श्री कृष्ण सहस्त्रनाम

 

1) ॐ हरये स्वाहा।

2) ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा।

3) ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा।

4) ॐ परात्मने स्वाहा।

5) ॐ पीताम्बराय स्वाहा।

6) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा।

7) ॐ रमेशाय स्वाहा।

8) ॐ कृष्णाय स्वाहा।

9) ॐ परेशाय स्वाहा।

10) ॐ पुराणाय स्वाहा।

11) ॐ सुरेशाय स्वाहा।

12) ॐ अच्युताय स्वाहा।

13) ॐ वासुदेवाय स्वाहा।

14) ॐ देवाय स्वाहा।

15) ॐ धराभारहर्त्रे स्वाहा।

16) ॐ कृतिने स्वाहा।

17) ॐ राधिकेशाय स्वाहा।

18) ॐ परस्मै स्वाहा।

19) ॐ भूवराय स्वाहा।

20) ॐ दिव्यगोलोकनाथाय स्वाहा।

21) ॐ सुदाम्नस्तथाराधिकाशापहेतवे स्वाहा।

22) ॐ घृणिने स्वाहा।

23) ॐ मानिनीमानदाय स्वाहा।

24) ॐ दिव्यलोकाय स्वाहा।

25) ॐ लसद्गोपवेशाय स्वाहा।

26) ॐ अजाय स्वाहा।

27) ॐ राधिकात्मने स्वाहा।

28) ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा।

29) ॐ कुंतलिने स्वाहा।

30) ॐ कुन्तलस्रजे स्वाहा।

31) ॐ कदाचिद्-राधाया रथस्थाय स्वाहा।

32) ॐ दिव्यरत्नाय स्वाहा।

33) ॐ सुधासौधभूचारणाय स्वाहा।

34) ॐ दिव्यवाससे स्वाहा।

35) ॐ कदावृन्दकारण्यचारिणे स्वाहा।

36) ॐ स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थाय स्वाहा।

37) ॐ प्रशान्ताय स्वाहा।

38) ॐ महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमानाय स्वाहा।

39) ॐ चलच्छत्रमुक्तावलीशोभमानाय स्वाहा।

40) ॐ सुखिने स्वाहा।

41) ॐ कोटिकन्दर्पलीलाभिरामाय स्वाहा।

42) ॐ क्वणन्नूपुरालंकृतांघ्रये स्वाहा।

43) ॐ शुभांघ्रये स्वाहा।

44) ॐ सुजानवे स्वाहा।

45) ॐ रंभाशुभोरवे स्वाहा।

46) ॐ कृशांगाय स्वाहा।

47) ॐ प्रतापिने स्वाहा।

48) ॐ इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्डाय स्वाहा।

49) ॐ जपापुष्पहस्ताय स्वाहा।

50) ॐ शातोदरश्रिये स्वाहा।

51) ॐ महापद्मवक्षः स्थलाय स्वाहा।

52) ॐ चन्द्रहासाय स्वाहा।

53) ॐ लसत्कुंददंताय स्वाहा।

54) ॐ विम्बाधरश्रिये स्वाहा।

55) ॐ शरत्पद्मनेत्राय स्वाहा।

56) ॐ किरीटोज्ज्वलाभाय स्वाहा।

57) ॐ सखीकोटिभिर्वर्त्तमानाय स्वाहा।

58) ॐ निकुंजे प्रियाराधयारास सक्ताय स्वाहा।

59) ॐ नवांगाय स्वाहा।

60) ॐ धराब्रह्मरुद्रादिप्रार्थितसंधरा भारदूरीक्रियार्थं प्रजाताय स्वाहा।

61) ॐ यदवे स्वाहा।

62) ॐ देवकीसौख्यदाय स्वाहा।

63) ॐ बंधनच्छिदे स्वाहा।

64) ॐ सशेषाय स्वाहा।

65) ॐ विभवे स्वाहा।

66) ॐ योगमायिने स्वाहा।

67) ॐ विष्णवे स्वाहा।

68) ॐ व्रजे नंदपुत्राय स्वाहा।

69) ॐ यशोदासुताख्याय स्वाहा।

70) ॐ महासौख्यदाय स्वाहा।

71) ॐ बालरूपाय स्वाहा।

72) ॐ शुभांगाय स्वाहा।

73) ॐ पूतनामोक्षदाय स्वाहा।

74) ॐ श्यामरूपाय स्वाहा।

75) ॐ दयालवे स्वाहा।

76) ॐ अनोभंजनाय स्वाहा।

77) ॐ पल्लवांघ्रये स्वाहा।

78) ॐ तृणावर्त्तसंहारकारिणे स्वाहा।

79) ॐ गोपाय स्वाहा।

80) ॐ यशोदायशसे स्वाहा।

81) ॐ विश्वरूपदर्शिने स्वाहा।

82) ॐ गर्गदिष्टाय स्वाहा।

83) ॐ भाग्योदयश्रिये स्वाहा।

84) ॐ लसद्वालकेलये स्वाहा।

85) ॐ सरामाय स्वाहा।

86) ॐ सुवाचाय स्वाहा।

87) ॐ क्वणन्नूपुरैः शब्दयुजे स्वाहा।

88) ॐ जानुहस्तैर्व्रजशांगणेरिंगमाणाय स्वाहा।

89) ॐ दधिस्पृशे स्वाहा।

90) ॐ हैयंगवीदुग्धभोक्त्रे स्वाहा।

91) ॐ दधिस्तेयकृते स्वाहा।

92) ॐ दुग्धभुजे स्वाहा।

93) ॐ भांडभेत्रे स्वाहा।

94) ॐ मृद्भुक्तवते स्वाहा।

95) ॐ गोपजाय स्वाहा।

96) ॐ विश्वरूपाय स्वाहा।

97) ॐ प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांगाय स्वाहा।

98) ॐ यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्ताय स्वाहा।

99) ॐ आद्याय स्वाहा।

100) ॐ मणिग्रीवमुक्तिप्रदाय स्वाहा।

101) ॐ दामबद्धाय स्वाहा।

102) ॐ कदा व्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानाय स्वाहा।

103) ॐ कदानन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमानाय स्वाहा।

104) ॐ कदागोपनन्दांकाय स्वाहा।

105) ॐ गोपालरूपिणे स्वाहा।

106) ॐ कलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा।

107) ॐ वर्तमानाय स्वाहा।

108) ॐ घनैर्मारुतेश्छन्नभाण्डीरदेशे नन्दहस्ताद् राधया गृहीतवराय स्वाहा।

109) ॐ गोलोकलोकागते महारत्नसंघैर्युतैकदम्बावृतनिकुंजे राधिकासद्विवाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगताय स्वाहा।

110) ॐ साममन्त्रपूजिताय स्वाहा।

111) ॐ रसिने स्वाहा।

112) ॐ मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकार्थं रासयुजे स्वाहा।

113) ॐ रमेशः धरानाथाय स्वाहा।

114) ॐ आनंददाय स्वाहा।

115) ॐ अनिकेताय स्वाहा।

116) ॐ वनेशाय स्वाहा।

117) ॐ धनिने स्वाहा।

118) ॐ सुन्दराय स्वाहा।

119) ॐ गोपिकेशाय स्वाहा।

120) ॐ कदा राधया नन्दगेहे प्रापिताय स्वाहा।

121) ॐ यशोदाकरैर्लालिताय स्वाहा।

122) ॐ मन्दहासाय स्वाहा।

123) ॐ क्वापि भयिने स्वाहा।

124) ॐ बृन्दारकारण्यवासिने स्वाहा।

125) ॐ महामन्दिरवासकृते स्वाहा।

126) ॐ देवपूज्याय स्वाहा।

127) ॐ वने वत्सचारिणे स्वाहा।

128) ॐ महावत्सहारिणे स्वाहा।

129) ॐ बकारये स्वाहा।

130) ॐ सुरपूजिताय स्वाहा।

131) ॐ अघारिनाम्ने स्वाहा।

132) ॐ वने वत्सकृते स्वाहा।

133) ॐ गोपकृते स्वाहा।

134) ॐ गोपवेशाय स्वाहा।

135) ॐ कदाब्रह्मणा संस्तुताय स्वाहा।

136) ॐ पद्मनाभाय स्वाहा।

137) ॐ विहारिणे स्वाहा।

138) ॐ तालभुजे स्वाहा।

139) ॐ धेनुकारये स्वाहा।

140) ॐ सदा रक्षकाय स्वाहा।

141) ॐ गोविषार्ति-प्रणाशीकलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा।

142) ॐ कालियस्य दमिने स्वाहा।

143) ॐ फणेषु नृत्यकारिणे स्वाहा।

144) ॐ प्रसिद्धाय स्वाहा।

145) ॐ सलीलाय स्वाहा।

146) ॐ शमिने स्वाहा।

147) ॐ ज्ञानदाय स्वाहा।

148) ॐ कामपूराय स्वाहा।

149) ॐ गोपयुजे स्वाहा।

150) ॐ गोपाय स्वाहा।

151) ॐ आनंदकारिणे स्वाहा।

152) ॐ स्थिराय स्वाहा।

153) ॐ अग्नियुजे स्वाहा।

154) ॐ पालकाय स्वाहा।

155) ॐ बाललीलाय स्वाहा।

156) ॐ सुरागाय स्वाहा।

157) ॐ वंशीधराय स्वाहा।

158) ॐ पुष्पशीलाय स्वाहा।

159) ॐ प्रलम्बप्रभानाशकाय स्वाहा।

160) ॐ गौरवर्णाय स्वाहा।

161) ॐ बलाय स्वाहा।

162) ॐ रोहिणीजाय स्वाहा।

163) ॐ रामाय स्वाहा।

164) ॐ शेषाय स्वाहा।

165) ॐ बलिने स्वाहा।

166) ॐ पद्मनेत्राय स्वाहा।

167) ॐ कृष्णाग्रजाय स्वाहा।

168) ॐ धरेशाय स्वाहा।

169) ॐ फणीशाय स्वाहा।

170) ॐ महासौख्यदाय नीलाम्बराभाय स्वाहा।

171) ॐ अग्निहारकाय स्वाहा।

172) ॐ ब्रजेशाय स्वाहा।

173) ॐ शरद्ग्रीष्मवर्षाकराय स्वाहा।

174) ॐ कृष्णावर्णाय स्वाहा।

175) ॐ ब्रजे गोपिकापूजिताय स्वाहा।

176) ॐ चीरहर्त्रे स्वाहा।

177) ॐ कदम्बस्थिताय स्वाहा।

178) ॐ चीरदाय स्वाहा।

179) ॐ सुन्दरीशाय स्वाहा।

180) ॐ सुधानाशकृते स्वाहा।

181) ॐ यज्ञपत्नीमनः स्पृशे स्वाहा।

182) ॐ कृपाकारकाय स्वाहा।

183) ॐ केलिकर्त्रे स्वाहा।

184) ॐ अवनीशाय स्वाहा।

185) ॐ ब्रजेशक्रयागप्रणाशाय स्वाहा।

186) ॐ अमिताशिने स्वाहा।

187) ॐ शुनासीरमोहप्रदाय स्वाहा।

188) ॐ बालरूपिणे स्वाहा।

189) ॐ गिरिपूजकाय स्वाहा।

190) ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा।

191) ॐ अगधाय स्वाहा।

192) ॐ कृपाकृते स्वाहा।

193) ॐ गोवर्द्धनोद्धारिनाम्ने स्वाहा।

194) ॐ वातावर्षाहराय स्वाहा।

195) ॐ रक्षकाय स्वाहा।

196) ॐ व्रजाधीशगोपांगनाशंकिताय स्वाहा।

197) ॐ अगेन्द्रोपरिशक्रपूज्याय स्वाहा।

198) ॐ प्राक्‌स्तुताय स्वाहा।

199) ॐ मृषाशिक्षकाय स्वाहा।

200) ॐ गोविन्ददेवनाम्ने स्वाहा।

201) ॐ व्रजाधीशरक्षाकराय स्वाहा।

202) ॐ पाशिपूज्याय स्वाहा।

203) ॐ अनुगैर्गोपजैर्दिव्यवैकुण्ठदर्शिने स्वाहा।

204) ॐ चलच्चारु-वंशी-क्वणाय स्वाहा।

205) ॐ कामिनीशाय स्वाहा।

206) ॐ व्रजे कामिनीमोहदाय स्वाहा।

207) ॐ कामरूपाय स्वाहा।

208) ॐ रसाक्ताय स्वाहा।

209) ॐ रसी-रासकृते स्वाहा।

210) ॐ राधिकेशाय स्वाहा।

211) ॐ महामोहदाय स्वाहा।

212) ॐ मानिनीमानहारिणे स्वाहा।

213) ॐ विहारीवराय स्वाहा।

214) ॐ मानहृताय स्वाहा।

215) ॐ राधिकांगाय स्वाहा।

216) ॐ धराद्वीपगाय स्वाहा।

217) ॐ खण्डचारिणे स्वाहा।

218) ॐ वनस्थाय स्वाहा।

219) ॐ प्रियाय स्वाहा।

220) ॐ अष्टवक्रर्षिद्रष्ट्रे स्वाहा।

221) ॐ सराधाय स्वाहा।

222) ॐ महामोक्षदाय स्वाहा।

223) ॐ प्रियार्थ-पद्महारिणे स्वाहा।

224) ॐ वटस्थाय स्वाहा।

225) ॐ सुराय स्वाहा।

226) ॐ चन्दनाक्ताय स्वाहा।

227) ॐ प्रसक्ताय स्वाहा।

228) ॐ राधया व्रजमागताय स्वाहा।

229) ॐ मोहिनीषुमहामोहकृते स्वाहा।

230) ॐ गोपिकागीतकीर्त्तये स्वाहा।

231) ॐ रसस्थाय स्वाहा।

232) ॐ पटिने स्वाहा।

233) ॐ दुःखिताकामिनीशाय स्वाहा।

234) ॐ वने गोपिकात्यागकृते स्वाहा।

235) ॐ पादचिह्नप्रदर्शिने स्वाहा।

236) ॐ कलाकारकाय स्वाहा।

237) ॐ काममोहिने स्वाहा।

238) ॐ वशिने स्वाहा।

239) ॐ गोपिकामध्यगाय स्वाहा।

240) ॐ पेशवाचाय स्वाहा।

241) ॐ प्रियाप्रीतिकृते स्वाहा।

242) ॐ रासरक्ताय स्वाहा।

243) ॐ कलेशाय स्वाहा।

244) ॐ रसारक्तचित्ताय स्वाहा।

245) ॐ अनन्तस्वरूपाय स्वाहा।

246) ॐ स्रजासंवृताय स्वाहा।

247) ॐ वल्लवीमध्यसंस्थाय स्वाहा।

248) ॐ सुबाहवे स्वाहा।

249) ॐ सुपादाय स्वाहा।

250) ॐ सुवेशाय स्वाहा।

251) ॐ सुकेशव्रजेशाय स्वाहा।

252) ॐ सख्ये स्वाहा।

253) ॐ वल्लभेशाय स्वाहा।

254) ॐ सुदेशाय स्वाहा।

255) ॐ क्वणत्किंकिणीजालभृते स्वाहा।

256) ॐ नूपुराढ्याय स्वाहा।

257) ॐ लसत्कंकणाय स्वाहा।

258) ॐ अंगदिने स्वाहा।

259) ॐ हारभाराय स्वाहा।

260) ॐ किरीटिने स्वाहा।

261) ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा।

262) ॐ अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभाय स्वाहा।

263) ॐ मालतीमण्डितांगाय स्वाहा।

264) ॐ महानृत्यकृते स्वाहा।

265) ॐ रासरंगाय स्वाहा।

266) ॐ कालाढ्याय स्वाहा।

267) ॐ चलद्धारभाय स्वाहा।

268) ॐ भामिनीनृत्ययुक्ताय स्वाहा।

269) ॐ कलिन्दांगजाकेलिकृते स्वाहा।

270) ॐ कुंकुमश्रिये स्वाहा।

271) ॐ नायिकानायकसुरैर्गीयमानाय स्वाहा।

272) ॐ सुखाढ्याय स्वाहा।

273) ॐ राधापतये स्वाहा।

274) ॐ पूर्णबोधाय स्वाहा।

275) ॐ कुटिलकटाक्षस्मितिने स्वाहा।

276) ॐ वल्गितभ्रूविलासाय स्वाहा।

277) ॐ सुरम्याय स्वाहा।

278) ॐ अलिभिःकुन्तलालोलकेशाय स्वाहा।

279) ॐ स्फुरद्वर्हकुन्दस्रजाचारुवेशाय स्वाहा।

280) ॐ महासर्पतोनंदरक्षापरांघ्रिये स्वाहा।

281) ॐ सदा मोक्षदाय स्वाहा।

282) ॐ शंखचूडप्रणाशिने स्वाहा।

283) ॐ प्रजारक्षकाय स्वाहा।

284) ॐ गोपिकागीयमानाय स्वाहा।

285) ॐ कुद्मिप्रणाशप्रयासाय स्वाहा।

286) ॐ सुरेज्याय स्वाहा।

287) ॐ कलये स्वाहा।

288) ॐ क्रोधकृते स्वाहा।

289) ॐ कंसमन्त्रोपदेष्ट्रे स्वाहा।

290) ॐ अक्रूरमन्त्रोपदेशिने स्वाहा।

291) ॐ सुरार्थाय स्वाहा।

292) ॐ केशिघ्ने स्वाहा।

293) ॐ पुष्पवर्षामलश्रिये स्वाहा।

294) ॐ अमलश्रिये स्वाहा।

295) ॐ नारदादेशतो व्योमहन्त्रे स्वाहा।

296) ॐ अक्रूरसेवापराय स्वाहा।

297) ॐ सर्वदर्शिने स्वाहा।

298) ॐ व्रजे गोपिकामोहदाय स्वाहा।

299) ॐ कूलवर्त्तिने स्वाहा।

300) ॐ सतीराधिकाबोधदाय स्वाहा।

301) ॐ स्वप्नकर्त्रे स्वाहा।

302) ॐ विलासिने स्वाहा।

303) ॐ महामोहनाशिने स्वाहा।

304) ॐ स्वबोधाय स्वाहा।

305) ॐ व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय स्वाहा।

306) ॐ महामोहदावाग्निदग्धापतये स्वाहा।

307) ॐ सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय स्वाहा।

308) ॐ आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे स्वाहा।

309) ॐ व्रजे राधया रथस्थाय स्वाहा।

310) ॐ कृष्णचन्द्राय स्वाहा।

311) ॐ गोपकैःसुगुप्तगमिने स्वाहा।

312) ॐ चारुलीलाय स्वाहा।

313) ॐ जले अक्रूरसंदर्शिताय स्वाहा।

314) ॐ दिव्यरूपाय स्वाहा।

315) ॐ दिदृक्षवे स्वाहा।

316) ॐ पुरीमोहिनीचित्तमोहिने स्वाहा।

317) ॐ रंगकारप्रणाशिने स्वाहा।

318) ॐ सुवस्त्राय स्वाहा।

319) ॐ स्रजिने स्वाहा।

320) ॐ वायकप्रीतिकृते स्वाहा।

321) ॐ मालिपूज्याय स्वाहा।

322) ॐ महाकीर्त्तिदाय स्वाहा।

323) ॐ कुब्जाविनोदिने स्वाहा।

324) ॐ स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय स्वाहा।

325) ॐ प्रचण्डाय स्वाहा।

326) ॐ भटार्त्तिप्रदाय स्वाहा।

327) ॐ कंसदुःस्वप्नकारिणे स्वाहा।

328) ॐ महामल्लवेशाय स्वाहा।

329) ॐ करीन्द्रप्रहारिणे स्वाहा।

330) ॐ महामात्यघ्ने स्वाहा।

331) ॐ रंगभूमिप्रवेशिने स्वाहा।

332) ॐ रसाढ्याय स्वाहा।

333) ॐ यशःस्पृशे स्वाहा।

334) ॐ बलीवाक्पटुश्रिये स्वाहा।

335) ॐ महामल्लघ्ने स्वाहा।

336) ॐ युद्धकृते स्वाहा।

337) ॐ स्त्रीवचोऽर्थिने स्वाहा।

338) ॐ धरानायककंसहन्त्रे स्वाहा।

339) ॐ प्राग्‌यदवे स्वाहा।

340) ॐ सदापूजिताय स्वाहा।

341) ॐ उग्रसेनप्रसिद्धाय स्वाहा।

342) ॐ धराराज्यदाय स्वाहा।

343) ॐ यादवैर्मण्डितांगाय स्वाहा।

344) ॐ गुरोः पुत्रदाय स्वाहा।

345) ॐ ब्रह्मविदे स्वाहा।

346) ॐ ब्रह्मपाठिने स्वाहा।

347) ॐ महाशंखग्ने स्वाहा।

348) ॐ दण्डधृकृपूज्याय स्वाहा।

349) ॐ व्रजे उद्धवप्रेषिताय स्वाहा।

350) ॐ गोपमोहिने स्वाहा।

351) ॐ यशोदाघृणिने स्वाहा।

352) ॐ गोपिकाज्ञानदेशिने स्वाहा।

353) ॐ सदास्नेहकृते स्वाहा।

354) ॐ कुब्जापूजितांगाय स्वाहा।

355) ॐ अक्रूरगेहगमिने स्वाहा।

356) ॐ मन्त्रवेत्रे स्वाहा।

357) ॐ पाण्डवप्रेषिताक्रूराय स्वाहा।

358) ॐ सुखीसर्वदर्शिने स्वाहा।

359) ॐ नृपानन्दकारिणे स्वाहा।

360) ॐ महाक्षौहिणीघ्ने स्वाहा।

361) ॐ जरासन्धमानोद्धराय स्वाहा।

362) ॐ द्वारकाकारकाय स्वाहा।

363) ॐ मोक्षकर्त्रे स्वाहा।

364) ॐ रणिने स्वाहा।

365) ॐ सार्वभौमस्तुताय स्वाहा।

366) ॐ ज्ञानदात्रे स्वाहा।

367) ॐ जरासन्धसंकल्पकृते स्वाहा।

368) ॐ धावदंगघ्रिये स्वाहा।

369) ॐ नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने स्वाहा।

370) ॐ रेवतीभूषणाय स्वाहा।

371) ॐ तालचिह्नयदवे स्वाहा।

372) ॐ रुक्मिणीहारकाय स्वाहा।

373) ॐ चैद्यभेद्याय स्वाहा।

374) ॐ रुक्मिरूपप्रणाशिने स्वाहा।

375) ॐ सुखाशिने स्वाहा।

376) ॐ अनन्ताय स्वाहा।

377) ॐ माराय स्वाहा।

378) ॐ कार्ष्णिने स्वाहा।

379) ॐ कामाय स्वाहा।

380) ॐ मनोजाय स्वाहा।

381) ॐ शम्बरारये स्वाहा।

382) ॐ रतीशाय स्वाहा।

383) ॐ रथिने स्वाहा।

384) ॐ मन्मथाय स्वाहा।

385) ॐ मीनकेतवे स्वाहा।

386) ॐ शरिणे स्वाहा।

387) ॐ स्मराय स्वाहा।

388) ॐ दर्पकाय स्वाहा।

389) ॐ मानघ्ने स्वाहा।

390) ॐ पंचबाणाय स्वाहा।

391) ॐ प्रियसत्यभामापतये स्वाहा।

392) ॐ यादवेशाय स्वाहा।

393) ॐ सत्राजित्‌ प्रेमपूराय स्वाहा।

394) ॐ प्रहासाय स्वाहा।

395) ॐ महारत्नदाय स्वाहा।

396) ॐ जाम्बवद्युद्धकारिणे स्वाहा।

397) ॐ महाचक्रधृषे स्वाहा।

398) ॐ खंगधृषे स्वाहा।

399) ॐ रामसन्धये स्वाहा।

400) ॐ विहारस्थिताय स्वाहा।

401) ॐ पाण्डवप्रेमकारिणे स्वाहा।

402) ॐ कलिन्दांगगजामोहनाय स्वाहा।

403) ॐ खाण्डवार्थिने स्वाहा।

404) ॐ फाल्गुनप्रीतिकृत्सख्ये स्वाहा।

405) ॐ नम्नकर्त्रे स्वाहा।

406) ॐ मित्रविन्दापतये स्वाहा।

407) ॐ क्रीडनार्थिने स्वाहा।

408) ॐ नृपप्रेमकृते स्वाहा।

409) ॐ सप्तरूपगोजयिने स्वाहा।

410) ॐ सत्यापतये स्वाहा।

411) ॐ पारिबर्हिणे स्वाहा।

412) ॐ यथेष्टाय स्वाहा।

413) ॐ नृपैः संवृताय स्वाहा।

414) ॐ भद्रापतये स्वाहा।

415) ॐ मधोर्विलासिने स्वाहा।

416) ॐ मानिनीशाय स्वाहा।

417) ॐ जनेशाय स्वाहा।

418) ॐ शुनासीरमोहावृताय स्वाहा।

419) ॐ सत्यभार्याय स्वाहा।

420) ॐ सतार्क्ष्याय स्वाहा।

421) ॐ मुरारये स्वाहा।

422) ॐ पुरीसंघभेत्रे स्वाहा।

423) ॐ सुवीरशिरःखण्डनाय स्वाहा।

424) ॐ दैत्यनाशिने स्वाहा।

425) ॐ शरिणे भौमघ्ने स्वाहा।

426) ॐ चण्डवेगाय स्वाहा।

427) ॐ प्रवीराय स्वाहा।

428) ॐ धरासंस्तुताय स्वाहा।

429) ॐ कुण्डलछत्रहर्त्रे स्वाहा।

430) ॐ महारत्नयुजे स्वाहा।

431) ॐ राजकन्याभिरामाय स्वाहा।

432) ॐ शचीपूजिताय स्वाहा।

433) ॐ शक्रजिते स्वाहा।

434) ॐ मानहर्त्रे स्वाहा।

435) ॐ पारिजातापहारिरमेशाय स्वाहा।

436) ॐ गृहीचामरैः शोभिताय स्वाहा।

437) ॐ भीष्मककन्यापतये स्वाहा।

438) ॐ हास्यकृते स्वाहा।

439) ॐ मानिनीमानकारिणे स्वाहा।

440) ॐ रुक्मिणीवाक्पटवे स्वाहा।

441) ॐ प्रेमगेहाय स्वाहा।

442) ॐ सतीमोहनाय स्वाहा।

443) ॐ कामदेवापरश्रिये स्वाहा।

444) ॐ सुदेष्णाय स्वाहा।

445) ॐ सुचारवे स्वाहा।

446) ॐ चारुदेष्णाय स्वाहा।

447) ॐ चारुदेहाय स्वाहा।

448) ॐ बलीचारुगुप्ताय स्वाहा।

449) ॐ सुतीभद्रचारवे स्वाहा।

450) ॐ चारुचन्द्राय स्वाहा।

451) ॐ विचारवे स्वाहा।

452) ॐ चारवे स्वाहा।

453) ॐ रथीपुत्ररूपाय स्वाहा।

454) ॐ सुभानवे स्वाहा।

455) ॐ प्रभानवे स्वाहा।

456) ॐ चन्द्रभानवे स्वाहा।

457) ॐ बृहद्भानवे स्वाहा।

458) ॐ अष्टभानवे स्वाहा।

459) ॐ साम्बाय स्वाहा।

460) ॐ सुमित्राय स्वाहा।

461) ॐ क्रतवे स्वाहा।

462) ॐ चित्रकेतवे स्वाहा।

463) ॐ वीर-अश्वसेनाय स्वाहा।

464) ॐ वृषाय स्वाहा।

465) ॐ चित्रगवे स्वाहा।

466) ॐ चन्द्रबिम्बाय स्वाहा।

467) ॐ विशंगवे स्वाहा।

468) ॐ वसवे स्वाहा।

469) ॐ श्रुताय स्वाहा।

470) ॐ भद्राय स्वाहा।

471) ॐ सुबाहवेवृषाय स्वाहा।

472) ॐ पूर्णमासाय स्वाहा।

473) ॐ सोमावराय स्वाहा।

474) ॐ शान्तये स्वाहा।

475) ॐ प्रघोषाय स्वाहा।

476) ॐ सिंहाय स्वाहा।

477) ॐ बलोर्ध्वराय स्वाहा।

478) ॐ वर्धनाय स्वाहा।

479) ॐ उन्नादाय स्वाहा।

480) ॐ महाशाय स्वाहा।

481) ॐ वृकाय स्वाहा।

482) ॐ पावनाय स्वाहा।

483) ॐ वह्निमित्राय स्वाहा।

484) ॐ क्षुधये स्वाहा।

485) ॐ हर्षकाय स्वाहा।

486) ॐ अनिलाय स्वाहा।

487) ॐ अमित्रजिते स्वाहा।

488) ॐ सुभद्राय स्वाहा।

489) ॐ जयोय स्वाहा।

490) ॐ सत्यकाय स्वाहा।

491) ॐ वामाय स्वाहा।

492) ॐ आयुषे यदवे स्वाहा।

493) ॐ कोटिशः पुत्रपौत्रप्रसिद्धाय स्वाहा।

494) ॐ हलीदण्डधृषे स्वाहा।

495) ॐ रुक्मघ्ने स्वाहा।

496) ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा।

497) ॐ राजभिर्हास्यगाय स्वाहा।

498) ॐ द्यूतकर्त्रे स्वाहा।

499) ॐ मधवे स्वाहा।

500) ॐ ब्रह्मसुवे स्वाहा।

501) ॐ बाणपुत्रीपतये स्वाहा।

502) ॐ महासुन्दराय स्वाहा।

503) ॐ कामपुत्राय स्वाहा।

504) ॐ बलीशाय स्वाहा।

505) ॐ महादैत्यसंग्रामकृद्-याद-वेशाय स्वाहा।

506) ॐ पुरीभंजनाय स्वाहा।

507) ॐ भूतसंत्रासकारिणे स्वाहा।

508) ॐ मृधे रुद्रजिते स्वाहा।

509) ॐ रुद्रमोहिने स्वाहा।

510) ॐ मृधार्थिने स्वाहा।

511) ॐ स्कन्दजिते स्वाहा।

512) ॐ कूपकर्णप्रहारिणे स्वाहा।

513) ॐ धनुर्भंजनाय स्वाहा।

514) ॐ बाणामानप्रहारिणे स्वाहा।

515) ॐ ज्वरोत्पत्तिकृते स्वाहा।

516) ॐ ज्वरेणसंस्तुताय स्वाहा।

517) ॐ भुजाच्छेदकृते स्वाहा।

518) ॐ बाणसंत्रासकर्त्रे स्वाहा।

519) ॐ मृणप्रस्तुताय स्वाहा।

520) ॐ युद्धकृते स्वाहा।

521) ॐ भूमिभर्त्रे स्वाहा।

522) ॐ नृगमुक्तिदाय स्वाहा।

523) ॐ यादवानां ज्ञानदाय स्वाहा।

524) ॐ रथस्थाय स्वाहा।

525) ॐ व्रजप्रेमपाय स्वाहा।

526) ॐ गोपमुख्याय स्वाहा।

527) ॐ महासुन्दरीक्रीडिताय स्वाहा।

528) ॐ पुष्पमालिने स्वाहा।

529) ॐ कलिन्दांगगजाभेदनाय स्वाहा।

530) ॐ सीरपाणये स्वाहा।

531) ॐ महादम्भिघ्ने स्वाहा।

532) ॐ पौण्ड्रमानप्रहारिणे स्वाहा।

533) ॐ शिरश्छेदकाय स्वाहा।

534) ॐ काशिराजप्रणाशिने स्वाहा।

535) ॐ महाअक्षौहिणीध्वंसकृते स्वाहा।

536) ॐ चक्रहस्ताय स्वाहा।

537) ॐ पुरीदीपकाय स्वाहा।

538) ॐ राक्षसीनाशकर्त्रे स्वाहा।

539) ॐ अनन्ताय स्वाहा।

540) ॐ महीध्राय स्वाहा।

541) ॐ फणिने स्वाहा।

542) ॐ वानरारये स्वाहा।

543) ॐ स्फुरद्-गौरवर्णाय स्वाहा।

544) ॐ महापद्मिनेत्राय स्वाहा।

545) ॐ कुरुग्रामतिर्यग्गतये स्वाहा।

546) ॐ गौरवार्थकौरवस्तुताय स्वाहा।

547) ॐ ससाम्बपारिबर्हिणे स्वाहा।

548) ॐ महावैभविने स्वाहा।

549) ॐ द्वारकेशाय स्वाहा।

550) ॐ अनेकाय स्वाहा।

551) ॐ चलन्नारदाय स्वाहा।

552) ॐ श्रीप्रभादर्शकाय स्वाहा।

553) ॐ महर्षिस्तुताय स्वाहा।

554) ॐ ब्रह्मदेवाय स्वाहा।

555) ॐ पुराणाय स्वाहा।

556) ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्थिताय स्वाहा।

557) ॐ गृहिणे स्वाहा।

558) ॐ लोकरक्षापराय स्वाहा।

559) ॐ लोकरीतये स्वाहा।

560) ॐ प्रभवे स्वाहा।

561) ॐ उग्रसेनावृताय स्वाहा।

562) ॐ दुर्गयुक्ताय स्वाहा।

563) ॐ राजदूतस्तुताय स्वाहा।

564) ॐ बन्धभेतृस्थिताय स्वाहा।

565) ॐ नारदप्रस्तुताय स्वाहा।

566) ॐ पाण्डववार्थिने स्वाहा।

567) ॐ नृपैर्मन्त्रकृते स्वाहा।

568) ॐ उद्धवप्रीतिपूर्णाय स्वाहा।

569) ॐ पुत्रपौत्रैर्वृताय स्वाहा।

570) ॐ कुरुग्रामगन्ताघृणिने स्वाहा।

571) ॐ धर्मराजस्तुताय स्वाहा।

572) ॐ भीमयुक्ताय स्वाहा।

573) ॐ परानन्ददाय स्वाहा।

574) ॐ धर्मजेन मन्त्रकृते स्वाहा।

575) ॐ दिशाजिताबलिने स्वाहा।

576) ॐ राजसूयार्थकारिणे स्वाहा।

577) ॐ जरासन्धघ्ने स्वाहा।

578) ॐ भीमसेनस्वरूपाय स्वाहा।

579) ॐ विप्ररूपाय स्वाहा।

580) ॐ गदायुद्धकर्त्रे स्वाहा।

581) ॐ कृपालवे स्वाहा।

582) ॐ महाबन्धनच्छेदकारिणे स्वाहा।

583) ॐ नृपैः संस्तुताय स्वाहा।

584) ॐ धर्मगेहमागताय स्वाहा।

585) ॐ द्विजैः संवृताय स्वाहा।

586) ॐ यज्ञसंभारकर्त्रे स्वाहा।

587) ॐ जनैः पूजिताय स्वाहा।

588) ॐ चैद्यदुर्वाक्‌क्षमाय स्वाहा।

589) ॐ महामोक्षदाय स्वाहा।

590) ॐ अरेः शिरच्छेदकारिणे स्वाहा।

591) ॐ महायज्ञशोभाकराय स्वाहा।

592) ॐ चक्रवर्त्तीनृपानन्दकारिणे स्वाहा।

593) ॐ सुहारिणे विहारिणे स्वाहा।

594) ॐ सभासंवृताय स्वाहा।

595) ॐ कौरवस्य स्वाहा।

596) ॐ शाल्वसंहारकाय स्वाहा।

597) ॐ यानहन्त्रे स्वाहा।

598) ॐ सभोजाय स्वाहा।

599) ॐ वृष्णिने स्वाहा।

600) ॐ मधवे स्वाहा।

601) ॐ शूरसेनाय स्वाहा।

602) ॐ दशार्हाय स्वाहा।

603) ॐ यदवे अन्धकाय स्वाहा।

604) ॐ लोकजिते स्वाहा।

605) ॐ द्युमन्मानहारिणे स्वाहा।

606) ॐ वर्मधृषे स्वाहा।

607) ॐ दिव्यशस्त्रिणे स्वाहा।

608) ॐ स्वबोधाय स्वाहा।

609) ॐ सदारक्षकाय स्वाहा।

610) ॐ दैत्यहन्त्रे स्वाहा।

611) ॐ दन्तवक्त्रप्रणाशिने स्वाहा।

612) ॐ गदाधृषे स्वाहा।

613) ॐ जगत्तीर्थयात्राकराय स्वाहा।

614) ॐ पद्महाराय स्वाहा।

615) ॐ कुशीसूतहन्त्र स्वाहा।

616) ॐ कृपाकृते स्वाहा।

617) ॐ स्मृतीशाय स्वाहा।

618) ॐ अमलाय स्वाहा।

619) ॐ बल्वलांगप्रभाखण्डकारिणे स्वाहा।

620) ॐ भीमदुर्योधनज्ञानदात्रे स्वाहा।

621) ॐ अपराय स्वाहा।

622) ॐ रोहिणीसौख्यदाय स्वाहा।

623) ॐ रेवतीशाय स्वाहा।

624) ॐ महादानकृते स्वाहा।

625) ॐ विप्रदारिद्र्‌यघ्ने स्वाहा।

626) ॐ सदाप्रेमयुजे स्वाहा।

627) ॐ श्रीसुदाम्नः सहायाय स्वाहा।

628) ॐ सरामाय भार्गवक्षेत्रगन्त्रे स्वाहा।

629) ॐ श्रुतेसूर्योपरागेसर्वदर्शिने स्वाहा।

630) ॐ महासेनाऽऽस्थिताय स्वाहा।

631) ॐ स्नानयुक्ताय महादानकृते स्वाहा।

632) ॐ मित्रसम्मेलनार्थिने स्वाहा।

633) ॐ पाण्डवप्रीतिदाय स्वाहा।

634) ॐ कुन्तिजार्थिने स्वाहा।

635) ॐ विशालाक्षमोहप्रदाय स्वाहा।

636) ॐ शान्तिदाय स्वाहा।

637) ॐ सखीकोटिभिर्गोपिकाभिःसहवटे राधिकाऽऽराधनाय स्वाहा।

638) ॐ राधिकाप्राणनाथाय स्वाहा।

639) ॐ सखीमोहदावाग्निघ्ने स्वाहा।

640) ॐ वैभववेशाय स्वाहा।

641) ॐ स्फुरत्कोटिकन्दर्पलीलाविशेषाय स्वाहा।

642) ॐ सखीराधिकादुःखनाशिने स्वाहा।

643) ॐ विलासिने स्वाहा।

644) ॐ सखीमध्यगाय स्वाहा।

645) ॐ शापघ्ने स्वाहा।

646) ॐ माधवीशाय स्वाहा।

647) ॐ शतवर्षविक्षेपहृते स्वाहा।

648) ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा।

649) ॐ नन्दवक्षोगताय स्वाहा।

650) ॐ शीतलांगाय स्वाहा।

651) ॐ यशोदाशुचः स्नानकृते स्वाहा।

652) ॐ दुःखहन्त्रे स्वाहा।

653) ॐ सदागोपिकानेत्रलग्नवज्रेशाय स्वाहा।

654) ॐ देवकीरोहिणीस्तुताय स्वाहा।

655) ॐ सुरेन्द्राय स्वाहा।

656) ॐ रहो गोपिकाज्ञानदाय स्वाहा।

657) ॐ मानदाय स्वाहा।

658) ॐ पट्टराज्ञीभिः आरासंस्तुताय धनिने स्वाहा।

659) ॐ सदालक्ष्मणाप्राणनाथाय स्वाहा।

660) ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्रस्तुतांगाय स्वाहा।

661) ॐ शुकाय स्वाहा।

662) ॐ व्यासदेवाय स्वाहा।

663) ॐ सुमन्तवे स्वाहा।

664) ॐ सिताय स्वाहा।

665) ॐ भरद्वाजकाय स्वाहा।

666) ॐ गौतमाय स्वाहा।

667) ॐ आसुरये स्वाहा।

668) ॐ सद्वशिष्ठाय स्वाहा।

669) ॐ शतानन्दाय स्वाहा।

670) ॐ आद्यरामाय स्वाहा।

671) ॐ पर्वतमुनये स्वाहा।

672) ॐ नारदाय स्वाहा।

673) ॐ धौम्याय स्वाहा।

674) ॐ इन्द्राय स्वाहा।

675) ॐ आसिताय स्वाहा।

676) ॐ अत्रये स्वाहा।

677) ॐ विभाण्डाय स्वाहा।

678) ॐ प्रचेतसे स्वाहा।

679) ॐ कृपाय स्वाहा।

680) ॐ कुमाराय स्वाहा।

681) ॐ सनन्दाय स्वाहा।

682) ॐ याज्ञवल्क्याय स्वाहा।

683) ॐ ऋभवे स्वाहा।

684) ॐ अंगिरसे स्वाहा।

685) ॐ देवलाय स्वाहा।

686) ॐ श्रीमृकण्डाय स्वाहा।

687) ॐ मरीचये स्वाहा।

688) ॐ क्रतवे स्वाहा।

689) ॐ और्वकाय स्वाहा।

690) ॐ लोमशाय स्वाहा।

691) ॐ पुलस्त्याय स्वाहा।

692) ॐ भृगवे स्वाहा।

693) ॐ ब्रह्मरातवशिष्ठाय स्वाहा।

694) ॐ नरनारायणाय स्वाहा।

695) ॐ दत्ताय स्वाहा।

696) ॐ पाणिनये स्वाहा।

697) ॐ पिंगलाय स्वाहा।

698) ॐ भाष्यकाराय स्वाहा।

699) ॐ कात्यायनाय स्वाहा।

700) ॐ विप्रपातंजलिने स्वाहा।

701) ॐ गर्गाय स्वाहा।

702) ॐ गुरवे स्वाहा।

703) ॐ गीष्पतये स्वाहा।

704) ॐ गौतमीशाय स्वाहा।

705) ॐ मुनिजाजलिने स्वाहा।

706) ॐ कश्यपाय स्वाहा।

707) ॐ गालवाय स्वाहा।

708) ॐ द्विजसौभरये स्वाहा।

709) ॐ ऋष्यश्रृंगाय स्वाहा।

710) ॐ कण्वाय स्वाहा।

711) ॐ द्विताय स्वाहा।

712) ॐ एकताय स्वाहा।

713) ॐ जातूद्भवाय स्वाहा।

714) ॐ घनाय स्वाहा।

715) ॐ कर्दमात्मजाय स्वाहा।

716) ॐ कर्दमाय स्वाहा।

717) ॐ भार्गवाय स्वाहा।

718) ॐ कौत्साय स्वाहा।

719) ॐ आरुणये स्वाहा।

720) ॐ शुचिपिप्पलादाय स्वाहा।

721) ॐ मृकण्डपुत्राय स्वाहा।

722) ॐ पैलाय स्वाहा।

723) ॐ जैमिनये स्वाहा।

724) ॐ सत्सुमन्तवे स्वाहा।

725) ॐ वरो गांगलाय स्वाहा।

726) ॐ स्फोटगेहफलादाय स्वाहा।

727) ॐ सदापूजितब्राह्मणाय स्वाहा।

728) ॐ सर्वरूपिणे स्वाहा।

729) ॐ महामोहनाशमुनीशाय स्वाहा।

730) ॐ प्रागमराय स्वाहा।

731) ॐ मुनीशस्तुताय स्वाहा।

732) ॐ शौरिविज्ञानदात्रे स्वाहा।

733) ॐ महायज्ञकृते स्वाहा।

734) ॐ अवभृथस्नानपूज्याय स्वाहा।

735) ॐ सदादक्षिणादाय स्वाहा।

736) ॐ नृपैः पारिवर्हिषे स्वाहा।

737) ॐ व्रजानन्ददाय स्वाहा।

738) ॐ द्वारकागेहदर्शिने स्वाहा।

739) ॐ महाज्ञानदाय स्वाहा।

740) ॐ देवकीपुत्रदाय स्वाहा।

741) ॐ असुरैः पूजिताय स्वाहा।

742) ॐ इन्द्रसेनादृताय स्वाहा।

743) ॐ सदाफाल्गुनप्रीतिकृते स्वाहा।

744) ॐ सत्यसुभद्राविवाहद्विपाश्व प्रदाय स्वाहा।

745) ॐ मानयानाय स्वाहा।

746) ॐ भुवे स्वाहा।

747) ॐ मैथिलेन प्रयुक्ताय स्वाहा।

748) ॐ आशु ब्राह्मणैः सह राज्ञा स्थित-ब्राह्मणैश्च स्थिताय स्वाहा।

749) ॐ मैथिले कृतिने स्वाहा।

750) ॐ लोकवेदोपदेशिने स्वाहा।

751) ॐ सदावेदवाक्यैः स्तुताय स्वाहा।

752) ॐ शेषशायिने स्वाहा।

753) ॐ अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षा वृताय स्वाहा।

754) ॐ भृगुप्रार्थिताय स्वाहा।

755) ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा।

756) ॐ ईशरक्षिणे स्वाहा।

757) ॐ अर्जुनसख्ये स्वाहा।

758) ॐ अर्जुनस्यापि मानप्रहारिणे स्वाहा।

759) ॐ विप्रपुत्रप्रदाय स्वाहा।

760) ॐ धामगन्त्रे स्वाहा।

761) ॐ माधवीभिर्विहारस्थिताय स्वाहा।

762) ॐ कलांगाय स्वाहा।

763) ॐ महामोहदावाग्निदग्धामिरामाय स्वाहा।

764) ॐ यदवेउग्रसेननृपाय स्वाहा।

765) ॐ अक्रूराय स्वाहा।

766) ॐ उद्धवाय स्वाहा।

767) ॐ शूरसेनाय स्वाहा।

768) ॐ शूराय स्वाहा।

769) ॐ हृदीकाय स्वाहा।

770) ॐ सत्राजिते स्वाहा।

771) ॐ अप्रमेयाय स्वाहा।

772) ॐ गदाय स्वाहा।

773) ॐ सारणाय स्वाहा।

774) ॐ सात्यकये स्वाहा।

775) ॐ देवभागाय स्वाहा।

776) ॐ मानसाय स्वाहा।

777) ॐ संजयाय स्वाहा।

778) ॐ श्यामकाय स्वाहा।

779) ॐ वृकाय स्वाहा।

780) ॐ वत्सकाय स्वाहा।

781) ॐ देवकाय स्वाहा।

782) ॐ भद्रसेनाय स्वाहा।

783) ॐ नृपअजातशत्रवे स्वाहा।

784) ॐ जयाय स्वाहा।

785) ॐ माद्रीपुत्राय स्वाहा।

786) ॐ भीष्माय स्वाहा।

787) ॐ कृपाय स्वाहा।

788) ॐ बुद्धिचक्षुषे स्वाहा।

789) ॐ पाण्डवे स्वाहा।

790) ॐ शान्तनवे स्वाहा।

791) ॐ देववाह्लीकाय स्वाहा।

792) ॐ भूरिश्रवसे स्वाहा।

793) ॐ चित्रवीर्याय स्वाहा।

794) ॐ विचित्राय स्वाहा।

795) ॐ शलाय स्वाहा।

796) ॐ दुर्योधनाय स्वाहा।

797) ॐ कर्णाय स्वाहा।

798) ॐ सुभद्रासुताय स्वाहा।

799) ॐ प्रसिद्धविष्णुराताय स्वाहा।

800) ॐ जनमेजयाय स्वाहा।

801) ॐ पाण्डवाय स्वाहा।

802) ॐ कौरवाय स्वाहा।

803) ॐ सर्वतेजहरये स्वाहा।

804) ॐ सर्वरूपिणे राधयाव्रजं ह्यागताय स्वाहा।

805) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा।

806) ॐ वराय स्वाहा।

807) ॐ रासलीलापराय स्वाहा।

808) ॐ दिव्यरूपिणे स्वाहा।

809) ॐ रथस्थाय स्वाहा।

810) ॐ नवद्वीपखण्डप्रदर्शिने स्वाहा।

811) ॐ महामानदाय स्वाहा।

812) ॐ गोपजाय स्वाहा।

813) ॐ विश्वरूपाय स्वाहा।

814) ॐ सनन्दाय स्वाहा।

815) ॐ नन्दाय स्वाहा।

816) ॐ वृषाय स्वाहा।

817) ॐ वल्लवेशाय स्वाहा।

818) ॐ सुदाम्ने स्वाहा।

819) ॐ अर्जुनाय स्वाहा।

820) ॐ सौबलाय स्वाहा।

821) ॐ सकृष्णस्तोकाय स्वाहा।

822) ॐ अंशुकाय स्वाहा।

823) ॐ सद्विशालर्षभाख्याय स्वाहा।

824) ॐ सुतेजस्विकाय स्वाहा।

825) ॐ कृष्णमित्रबरूथाय स्वाहा।

826) ॐ कुशेशाय स्वाहा।

827) ॐ वनेशाय स्वाहा।

828) ॐ वृन्दावनेशाय स्वाहा।

829) ॐ माथुरेशाधिपाय स्वाहा।

830) ॐ गोकुलेशाय स्वाहा।

831) ॐ सदागोगणाय स्वाहा।

832) ॐ गोपतये स्वाहा।

833) ॐ गोपिकेशाय स्वाहा।

834) ॐ गोवर्धनाय स्वाहा।

835) ॐ गोपतये स्वाहा।

836) ॐ कन्यकेशाय स्वाहा।

837) ॐ अनादये स्वाहा।

838) ॐ आत्मने स्वाहा।

839) ॐ हरये स्वाहा।

840) ॐ परस्मै पुरुषाय स्वाहा।

841) ॐ निर्गुणाय स्वाहा।

842) ॐ ज्योतिःरूपाय स्वाहा।

843) ॐ निरीहाय स्वाहा।

844) ॐ सदा निर्विकाराय स्वाहा।

845) ॐ प्रपंचात्पराय स्वाहा।

846) ॐ ससत्याय स्वाहा।

847) ॐ पूर्णाय स्वाहा।

848) ॐ परेशाय स्वाहा।

849) ॐ सूक्ष्माय स्वाहा।

850) ॐ द्वारकायां नृपेण अश्वमेधकर्त्रे स्वाहा।

851) ॐ अपि पौत्रेण भूभारहर्त्रे स्वाहा।

852) ॐ पुनः श्रीव्रजे राधया रासरंगकर्त्रे हरये स्वाहा।

853) ॐ गोपिकानां च भर्ते स्वाहा।

854) ॐ सदैकस्मै स्वाहा।

855) ॐ अनेकाय स्वाहा।

856) ॐ प्रभापूरितांगाय स्वाहा।

857) ॐ योगमायाकराय स्वाहा।

858) ॐ कालजिते स्वाहा।

859) ॐ सुदृष्टये स्वाहा।

860) ॐ महत्तत्त्वरूपाय स्वाहा।

861) ॐ प्रजाताय स्वाहा।

862) ॐ कूटस्थाय स्वाहा।

863) ॐ आद्यांकुराय स्वाहा।

864) ॐ वृक्षरूपाय स्वाहा।

865) ॐ विकारस्थिताय स्वाहा।

866) ॐ वैकारिकस्तैजस्तामसश्चाहंकाराय स्वाहा।

867) ॐ नभसे स्वाहा।

868) ॐ दिशे स्वाहा।

869) ॐ समीराय स्वाहा।

870) ॐ सूर्याय स्वाहा।

871) ॐ प्रचेतोऽश्विह्नये स्वाहा।

872) ॐ शक्राय स्वाहा।

873) ॐ उपेन्द्राय स्वाहा।

874) ॐ मित्राय स्वाहा।

875) ॐ श्रुतये स्वाहा।

876) ॐ त्वचे स्वाहा।

877) ॐ दृग्भ्यां स्वाहा।

878) ॐ घ्राणाय स्वाहा।

879) ॐ जिह्वायै स्वाहा।

880) ॐ गिरे स्वाहा।

881) ॐ भुजाभ्यां स्वाहा।

882) ॐ मेढरकाय स्वाहा।

883) ॐ पायवे स्वाहा।

884) ॐ अंघ्रये स्वाहा।

885) ॐ सचेष्टाय स्वाहा।

886) ॐ धरायै स्वाहा।

887) ॐ व्यो स्वाहा।

888) ॐ वारे स्वाहा।

889) ॐ मारुताय स्वाहा।

890) ॐ तेजसे स्वाहा।

891) ॐ रूपाय स्वाहा।

892) ॐ रसाय स्वाहा।

893) ॐ गन्धाय स्वाहा।

894) ॐ शब्दाय स्वाहा।

895) ॐ स्पर्शाय स्वाहा।

896) ॐ सचित्ताय स्वाहा।

897) ॐ बुद्ध्‌यै स्वाहा।

898) ॐ विराजे स्वाहा।

899) ॐ कालरूपाय स्वाहा।

900) ॐ वासुदेवाय स्वाहा।

901) ॐ जगत्कृते स्वाहा।

902) ॐ अण्डेशयानाय स्वाहा।

903) ॐ सशेषाय स्वाहा।

904) ॐ सहस्रस्वरूपाय स्वाहा।

905) ॐ रमानाथाय स्वाहा।

906) ॐ आद्योऽवताराय स्वाहा।

907) ॐ सदासर्गकृते स्वाहा।

908) ॐ पद्मजाय स्वाहा।

909) ॐ कर्मकर्त्रे स्वाहा।

910) ॐ नाभिपद्मोद्भवाय स्वाहा।

911) ॐ दिव्यवर्णाय स्वाहा।

912) ॐ कवये स्वाहा।

913) ॐ लोककृते स्वाहा।

914) ॐ कालकृते स्वाहा।

915) ॐ सूर्यरूपाय स्वाहा।

916) ॐ अनिमेषाय स्वाहा।

917) ॐ अभवाय स्वाहा।

918) ॐ वत्सरान्ताय स्वाहा।

919) ॐ महीयसे स्वाहा।

920) ॐ तिथिभ्यो स्वाहा।

921) ॐ वारेभ्यो स्वाहा।

922) ॐ नक्षत्रेभ्यो स्वाहा।

923) ॐ योगेभ्यो स्वाहा।

924) ॐ लग्नेभ्यो स्वाहा।

925) ॐ मासेभ्यो स्वाहा।

926) ॐ घटीभ्यो स्वाहा।

927) ॐ क्षणेभ्यो स्वाहा।

928) ॐ काष्ठिकाभ्यो स्वाहा।

929) ॐ मुहूर्त्तेभ्यो स्वाहा।

930) ॐ यामेभ्यो स्वाहा।

931) ॐ ग्रहेभ्यो स्वाहा।

932) ॐ यामिनीभ्यो स्वाहा।

933) ॐ दिनेभ्यो स्वाहा।

934) ॐ ऋक्षमालागताय स्वाहा।

935) ॐ देवपुत्राय स्वाहा।

936) ॐ कृतेभ्यो स्वाहा।

937) ॐ त्रेताभ्यो स्वाहा।

938) ॐ द्वापरेभ्यो स्वाहा।

939) ॐ असौकलये स्वाहा।

940) ॐ युगानां सहस्राय स्वाहा।

941) ॐ मन्वन्तरेभ्यो स्वाहा।

942) ॐ लयाय स्वाहा।

943) ॐ पालनाय स्वाहा।

944) ॐ सत्कृतये स्वाहा।

945) ॐ परार्द्धाभ्यां स्वाहा।

946) ॐ सदोत्पत्तिकृते स्वाहा।

947) ॐ द्व्‌यक्षरब्रह्मरूपाय स्वाहा।

948) ॐ रुद्रसर्गाय स्वाहा।

949) ॐ कौमारसर्गाय स्वाहा।

950) ॐ मुनेः सर्गकृते स्वाहा।

951) ॐ देवकृते स्वाहा।

952) ॐ प्राकृताय स्वाहा।

953) ॐ श्रुतिभ्यो स्वाहा।

954) ॐ स्मृतिभ्यो स्वाहा।

955) ॐ स्तोत्रेभ्यो स्वाहा।

956) ॐ पुराणेभ्यो स्वाहा।

957) ॐ धनुर्वेदाय स्वाहा।

958) ॐ इज्जायै स्वाहा।

959) ॐ गान्धर्ववेदाय स्वाहा।

960) ॐ विधात्रे स्वाहा।

961) ॐ नारायणाय स्वाहा।

962) ॐ सनत्कुमाराय स्वाहा।

963) ॐ वराह-नारदाभ्यां स्वाहा।

964) ॐ धर्मपुत्राय स्वाहा।

965) ॐ मुनिकर्दमस्यात्मजाय स्वाहा।

966) ॐ स यज्ञदत्ताय स्वाहा।

967) ॐ अमराय नाभिजाय स्वाहा।

968) ॐ श्रीपृथवे स्वाहा।

969) ॐ सुमत्स्याय स्वाहा।

970) ॐ कूर्माय स्वाहा।

971) ॐ धन्वन्तरये स्वाहा।

972) ॐ मोहिन्यै स्वाहा।

973) ॐ प्रतनारसिंहाय स्वाहा।

974) ॐ द्विजवामनाय स्वाहा।

975) ॐ रेणुकापुत्ररूपाय स्वाहा।

976) ॐ श्रुतिस्तोत्रमुनिव्यासदेवाय स्वाहा।

977) ॐ धनुर्वेदभाग्‌-रामचन्द्रावताराय स्वाहा।

978) ॐ सीतापतये स्वाहा।

979) ॐ भारहृते स्वाहा।

980) ॐ रावणारये स्वाहा।

981) ॐ नृपसेतुकृते स्वाहा।

982) ॐ वानरेन्द्रप्रहारिणे स्वाहा।

983) ॐ महायज्ञकृते स्वाहा।

984) ॐ प्रचण्डराघवेन्द्राय स्वाहा।

985) ॐ बलाय कृष्णचन्द्राय स्वाहा।

986) ॐ कल्किकलेशाय स्वाहा।

987) ॐ प्रसिद्धबुद्धाय स्वाहा।

988) ॐ हंसाय स्वाहा।

989) ॐ अश्वाय स्वाहा।

990) ॐ ऋषीन्द्रोऽजिताय स्वाहा।

991) ॐ देववैकुण्ठनाथाय स्वाहा।

992) ॐ अमूर्त्तये स्वाहा।

993) ॐ मन्वन्तरस्यावताराय स्वाहा।

994) ॐ गजोद्धारणाय स्वाहा।

995) ॐ ब्रह्मपुत्रश्रीमनवे स्वाहा।

996) ॐ दानशीलाय स्वाहा।

997) ॐ दुष्यन्तजायनृपेन्द्राय स्वाहा।

998) ॐ संदृष्टायश्रुताय भूताय भविष्यद्भवते स्वाहा।

999) ॐ स्थावरजंगमाय स्वाहा।

1000) ॐ अल्पमहते स्वाहा।

 

 

श्री कृष्ण सहस्त्रनाम,1008 names lord krishna  
श्री कृष्ण सहस्त्रनाम

Leave a comment