माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. श्रीतरलायै नमः ।
 2. श्रीतन्व्यै नमः ।
 3. श्रीतारिण्यै नमः ।
 4. श्रीतारायै नमः ।
 5. श्रीतरुणवल्लर्यै नमः ।
 6. श्रीतीव्ररूपयै नमः ।
 7. श्रीतर्यै नमः । 
 8. श्रीश्यामायै नमः ।
 9. श्रीतनुक्षीणायै नमः ।
 10. श्रीपयोधरायै नमः । 
 11. श्रीतुरीयायै नमः ।
 12. श्रीतरुणायै नमः ।
 13. श्रीतीव्रायै नमः ।
 14. श्रीतीव्रगमनायै नमः । 
 15. श्रीनीलवाहिन्यै नमः ।
 16. श्रीउग्रतारायै नमः ।
 17. श्रीजयायै नमः ।
 18. श्रीचण्ड्यै नमः ।
 19. श्रीश्रीमदेकजटायै नमः ।
 20. श्रीशिवायै नमः । 
 21. श्रीतरुण्यै नमः ।
 22. श्रीशाम्भव्यै नमः ।
 23. श्रीछिन्नभालायै नमः ।
 24. श्रीभद्रतारिण्यै नमः ।
 25. श्रीउग्रायै नमः । 
 26. श्रीउग्रप्रभायै नमः ।
 27. श्रीनीलायै नमः ।
 28. श्रीकृष्णायै नमः ।
 29. श्रीनीलसरस्वत्यै नमः ।
 30. श्रीद्वितीयायै नमः ।  
 31. श्रीशोभिन्यै नमः ।
 32. श्रीनित्यायै नमः ।
 33. श्रीनवीनायै नमः ।
 34. श्रीनित्यनूतनायै नमः ।
 35. श्रीचण्डिकायै नमः ।
 36. श्रीविजयायै नमः ।
 37. श्रीआराध्यायै नमः ।
 38. श्रीदेव्यै नमः । 
 39. श्रीगगनवाहिन्यै नमः ।
 40. श्रीअट्टहास्यायै नमः । 
 41. श्रीकरालास्यायै नमः ।
 42. श्रीचतुरास्यापूजितायै नमः ।
 43. श्रीअदितिपूजितायै नमः ।
 44. श्रीरुद्रायै नमः ।
 45. श्रीरौद्रमय्यै नमः ।
 46. श्रीमूर्त्यै नमः ।
 47. श्रीविशोकायै नमः ।
 48. श्रीशोकनाशिन्यै नमः ।
 49. श्रीशिवपूज्यायै नमः ।
 50. श्रीशिवाराध्यायै नमः । 
 51. श्रीशिवध्येयायै नमः । 
 52. श्रीसनातन्यै नमः ।
 53. श्रीब्रह्मविद्यायै नमः ।
 54. श्रीजगद्धात्र्यै नमः ।
 55. श्रीनिर्गुणायै नमः ।
 56. श्रीगुणपूजितायै नमः ।
 57. श्रीसगुणायै नमः । 
 58. श्रीसगुणाराध्यायै नमः ।
 59. श्रीहरिपूजितायै नमः ।
 60. श्रीइन्द्रपूजितायै नमः । 
 61. श्रीदेवपूजितायै नमः । 
 62. श्रीरक्तप्रियायै नमः ।
 63. श्रीरक्ताक्ष्यै नमः ।
 64. श्रीरुधिरभूषितायै नमः ।
 65. श्रीआसवभूषितायै नमः ।
 66. श्रीबलिप्रियायै नमः ।
 67. श्रीबलिरतायै नमः ।
 68. श्रीदुर्गायै नमः । 
 69. श्रीबलवत्यै नमः ।
 70. श्रीबलायै नमः । 
 71. श्रीबलप्रियायै नमः ।
 72. श्रीबलरतायै नमः ।
 73. श्रीबलरामप्रपूजितायै नमः ।
 74. श्रीअर्द्धकेशायै नमः ।
 75. श्रीईश्वर्यै नमः ।  
 76. श्रीकेशायै नमः ।
 77. श्रीकेशवविभूषितायै नमः ।
 78. श्रीईशविभूषितायै नमः ।
 79. श्रीपद्ममालायै नमः ।
 80. श्रीपद्माक्ष्यै नमः । 
 81. श्रीकामाख्यायै नमः ।
 82. श्रीगिरिनन्दिन्यै नमः । 
 83. श्रीदक्षिणायै नमः ।
 84. श्रीदक्षायै नमः ।
 85. श्रीदक्षजायै नमः ।
 86. श्रीदक्षिणेरतायै नमः ।
 87. श्रीवज्रपुष्पप्रियायै नमः ।
 88. श्रीरक्तप्रियायै नमः ।
 89. श्रीकुसुमभूषितायै नमः ।
 90. श्रीमाहेश्वर्यै नमः ।  
 91. श्रीमहादेवप्रियायै नमः ।
 92. श्रीपञ्चविभूषितायै नमः ।
 93. श्रीइडायै नमः ।
 94. श्रीपिङ्ग्लायै नमः ।
 95. श्रीसुषुम्णायै नमः । 
 96. श्रीप्राणरूपिण्यै नमः ।
 97. श्रीगान्धार्यै नमः ।
 98. श्रीपञ्चम्यै नमः ।
 99. श्रीपञ्चाननपरिपूजितायै नमः ।
 100. श्रीआदिपरिपूजितायै नमः ।
माँ तारा के 108 नाम,माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली,Maa Tara Ashtottara Shatanamavali
माँ तारा के 108 नाम

माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली PDF


Leave a comment