चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. ॐ शशिधराय नमः ।
 2. ॐ चंद्राय नमः ।
 3. ॐ ताराधीशाय नमः ।
 4. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 5. ॐ निशाकराय नमः ।
 6. ॐ सुधानिधयॆ नमः ।
 7. ॐ सदाराध्याय नमः ।
 8. ॐ सत्पतयॆ नमः ।
 9. ॐ साधुपूजिताय नमः ।
 10. ॐ जितॆंद्रियाय नमः ॥ १० ॥ 
 11. ॐ जयॊद्यॊगाय नमः ।
 12. ॐ ज्यॊतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः ।
 13. ॐ विकर्तनानुजाय नमः ।
 14. ॐ वीराय नमः ।
 15. ॐ विश्वॆशाय नमः ।
 16. ॐ विदुषांपतयॆ नमः ।
 17. ॐ दॊषाकराय नमः ।
 18. ॐ दुष्टदूराय नमः । 
 19. ॐ पुष्टिमतॆ नमः ।
 20. ॐ शिष्टपालकाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः ।
 22. ॐ अनंताय नमः ।
 23. ॐ अष्टदारुकुठारकाय नमः ।
 24. ॐ स्वप्राकाशाय नमः ।
 25. ॐ प्राकाशात्मनॆ नमः ।
 26. ॐ द्युचराय नमः ।
 27. ॐ दॆवभॊजनाय नमः ।
 28. ॐ कळाधराय नमः ।
 29. ॐ कालहॆतवॆ नमः ।
 30. ॐ कामकृताय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ कामदायकाय नमः ।
 32. ॐ मृत्युसंहारकाय नमः । 
 33. ॐ अमर्त्याय नमः ।
 34. ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः ।
 35. ॐ क्षपाकराय नमः ।
 36. ॐ क्षीणपापाय नमः ।
 37. ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः ।
 38. ॐ जैवातृकाय नमः ।
 39. ॐ शुचयॆ नमः ।
 40. ॐ शुभ्राय नमः ॥ ४० ॥ 
 41. ॐ जयिनॆ नमः ।
 42. ॐ जयफलप्रदाय नमः ।
 43. ॐ सुधामयाय नमः ।
 44. ॐ सुरस्वामिनॆ नमः ।
 45. ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः ।
 46. ॐ भुक्तिदाय नमः ।
 47. ॐ मुक्तिदाय नमः ।
 48. ॐ भद्राय नमः ।
 49. ॐ भक्तदारिद्र्यभंजनाय नमः ।
 50. ॐ सामगानप्रियाय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ सर्वरक्षकाय नमः ।
 52. ॐ सागरॊद्भवाय नमः ।
 53. ॐ भायांतकृतॆ नमः । 
 54. ॐ भक्तिगम्याय नमः ।
 55. ॐ भवबंधविमॊचनाय नमः ।
 56. ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः ।
 57. ॐ जगदानंदकारणाय नमः ।
 58. ॐ निस्सपत्नाय नमः ।
 59. ॐ निराहाराय नमः ।
 60. ॐ निर्विकाराय नमः ॥ ६० ॥ 
 61. ॐ निरामयाय नमः ।
 62. ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः ।
 63. ॐ भव्याय नमः ।
 64. ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः ।
 65. ॐ सकलार्तिहराय नमः । 
 66. ॐ स्ॐयजनकाय नमः ।
 67. ॐ साधुवंदिताय नमः ।
 68. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।
 69. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
 70. ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ सितच्छत्रध्वजॊपॆताय नमः ।
 72. ॐ सितांगाय नमः ।
 73. ॐ सितभूषणाय नमः । 
 74. ॐ श्वॆतमाल्यांबरधराय नमः ।
 75. ॐ श्वॆतगंधानुलॆपनाय नमः ।
 76. ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः ।
 77. ॐ दंडपाणयॆ नमः ।
 78. ॐ धनुर्धराय नमः ।
 79. ॐ कुंदपुष्पॊज्वलाकाराय नमः ।
 80. ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः । 
 82. ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।
 83. ॐ प्रियदायकाय नमः ।
 84. ॐ करुणारससंपूर्णाय नमः ।
 85. ॐ कर्कटप्रभुवॆ नमः ।
 86. ॐ अव्ययाय नमः ।
 87. ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः । 
 88. ॐ चतुराय नमः ।
 89. ॐ दिव्यवाहनाय नमः ।
 90. ॐ विवस्वन्मंडलाग्नॆयवासाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः ।
 92. ॐ महॆश्वरप्रियाय नमः ।
 93. ॐ दांताय नमः ।
 94. ॐ मॆरुगॊत्रप्रदक्षिणाय नमः । 
 95. ॐ ग्रहमंडलमध्यस्थाय नमः ।
 96. ॐ ग्रसितार्काय नमः ।
 97. ॐ ग्रहाधिपाय नमः ।
 98. ॐ द्विजराजाय नमः ।
 99. ॐ द्युतिलकाय नमः ।
 100. ॐ द्विभुजाय नमः ॥ १०० ॥ 
 101. ॐ औदुंबरनागवासाय नमः ।
 102. ॐ उदाराय नमः ।
 103. ॐ रॊहिणीपतयॆ नमः ।
 104. ॐ नित्यॊदयाय नमः ।
 105. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।
 106. ॐ नित्यानंदफलप्रदाय नमः । 
 107. ॐ सकलाह्लादनकराय नमः ।
 108. ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इति श्री चंद्राष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a comment