतीन्द्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ॥ ५॥ … Read more

माँ भुवनेश्वरी कवच || Maa Bhuvaneshwari Kavacham

माँ भुवनेश्वरी कवच || Maa Bhuvaneshwari Kavacham || Bhuvaneshwari Kavach ह्रीं बीजं मे शिर: पातु भुवनेश्वरी ललाटकम् । ऐं पातु दक्षनेत्रं मे ह्रीं पातु वामलोचनम् ।। श्रीं पातु दक्षकणर्ण मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी । वामकर्ण सदा पातु ऐं घ्राणं पातु मे सदा ।। ह्रीं पातु वदनं देवी ऐं पातु रसनां मम । श्रीं स्कन्धौ पातु नियतं … Read more