हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ रामदासाग्रण्ये नम: ।
 2. ॐ श्रीमते नम: ।
 3. ॐ हनूमते नम: ।
 4. ॐ पवनात्मजाय नम: ।
 5. ॐ आञ्जनेयाय नम: ।
 6. ॐ कपिश्रेष्ठाय नम: ।
 7. ॐ केसरीप्रियनन्दनाय नम: । 
 8. ॐ आरोपितांसयुगलरामरामानुजाय नम: ।
 9. ॐ सुधिये नम: ।
 10. ॐ सुग्रीवसचिवाय नम: ।
 11. ॐ वालिजितसुग्रीवमाल्यदाय नम: ।
 12. ॐ रामोपकारविस्मृतसुग्रीवसुमतिप्रदाय नम: । 
 13. ॐ सुग्रीवसत्पक्षपातिने नम: ।
 14. ॐ रामकार्यसुसाधकाय नम: ।
 15. ॐ मैनाकाश्लेषकृते नम: ।’
 16. ॐ नागजननीजीवनप्रदाय नम: ।
 17. ॐ सर्वदेवस्तुताय नम: ।
 18. ॐ सर्वदेवानन्दविवर्धनाय नम: । 
 19. ॐ छायान्त्रमालाधारिणे नम: ।
 20. ॐ छायाग्रहविभेदकाय नम: ।
 21. ॐ सुमेरुसुमहाकायाय नम: ।
 22. ॐ गोष्पदीकृतवारिधये नम: ।
 23. ॐ बिडाल- सदृशाकाराय नम: ।
 24. ॐ तप्तताम्रसमाननाय नम: ।
 25. ॐ लङ्कानिभञ्जनाय नम: ।
 26. ॐ सीताराममुद्राङ्गुलीयदाय नम: ।
 27. ॐ रामचेष्टानुसारेण चेष्टाकृते नम: ।
 28. ॐ विश्वमङ्गलाय नम: ।
 29. ॐ श्रीरामहृदयाभिज्ञाय नम: ।
 30. ॐ निःशेषसुरपूजिताय नम: । 
 31. ॐ अशोकवनसञ्च्छेत्रे नम: ।
 32. ॐ शिंशपावृक्षरक्षकाय नम: ।
 33. ॐ सर्वरक्षोविनाशार्थं कृतकोलाहलध्वनये नम: ।
 34. ॐ तलप्रहारतः क्षुण्णबहुकोटिनिशाचराय नम: ।
 35. ॐ पुच्छघातविनिष्पिष्टबहुकोटिनराशनाय नम: । 
 36. ॐ जम्बुमाल्यन्तकाय नम: ।
 37. ॐ सर्वलोकान्तरसुताय नम: ।
 38. ॐ कपये नम: ।
 39. ॐ स्वदेहप्राप्त- पिष्टाङ्गदुर्धर्षाभिधराक्षसाय नम: ।
 40. ॐ तलचूर्णितयूपाक्षाय नम: ।
 41. ॐ विरूपाक्षनिबर्हणाय नम: ।
 42. ॐ सुरान्तरात्मनः पुत्राय नम: ।
 43. ॐ भासकर्ण- विनाशकाय नम: ।
 44. ॐ अद्रिशृङ्गविनिष्पिष्टप्रघसाभिधराक्षसाय नम: ।
 45. ॐ दशास्यमन्त्रिपुत्रघ्नाय नम: । 
 46. ॐ पोथिताक्षकुमारकाय नम: ।
 47. ॐ सुवञ्चितेन्द्रजिन्मुक्तनानाशस्त्रास्त्रवर्ष्टिकाय नम: ।
 48. ॐ इन्द्रशत्रुविनिर्मुक्तशस्त्राचाल्यसुविग्रहाय नम: । 
 49. ॐ सुखेच्छयेन्द्रजिन्मुक्तब्रह्मास्त्रवशगाय नम: ।
 50. ॐ कृतिने नम: ।
 51. ॐ तृणीकृतेन्द्रजित्पूर्वमहाराक्षसयूथपाय नम: ।
 52. ॐ रामविक्रमसत्सिन्धुस्तोत्रकोपितरावणाय नम: । 
 53. ॐ स्वपुच्छवह्निनिर्दग्धलङ्कालङ्कापुरेश्वराय नम: ।
 54. ॐ वह्न्यनिर्दग्धाच्छपुच्छाय नम: ।
 55. ॐ पुनर्लङ्घितवारिधये नम: ।
 56. ॐ जलदैवतसूनवे नम: ।
 57. ॐ सर्ववानरपूजिताय नम: । 
 58. ॐ सन्तुष्टाय नम: ।
 59. ॐ कपिभिः सार्धं सुग्रीवमधुभक्षकाय नम: ।
 60. ॐ रामपादार्पितश्रीमच्चूडामणये नम: ।
 61. ॐ अनाकुलाय नम: ।
 62. ॐ भक्त्या कृतानेकरामप्रणामाय नम: ।
 63. ॐ वायुनन्दनाय नम: ।
 64. ॐ रामालिङ्गनतुष्टाङ्गाय नम: ।
 65. ॐ रामप्राणप्रियाय नम: ।
 66. ॐ शुचये नम: ।
 67. ॐ रामपादैकनिरतविभीषणपरिग्रहाय नम: ।
 68. ॐ विभीषणश्रियः कर्त्रे नम: ।
 69. ॐ रामलालितनीतिमते नम: ।
 70. ॐ विद्रावितेन्द्रशत्रवे नम: ।
 71. ॐ लक्ष्मणैकयशःप्रदाय नम: ।
 72. ॐ शिलाप्रहारनिष्पिष्टधूम्राक्षरथसारथये नम: । 
 73. ॐ गिरिशृङ्गविनिष्पिष्टधूम्राक्षाय नम: ।
 74. ॐ बलवारिधये नम: ।
 75. ॐ अकम्पनप्राणहर्त्रे नम: ।
 76. ॐ पूर्णविज्ञानचिद्घनाय नम: ।
 77. ॐ रणाध्वरे कण्ठरोधमारितैकनिकुम्भकाय नम: । 
 78. ॐ नरान्तकरथच्छेत्रे नम: । 
 79. ॐ देवान्तकविनाशकाय नम: ।
 80. ॐ मत्ताख्यराक्षसच्छेत्रे नम: । 
 81. ॐ युद्धोन्मत्तनिकृन्तनाय नमः नम: ।
 82. ॐ त्रिशिरोधनुषश्छेत्रे नम: ।
 83. ॐ त्रिशिरःखड्गभञ्जनाय नम: । 
 84. ॐ त्रिशिरोरथसंहारिणे नम: ।
 85. ॐ त्रिशिरस्त्रिशिरोहराय नम: ।
 86. ॐ रावणोरसि निष्पिष्टमुष्टये नम: ।
 87. ॐ दैत्यभयङ्कराय नम: ।
 88. ॐ वज्रकल्पमहामुष्टिघातचूर्णितरावणाय नम: ।
 89. ॐ अशेषभुवनाधाराय नम: ।
 90. ॐ लक्ष्मणोद्धरणक्षमाय नम: ।
 91. ॐ सुग्रीवप्राणरक्षार्थं मक्षिकोपमविग्रहाय नम: ।
 92. ॐ कुम्भकर्णत्रिशूलैकसञ्छेत्रे नम: । 
 93. ॐ विष्णुभक्तिमते नम: ।
 94. ॐ नागास्त्रास्पृष्टसद्देहाय नम: ।
 95. ॐ कुम्भकर्णविमोहकाय नम: ।
 96. ॐ शस्त्रास्त्रास्पृष्टसद्देहाय नम: ।
 97. ॐ सुज्ञानिने नम: ।
 98. ॐ रामसम्मताय नम: ।
 99. ॐ अशेषकपिरक्षार्थमानीतौषधिपर्वताय नम: ।
 100. ॐ स्वशक्त्या लक्ष्मणोद्धर्त्रे नम: । 
 101. ॐ लक्ष्मणोज्जीवनप्रदाय नम: ।
 102. ॐ लक्ष्मणप्राणरक्षार्थमानीतौषधिपर्वताय नम: ।
 103. ॐ तपःकृशाङ्गभरते रामागमनशंसकाय नम: ।
 104. ॐ रामस्तुतस्वमहिम्ने नम: ।
 105. ॐ सदा सन्दृष्टराघवाय नम: । 
 106. ॐ रामच्छत्रधराय देवाय नम: ।
 107. ॐ वेदान्तपरिनिष्ठिताय नम: ।
 108. ॐ मूलरामायणसुधासमुद्रस्नानतत्पराय नम: ।
 109. ॐ बदरीषण्डमध्यस्थनारायणनिषेवकाय नम: ।

Leave a comment