चन्द्र स्तोत्र 

 
श्वेताम्बर: श्वेतवपु: किरीटी, श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहु: ।
 
 चन्द्रो मृतात्मा वरद: शशांक:, श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देव: ।।1।। 
 
 
दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम । 
 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम ।।2।।
 
 
क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणी सहित: प्रभु: ।
 
हरस्य मुकुटावास: बालचन्द्र नमोsस्तु ते ।।3।।
 
 
सुधायया यत्किरणा: पोषयन्त्योषधीवनम ।
 
सर्वान्नरसहेतुं तं नमामि सिन्धुनन्दनम ।।4।।
 
 
राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरम ।
 
ध्यायतां सर्वदोषघ्नं नमामीन्दुं मुहुर्मुहु: ।।5।।
 
 
 इति मन्त्रमहार्णवे चन्द्रमस: स्तोत्रम 
 
Chandra grah Stotram चन्द्र स्तोत्र
 

Leave a Comment

2 Shares
Share
Tweet
Share
Pin2