गणेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1.  
  विश्वकर्त्रे नम:
 2. ॐ विश्वमुखाय नम:
 3. ॐ दुर्जयाय नम:
 4. ॐ दुर्वहाय नम:
 5. ॐ जयाय नम:
 6. ॐ सुरूपाय नम:
 7. ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नम:
 8. ॐ वीरासनाश्रयाय नम:
 9. ॐ योगाधिपाय नम:
 10. ॐ तारकस्थाय नम:
 11. ॐ पुरुषाय नम:
 12. ॐ गजकर्णकाय नम:
 13. ॐ चित्राङ्गश्यामदशनाय नम:
 14. ॐ फालचन्द्राय नम:
 15. ॐ चतुर्भुजाय नम:
 16. ॐ ब्रह्मतेजसे नम:
 17. ॐ यज्ञकायाय नम:
 18. ॐ सर्वात्मने नम:
 19. ॐ सामबृंहिताय नम:
 20. ॐ कुलाचलांशाय नम:
 21. ॐ व्योमनाभये नम:
 22. ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नम:
 23. ॐ निम्ननाभये नम:
 24. ॐ स्थूलकुक्षये नम:
 25. ॐ पीनवक्षसे नम:
 26. ॐ बृहद्भुजाय नम:
 27. ॐ पीनस्कन्धाय नम:
 28. ॐ कंबुकण्ठाय नम:
 29. ॐ लम्बोष्ठाय नम:
 30. ॐ लम्बनासिकाय नम:
 31. ॐ सर्वावयवसंपूर्णाय नम:
 32. ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नम:
 33. ॐ इक्षुचापधराय नम:
 34. ॐ शूलिने नम:
 35. ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नम:
 36. ॐ अक्षमालाधराय नम:
 37. ॐ ज्ञानमुद्रावते नम:
 38. ॐ विजयावहाय नम:
 39. ॐ कामिनीकामनाय नम:
 40. ॐ काममालिने नम:
 41. ॐ केलिलालिताय नम:
 42. ॐ अमोघसिद्धये नम:
 43. ॐ आधारा नम:
 44. ॐ आधाराधेयवर्जिताय नम:
 45. ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नम:
 46. ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नम:
 47. ॐ कर्मसाक्षिण नम:
 48. ॐ कर्मकर्त्रे नम:
 49. ॐ कर्मफलप्रदाय नम:
 50. ॐ कमण्डलुधराय नम:
 51. ॐ कल्पाय नम:
 52. ॐ कपर्दिने नम:
 53. ॐ कटिसूत्रभृते नम:
 54. ॐ कारुण्यदेहाय नम:
 55. ॐ कपिलाय नम:
 56. ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नम:
 57. ॐ गुहाशयाय नम:
 58. ॐ गुहाब्धिस्थाय नम:
 59. ॐ घटकुंभाय नम:
 60. ॐ घटोदराय नम:
 61. ॐ पूर्णानन्दाय नम:
 62. ॐ परानन्दाय नम:
 63. ॐ धनदाय नम:
 64. ॐ धरणीधराय नम:
 65. ॐ बृहत्तमाय नम:
 66. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नम:
 67. ॐ ब्रह्मपराय नम:
 68. ॐ ब्रहविद्प्रियाय नम:
 69. ॐ भव्याय नम:
 70. ॐ भूतालयाय नम:
 71. ॐ भोगदात्रे नम:
 72. ॐ महामनसे नम:
 73. ॐ वरेण्याय नम:
 74. ॐ वामदेवाय नम:
 75. ॐ वन्द्याय नम:
 76. ॐ वज्रनिवारणाय नम:
 77. ॐ विश्वकर्त्रे नम:
 78. ॐ विश्वचक्षुषे नम:
 79. ॐ हवनाय नम:
 80. ॐ हव्यकव्यभुजे नम:
 81. ॐ स्वतन्त्राय नम:
 82. ॐ सत्यसंकल्पाय नम:
 83. ॐ सौभाग्यवर्धनाय नम:
 84. ॐ कीर्तिदाय नम:
 85. ॐ शोकहारिणे नम:
 86. ॐ त्रिवर्गफलदायकाय नम:
 87. ॐ चतुर्बाहवे नम:
 88. ॐ चतुर्दन्ताय नम:
 89. ॐ चतुर्थीतिथिसंभवाय नम:
 90. ॐ सहस्रशीर्ष्णे नम:
 91. ॐ पुरुषाय नम:
 92. ॐ सहस्राक्षा नम:
 93. ॐ सहस्रपदे नम:
 94. ॐ कामरूपाय नम:
 95. ॐ कामगतय नम:
 96. ॐ द्विरदाय नम:
 97. ॐ द्वीपरक्षका नम:
 98. ॐ क्षेत्राधिपाय नम:
 99. ॐ क्षमाभर्त्रे नम:
 100. ॐ लयस्थाय नम:
 101. ॐ लड्डुकप्रियाय नम:
 102. ॐ प्रतिवादिमुखस्तंभाय नम:
 103. ॐ दुष्टचित्तप्रसादनाय नम:
 104. ॐ भगवते नम:
 105. ॐ भक्तिसुलभाय नम:
 106. ॐ याज्ञिकाय नम:
 107. ॐ याजकप्रियाय नम:
 108. ॐ गणेश्वराय नम:
 109. ॐ गणक्रीडाय नम:
 110. ॐ महागणपतये नम:

Leave a comment