Navnath Stuti नवनाथ स्तुति | Navnath Stuti

नवनाथ स्तुति | Navnath Stuti

नवनाथ स्तुति  आदि-नाथ ओ स्वरुप, उदय-नाथ उमा-महि-रुप। जल-रुपी ब्रह्मा सत-नाथ, रवि-रुप विष्णु सन्तोष-नाथ।    हस्ती-रुप गनेश भतीजै, ताकु कन्थड-नाथ कही जै। माया-रुपी मछिन्दर-नाथ, चन्द-रुप चौरङ्गी-नाथ।  …

Read more