अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम् | Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम्

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम् औम् अस्य श्रीमहामृत्यञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमार्कण्डेय ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्तिः,मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थंच जपे विनियोगः । अथ ध्यानम् …

Read more

मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र | Markandeya Mahamrityunjaya stotram

Markandeya maha mrityunjaya stotram,मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र

 मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र   मार्कण्डेय मुनि द्वारा वर्णित “महामृत्युंजय स्तोत्र” मृत्युंजय पंचांग में प्रसिद्ध है और यह मृत्यु के …

Read more