श्री काली ककारादि नाम अष्टोत्तर शतनामावली 

॥ श्रीकालीककारादिनामशताष्टकनामावली ॥
 
 1. श्रीकाल्यै नमः ।
 2. श्रीकपालिन्यै नमः ।
 3. श्रीकान्तायै नमः ।
 4. श्रीकामदायै नमः ।
 5. श्रीकामसुन्दर्यै नमः ।
 6. श्रीकालरात्रयै नमः ।
 7. श्रीकालिकायै नमः ।
 8. श्रीकालभैरवपूजिताजै नमः ।
 9. श्रीकुरुकुल्लायै नमः ।
 10. श्रीकामिन्यै नमः ।
 11. श्रीकमनीयस्वभाविन्यै नमः ।
 12. श्रीकुलीनायै नमः ।
 13. श्रीकुलकर्त्र्यै नमः ।
 14. श्रीकुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः ।
 15. श्रीकस्तूरीरसनीलायै नमः ।
 16. श्रीकाम्यायै नमः ।
 17. श्रीकामस्वरूपिण्यै नमः ।
 18. श्रीककारवर्णनिलयायै नमः ।
 19. श्रीकामधेनवे नमः ।
 20. श्रीकरालिकायै नमः ।
 21. श्रीकुलकान्तायै नमः ।
 22. श्रीकरालास्यायै नमः ।
 23. श्रीकामार्त्तायै नमः ।
 24. श्रीकलावत्यै नमः ।
 25. श्रीकृशोदर्यै नमः ।
 26. श्रीकामाख्यायै नमः ।
 27. श्रीकौमार्यै नमः ।
 28. श्रीकुलपालिन्यै नमः ।
 29. श्रीकुलजायै नमः ।
 30. श्रीकुलकन्यायै नमः ।
 31. श्रीकलहायै नमः ।
 32. श्रीकुलपूजितायै नमः ।
 33. श्रीकामेश्वर्यै नमः ।
 34. श्रीकामकान्तायै नमः ।
 35. श्रीकुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः ।
 36. श्रीकामदात्र्यै नमः ।
 37. श्रीकामहर्त्र्यै नमः ।
 38. श्रीकृष्णायै नमः ।
 39. श्रीकपर्दिन्यै नमः ।
 40. श्रीकुमुदायै नमः ।
 41. श्रीकृष्णदेहायै नमः ।
 42. श्रीकालिन्द्यै नमः ।
 43. श्रीकुलपूजितायै नमः ।
 44. श्रीकाश्यप्यै नमः ।
 45. श्रीकृष्णमात्रे नमः ।
 46. श्रीकुलिशाङ्ग्यै नमः ।
 47. श्रीकलायै नमः ।
 48. श्रीक्रींरूपायै नमः ।
 49. श्रीकुलगम्यायै नमः ।
 50. श्रीकमलायै नमः ।
 51. श्रीकृष्णपूजितायै नमः ।
 52. श्रीकृशाङ्ग्यै नमः ।
 53. श्रीकिन्नर्यै नमः ।
 54. श्रीकर्त्र्यै नमः ।
 55. श्रीकलकण्ठ्यै नमः ।
 56. श्रीकार्तिक्यै नमः ।
 57. श्रीकम्बुकण्ठ्यै नमः ।
 58. श्रीकौलिन्यै नमः ।
 59. श्रीकुमुदायै नमः ।
 60. श्रीकामजीविन्यै नमः ।
 61. श्रीकुलस्त्रियै नमः ।
 62. श्रीकीर्तिकायै नमः ।
 63. श्रीकृत्यायै नमः ।
 64. श्रीकीर्त्यै नमः ।
 65. श्रीकुलपालिकायै नमः ।
 66. श्रीकामदेवकलायै नमः ।
 67. श्रीकल्पलतायै नमः ।
 68. श्रीकामाङ्गवर्धिन्यै नमः ।
 69. श्रीकुन्तायै नमः ।
 70. श्रीकुमुदप्रीतायै नमः ।
 71. श्रीकदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः ।
 72. श्रीकादम्बिन्यै नमः ।
 73. श्रीकमलिन्यै नमः ।
 74. श्रीकृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
 75. श्रीकुमारीपूजनरतायै नमः ।
 76. श्रीकुमारीगणशोभितायै नमः ।
 77. श्रीकुमारीरञ्जनरतायै नमः ।
 78. श्रीकुमारीव्रतधारिण्यै नमः ।
 79. श्रीकङ्काल्यै नमः ।
 80. श्रीकमनीयायै नमः ।
 81. श्रीकामशास्त्रविशारदायै नमः ।
 82. श्रीकपालखट्वाङ्गधरायै नमः ।
 83. श्रीकालभैरवरूपिण्यै नमः ।
 84. श्रीकोटर्यै नमः ।
 85. श्रीकोटराक्ष्यै नमः ।
 86. श्रीकाश्यै नमः ।
 87. श्रीकैलासवासिन्यै नमः ।
 88. श्रीकात्यायिन्यै नमः ।
 89. श्रीकार्यकर्यै नमः ।
 90. श्रीकाव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः ।
 91. श्रीकामाकर्षणरूपायै नमः ।
 92. श्रीकामपीठनिवासिन्यै नमः ।
 93. श्रीकङ्किन्यै नमः ।
 94. श्रीकाकिन्यै नमः ।
 95. श्रीक्रीडायै नमः ।
 96. श्रीकुत्सितायै नमः ।
 97. श्रीकलहप्रियायै नमः ।
 98. श्रीकुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः ।
 99. श्रीकौशिक्यै नमः ।
 100. श्रीकीर्तिवर्द्धिन्यै नमः ।
 101. श्रीकुम्भस्तन्यै नमः ।
 102. श्रीकटाक्षायै नमः ।
 103. श्रीकाव्यायै नमः ।
 104. श्रीकोकनदप्रियायै नमः ।
 105. श्रीकान्तारवासिन्यै नमः ।
 106. श्रीकान्त्यै नमः ।
 107. श्रीकठिनायै नमः ।
 108. श्रीकृष्णवल्लभायै नमः ।

Leave a comment