श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. श्रीमहामायायै नमः ।
 2. श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ।
 3. श्रीमहावाण्यै नमः ।
 4. श्रीमहेश्वर्यै नमः ।
 5. श्रीमहादेव्यै नमः ।
 6. श्रीमहारात्र्यै नमः ।
 7. श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
 8. श्रीकालरात्र्यै नमः ।
 9. श्रीकुहवै नमः ।
 10. श्रीपूर्णायै नमः । 
 11. श्री आनन्दायै नमः ।
 12. श्रीआद्यायै नमः ।
 13. श्रीभद्रिकायै नमः ।
 14. श्रीनिशायै नमः ।
 15. श्रीजयायै नमः ।
 16. श्रीरिक्तायै नमः ।
 17. श्रीमहाशक्त्यै नमः ।
 18. श्रीदेवमात्रे नमः ।
 19. श्रीकृशोदर्यै नमः ।
 20. श्रीशच्यै नमः । 
 21. श्रीइन्द्राण्यै नमः ।
 22. श्रीशक्रनुतायै नमः ।
 23. श्रीशङ्करप्रियवल्लभायै नमः ।
 24. श्रीमहावराहजनन्यै नमः ।
 25. श्रीमदनोन्मथिन्यै नमः ।
 26. श्रीमह्यै नमः । 
 27. श्रीवैकुण्ठनाथरमण्यै नमः ।
 28. श्रीविष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ।
 29. श्रीविश्वेश्वर्यै नमः ।
 30. श्रीविश्वमात्रे नमः । 
 31. श्रीवरदायै नमः ।
 32. श्रीअभयदायै नमः ।
 33. श्रीशिवायै नमः ।
 34. श्रीशूलिन्यै नमः ।
 35. श्रीचक्रिण्यै नमः ।
 36. श्रीपद्मायै नमः ।
 37. श्रीपाशिन्यै नमः ।
 38. श्रीशङ्खधारिण्यै नमः ।
 39. श्रीगदिन्यै नमः ।
 40. श्रीमूण्डमालायै नमः । 
 41. श्रीकमलायै नमः ।
 42. श्रीकरुणालयायै नमः ।
 43. श्रीपद्माक्षधारिण्यै नमः ।
 44. श्रीअम्बायै नमः ।
 45. श्रीमहाविष्णुप्रियङ्कर्यै नमः ।
 46. श्रीगोलोकनाथरमण्यै नमः ।
 47. श्रीगोलोकेश्वरपूजितायै नमः ।
 48. श्रीगयायै नमः ।
 49. श्रीगङ्गायै नमः ।
 50. श्रीयमुनायै नमः । 
 51. श्रीगोमत्यै नमः ।
 52. श्रीगरुडासनायै नमः ।
 53. श्रीगण्डक्यै नमः ।
 54. श्रीसरय्वै नमः ।
 55. श्रीताप्यै नमः ।
 56. श्रीरेवायै नमः ।
 57. श्रीपयस्विन्यै नमः ।
 58. श्रीनर्मदायै नमः ।
 59. श्रीकावेर्यै नमः ।
 60. श्रीकोदारस्थलवासिन्यै नमः । 
 61. श्रीकिशोर्यै नमः ।
 62. श्रीकेशवनुतायै नमः ।
 63. श्रीमहेन्द्रपरिवन्दितायै नमः ।
 64. श्रीब्रह्मादिदेवनिर्माणकारिण्यै नमः ।
 65. श्रीदेवपूजितायै नमः ।
 66. श्रीकोटिब्रह्माण्डमध्यस्थायै नमः ।
 67. श्रीकोटिब्रह्माण्डकारिण्यै नमः ।
 68. श्रीश्रुतिरूपायै नमः ।
 69. श्रीश्रुतिकर्य्यै नमः ।
 70. श्रीश्रुतिस्मृतिपरायणायै नमः । 
 71. श्रीइन्दिरायै नमः ।
 72. श्रीसिन्धुतनयायै नमः ।
 73. श्रीमातङ्ग्यै नमः ।
 74. श्रीलोकमातृकायै नमः ।
 75. श्रीत्रिलोकजनन्यै नमः ।
 76. श्रीतन्त्रायै नमः ।
 77. श्रीतन्त्रमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
 78. श्रीतरुण्यै नमः ।
 79. श्रीतमोहन्त्र्यै नमः ।
 80. श्रीमङ्गलायै नमः । 
 81. श्रीमङ्गलायनायै नमः ।
 82. श्रीमधुकैटभमथिन्यै नमः ।
 83. श्रीशुम्भासुरविनाशिन्यै नमः ।
 84. श्रीनिशुम्भादिहरायै नमः ।
 85. श्रीमात्रे नमः ।
 86. श्रीहरिपूजितायै नमः ।
 87. श्रीशङ्करपूजितायै नमः ।
 88. श्रीसर्वदेवमय्यै नमः ।
 89. श्रीसर्वायै नमः ।
 90. श्रीशरणागतपालिन्यै नमः । 
 91. श्रीशरण्यायै नमः ।
 92. श्रीशम्भुवनितायै नमः ।
 93. श्रीसिन्धुतीरनिवासिन्यै नमः ।
 94. श्रीगन्धार्वगानरसिकायै नमः ।
 95. श्रीगीतायै नमः ।
 96. श्रीगोविन्दवल्लभायै नमः ।
 97. श्रीत्रैलोक्यपालिन्यै नमः ।
 98. श्रीतत्त्वरूपतारुण्यपूरितायै नमः ।
 99. श्रीचन्द्रावल्यै नमः ।
 100. श्रीचन्द्रमुख्यै नमः । 
 101. श्रीचन्द्रिकायै नमः ।
 102. श्रीचन्द्रपूजितायै नमः ।
 103. श्रीचन्द्रायै नमः ।
 104. श्रीशशाङ्कभगिन्यै नमः ।
 105. श्रीगीतवाद्यपरायण्यै नमः ।
 106. श्रीसृष्टिरूपायै नमः ।
 107. श्रीसृष्टिकर्यै नमः ।
 108. श्रीसृष्टिसंहारकारिण्यै नमः । 

 


Leave a comment