श्री मूकाम्बिका अष्टकम | Shri Mukambika Ashtakam

श्री मूकाम्बिका अष्टकम

॥ श्रीमूकाम्बिकाष्टकम् ॥ नमस्ते जगद्धात्रि सद्‍ब्रह्मरूपेनमस्ते हरोपेन्द्रधात्रादिवन्दे ।नमस्ते प्रपन्नेष्टदानैकदक्षेनमस्ते महालक्ष्मि कोलापुरेशि॥ १॥ विधिः कृत्तिवासा हरिर्विश्वमेतत्-हरिर्विश्वमेतत्सृजत्यत्ति पातीति यत्तत्प्रसिद्धं कृपालोकनादेव ते शक्तिरूपेनमस्ते …

Read more