श्री ललिता लकारादि अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. श्री लक्ष्म्यै नमः ।
 2. श्री लोलाक्ष्यै नमः ।
 3. श्री ललितायै नमः ।
 4. श्री लक्ष्मणायै नमः ।
 5. श्री लक्ष्मणार्चितायै नमः ।
 6. श्री लक्ष्मणप्राणरक्षिण्यै नमः ।
 7. श्री लाकिन्यै नमः ।
 8. श्री लक्ष्मणप्रियायै नमः ।
 9. श्री लोलायै नमः ।
 10. श्री लकारायै नमः । 
 11. श्री लोमशायै नमः ।
 12. श्री लोलजिह्वायै नमः ।
 13. श्री लज्जावत्यै नमः ।
 14. श्री लक्ष्यायै नमः ।
 15. श्री लाक्ष्यायै नमः ।
 16. श्री लक्षरतायै नमः ।
 17. श्री लकाराक्षरभूषितायै नमः ।
 18. श्री लोललयात्मिकायै नमः ।
 19. श्री लीलायै नमः ।
 20. श्री लीलावत्यै नमः । 
 21. श्री लाङ्गल्यै नमः ।
 22. श्री लावण्यामृतसारायै नमः ।
 23. श्री लावण्यामृतदीर्घिकायै नमः ।
 24. श्री लज्जायै नमः ।
 25. श्री लज्जामत्यै नमः ।
 26. श्री लज्जायै नमः ।
 27. श्री ललनायै नमः ।
 28. श्री ललनप्रियायै नमः ।
 29. श्री लवणायै नमः ।
 30. श्री लवल्यै नमः । 
 31. श्री लसायै नमः ।
 32. श्री लाक्षिव्यै नमः ।
 33. श्री लुब्धायै नमः ।
 34. श्री लालसायै नमः ।
 35. श्री लोकमात्रे नमः ।
 36. श्री लोकपूज्यायै नमः ।
 37. श्री लोकजनन्यै नमः ।
 38. श्री लोलुपायै नमः ।
 39. श्री लोहितायै नमः ।
 40. श्री लोहिताक्ष्यै नमः । 
 41. श्री लिङ्गाख्यायै नमः ।
 42. श्री लिङ्गेश्यै नमः ।
 43. श्री लिङ्गगीत्यै नमः ।
 44. श्री लिङ्गभवायै नमः ।
 45. श्री लिङ्गमालायै नमः ।
 46. श्री लिङ्गप्रियायै नमः ।
 47. श्री लिङ्गाभिधायिन्यै नमः ।
 48. श्री लिङ्गायै नमः ।
 49. श्री लिङ्गनामसदानन्दायै नमः ।
 50. श्री लिङ्गामृतप्रीतायै नमः । 
 51. श्री लिङ्गार्चिनप्रीतायै नमः ।
 52. श्री लिङ्गपूज्यायै नमः ।
 53. श्री लिङ्गरूपायै नमः ।
 54. श्री लिङ्गस्थायै नमः ।
 55. श्री लिङ्गालिङ्गनतत्परायै नमः ।
 56. श्री लतापूजनरतायै नमः ।
 57. श्री लतासाधकतुष्टिदायै नमः ।
 58. श्री लतापूजकरक्षिण्यै नमः ।
 59. श्री लतासाधनसिद्धिदायै नमः ।
 60. श्री लतागृहनिवासिन्यै नमः । 
 61. श्री लतापूज्यायै नमः ।
 62. श्री लताराध्यायै नमः ।
 63. श्री लतापुष्पायै नमः ।
 64. श्री लतारतायै नमः ।
 65. श्री लताधारायै नमः ।
 66. श्री लतामय्यै नमः ।
 67. श्री लतास्पर्शनसन्त्ष्टायै नमः ।
 68. श्री लताऽऽलिङ्गनहर्षतायै नमः ।
 69. श्री लताविद्यायै नमः ।
 70. श्री लतासारायै नमः । 
 71. श्री लताऽऽचारायै नमः ।
 72. श्री लतानिधये नमः ।
 73. श्री लवङ्गपुष्पसन्तुष्टायै नमः ।
 74. श्री लवङ्गलतामध्यस्थायै नमः ।
 75. श्री लवङ्गलतिकारूपायै नमः ।
 76. श्री लवङ्गहोमसन्तुष्टायै नमः ।
 77. श्री लकाराक्षरपूजितायै नमः ।
 78. श्री लकारवर्णोद्भवायै नमः । 
 79. श्री लकारवर्णभूषितायै नमः ।
 80. श्री लकारवर्णरुचिरायै नमः । 
 81. श्री लकारबीजोद्भवायै नमः ।
 82. श्री लकाराक्षरस्थितायै नमः ।
 83. श्री लकारबीजनिलयायै नमः ।
 84. श्री लकारबीजसर्वस्वायै नमः ।
 85. श्री लकारवर्णसर्वाङ्ग्यै नमः ।
 86. श्री लक्ष्यछेदनतत्परायै नमः ।
 87. श्री लक्ष्यधरायै नमः ।
 88. श्री लक्ष्यघूर्णायै नमः ।
 89. श्री लक्षजापेनसिद्धिदायै नमः ।
 90. श्री लक्षकोटिरूपधरायै नमः । 
 91. श्री लक्षलीलाकलालक्ष्यायै नमः ।
 92. श्री लोकपालेनार्चितायै नमः ।
 93. श्री लाक्षारागविलोपनायै नमः ।
 94. श्री लोकातीतायै नमः ।
 95. श्री लोपमुद्रायै नमः ।
 96. श्री लज्जाबीजस्वरूपिण्यै नमः ।
 97. श्री लज्जाहीनायै नमः ।
 98. श्री लज्जामय्यै नमः ।
 99. श्री लोकयात्राविधायिन्यै नमः ।
 100. श्री लास्यप्रियायै नमः । 
 101. श्री लयकर्यै नमः ।
 102. श्री लोकलयायै नमः ।
 103. श्री लम्बोदर्यै नमः ।
 104. श्री लघिमादिसिद्धिदात्र्यै नमः ।
 105. श्री लावण्यनिधिदायिन्यै नमः ।
 106. श्री लकारवर्णग्रथितायै नमः ।
 107. श्री लँबीजायै नमः ।
 108. श्री ललिताम्बिकायै नमः । 

Leave a comment