गणेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ गणेश्वराय नम:
 2. ॐ गणक्रीडाय नम:
 3. ॐ महागणपतये नम:
 4. ॐ विश्वकर्त्रे नम:
 5. ॐ विश्वमुखाय नम: 
 6. ॐ दुर्जयाय नम:
 7. ॐ दुर्वहाय नम:
 8. ॐ जयाय नम:
 9. ॐ सुरूपाय नम:
 10. ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नम: 
 11. ॐ वीरासनाश्रयाय नम:
 12. ॐ योगाधिपाय नम:
 13. ॐ तारकस्थाय नम:
 14. ॐ पुरुषाय नम:
 15. ॐ गजकर्णकाय नम:
 16. ॐ चित्राङ्गश्यामदशनाय नम: 
 17. ॐ फालचन्द्राय नम:
 18. ॐ चतुर्भुजाय नम:
 19. ॐ ब्रह्मतेजसे नम:
 20. ॐ यज्ञकायाय नम:
 21. ॐ सर्वात्मने नम:
 22. ॐ सामबृंहिताय नम: 
 23. ॐ कुलाचलांशाय नम:
 24. ॐ व्योमनाभये नम:
 25. ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नम:
 26. ॐ निम्ननाभये नम:
 27. ॐ स्थूलकुक्षये नम:
 28. ॐ पीनवक्षसे नम:
 29. ॐ बृहद्भुजाय नम:
 30. ॐ पीनस्कन्धाय नम:
 31. ॐ कंबुकण्ठाय नम:
 32. ॐ लम्बोष्ठाय नम:
 33. ॐ लम्बनासिकाय नम:
 34. ॐ सर्वावयवसंपूर्णाय नम: 
 35. ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नम:
 36. ॐ इक्षुचापधराय नम:
 37. ॐ शूलिने नम:
 38. ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नम: 
 39. ॐ अक्षमालाधराय नम:
 40. ॐ ज्ञानमुद्रावते नम:
 41. ॐ विजयावहाय नम:
 42. ॐ कामिनीकामनाय नम: 
 43. ॐ काममालिने नम:
 44. ॐ केलिलालिताय नम:
 45. ॐ अमोघसिद्धये नम:
 46. ॐ आधारा नम:
 47. ॐ आधाराधेयवर्जिताय नम:
 48. ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नम: 
 49. ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नम:
 50. ॐ कर्मसाक्षिण नम:
 51. ॐ कर्मकर्त्रे नम:
 52. ॐ कर्मफलप्रदाय नम:
 53. ॐ कमण्डलुधराय नम:
 54. ॐ कल्पाय नम:
 55. ॐ कपर्दिने नम:
 56. ॐ कटिसूत्रभृते नम:
 57. ॐ कारुण्यदेहाय नम: 
 58. ॐ कपिलाय नम:
 59. ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नम:
 60. ॐ गुहाशयाय नम:
 61. ॐ गुहाब्धिस्थाय नम: 
 62. ॐ घटकुंभाय नम:
 63. ॐ घटोदराय नम:
 64. ॐ पूर्णानन्दाय नम:
 65. ॐ परानन्दाय नम:
 66. ॐ धनदाय नम: 
 67. ॐ धरणीधराय नम:
 68. ॐ बृहत्तमाय नम:
 69. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नम:
 70. ॐ ब्रह्मपराय नम:
 71. ॐ ब्रहविद्प्रियाय नम:
 72. ॐ भव्याय नम: 
 73. ॐ भूतालयाय नम:
 74. ॐ भोगदात्रे नम:
 75. ॐ महामनसे नम:
 76. ॐ वरेण्याय नम:
 77. ॐ वामदेवाय नम: 
 78. ॐ वन्द्याय नम:
 79. ॐ वज्रनिवारणाय नम:
 80. ॐ विश्वकर्त्रे नम:
 81. ॐ विश्वचक्षुषे नम:
 82. ॐ हवनाय नम:
 83. ॐ हव्यकव्यभुजे नम:
 84. ॐ स्वतन्त्राय नम:
 85. ॐ सत्यसंकल्पाय नम: 
 86. ॐ सौभाग्यवर्धनाय नम:
 87. ॐ कीर्तिदाय नम:
 88. ॐ शोकहारिणे नम:
 89. ॐ त्रिवर्गफलदायकाय नम:
 90. ॐ चतुर्बाहवे नम:
 91. ॐ चतुर्दन्ताय नम:
 92. ॐ चतुर्थीतिथिसंभवाय नम: 
 93. ॐ सहस्रशीर्ष्णे नम:
 94. ॐ पुरुषाय नम:
 95. ॐ सहस्राक्षा नम:
 96. ॐ सहस्रपदे नम:
 97. ॐ कामरूपाय नम:
 98. ॐ कामगतय नम: 
 99. ॐ द्विरदाय नम:
 100. ॐ द्वीपरक्षका नम:
 101. ॐ क्षेत्राधिपाय नम:
 102. ॐ क्षमाभर्त्रे नम:
 103. ॐ लयस्थाय नम:
 104. ॐ लड्डुकप्रियाय नम:
 105. ॐ प्रतिवादिमुखस्तंभाय नम: 
 106. ॐ दुष्टचित्तप्रसादनाय नम:
 107. ॐ भगवते नम:
 108. ॐ भक्तिसुलभाय नम:
 109. ॐ याज्ञिकाय नम:
 110. ॐ याजकप्रियाय नम:

Leave a comment