श्री हयग्रीव अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ हयग्रीवाय नमः ।
 2. ॐ महाविष्णवे नमः ।
 3. ॐ केशवाय नमः ।
 4. ॐ मधुसूदनाय नमः ।
 5. ॐ गोविन्दाय नमः ।
 6. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । 
 7. ॐ विष्णवे नमः ।
 8. ॐ विश्वम्भराय नमः ।
 9. ॐ हरये नमः ।
 10. ॐ आदित्याय नमः ।
 11. ॐ सर्ववागीशाय नमः ।
 12. ॐ सर्वाधाराय नमः ।
 13. ॐ सनातनाय नमः ।
 14. ॐ निराधाराय नमः ।
 15. ॐ निराकाराय नमः ।
 16. ॐ निरीशाय नमः । 
 17. ॐ निरुपद्रवाय नमः ।
 18. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
 19. ॐ निष्कलङ्काय नमः ।
 20. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॥ 
 21. ॐ निरामयाय नमः ।
 22. ॐ चिदानन्दमयाय नमः ।
 23. ॐ साक्षिणे नमः ।
 24. ॐ शरण्याय नमः । 
 25. ॐ सर्वदायकाय नमः ।
 26. ॐ श्रीमते नमः ।
 27. ॐ लोकत्रयाधीशाय नमः ।
 28. ॐ शिवाय नमः ।
 29. ॐ सारस्वतप्रदाय नमः ।
 30. ॐ वेदोद्धर्त्रे नमः ।
 31. ॐ वेदनिधये नमः ।
 32. ॐ वेदवेद्याय नमः ।
 33. ॐ प्रबोधनाय नमः । 
 34. ॐ पूर्णाय नमः ।
 35. ॐ पूरयित्रे नमः ।
 36. ॐ पुण्याय नमः ।
 37. ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
 38. ॐ परात्पराय नमः ।
 39. ॐ परमात्मने नमः ।
 40. ॐ परस्मै नमः ।
 41. ॐ ज्योतिषे नमः ॥ 
 42. ॐ परेशाय नमः ।
 43. ॐ पारगाय नमः ।
 44. ॐ पराय नमः ।
 45. ॐ सर्ववेदात्मकाय नमः ।
 46. ॐ विदुषे नमः ।
 47. ॐ वेदवेदान्तपारगाय नमः ।
 48. ॐ सकलोपनिषद्वेद्याय नमः । 
 49. ॐ निष्कलाय नमः ।
 50. ॐ सर्वशास्त्रकृते नमः ।
 51. ॐ अक्षमालाज्ञानमुद्रायुक्तहस्ताय नमः ।
 52. ॐ वरप्रदाय नमः ।
 53. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
 54. ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
 55. ॐ शरण्याय नमः ।
 56. ॐ परमेश्वराय नमः ।
 57. ॐ शान्ताय नमः ।
 58. ॐ दान्ताय नमः ।
 59. ॐ जितक्रोधाय नमः । 
 60. ॐ जितामित्राय नमः ।
 61. ॐ जगन्मयाय नमः ॥ 
 62. ॐ जन्ममृत्युहराय नमः ।
 63. ॐ जीवाय नमः ।
 64. ॐ जयदाय नमः ।
 65. ॐ जाड्यनाशनाय नमः ।
 66. ॐ जपप्रियाय नमः ।
 67. ॐ जपस्तुत्याय नमः ।
 68. ॐ जापकप्रियकृते नमः । 
 69. ॐ प्रभवे नमः ।
 70. ॐ विमलाय नमः ।
 71. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
 72. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।
 73. ॐ विधिस्तुताय नमः ।
 74. ॐ विधीन्द्रशिवसंस्तुत्याय नमः ।
 75. ॐ शान्तिदाय नमः ।
 76. ॐ क्षान्तिपारगाय नमः ।
 77. ॐ श्रेयःप्रदाय नमः ।
 78. ॐ श्रुतिमयाय नमः ।
 79. ॐ श्रेयसां पतये नमः ।
 80. ॐ ईश्वराय नमः ।
 81. ॐ अच्युताय नमः ॥
 82. ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
 83. ॐ प्राणदाय नमः ।
 84. ॐ पृथिवीपतये नमः ।
 85. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
 86. ॐ व्यक्तरूपाय नमः ।
 87. ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ।
 88. ॐ तमोहराय नमः ।
 89. ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ।
 90. ॐ ज्ञानिने नमः ।
 91. ॐ पूर्णचन्द्रसमप्रभाय नमः ।
 92. ॐ ज्ञानदाय नमः ।
 93. ॐ वाक्पतये नमः ।
 94. ॐ योगिने नमः ।
 95. ॐ योगीशाय नमः । 
 96. ॐ सर्वकामदाय नमः ।
 97. ॐ महायोगिने नमः ।
 98. ॐ महामौनिने नमः ।
 99. ॐ मौनीशाय नमः ।
 100. ॐ श्रेयसां निधये नमः ।
 101. ॐ हंसाय नमः ॥ 
 102. ॐ परमहंसाय नमः ।
 103. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः । 
 104. ॐ विराजे नमः ।
 105. ॐ स्वराजे नमः ।
 106. ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशाय नमः ।
 107. ॐ जटामण्डलसंयुताय नमः ।
 108. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ।
 109. ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ॥
 110. श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।
 
इति हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Leave a comment