मंगल अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ महीसुताय नमः ।
 2. ॐ महाभागाय नमः ।
 3. ॐ मंगळाय नमः ।
 4. ॐ मंगळप्रदाय नमः ।
 5. ॐ महावीराय नमः ।
 6. ॐ महाशूराय नमः ।
 7. ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
 8. ॐ महारौद्राय नमः ।
 9. ॐ महाभद्राय नमः ।
 10. ॐ माननीयाय नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ दयाकराय नमः ।
 12. ॐ मानदाय नमः ।
 13. ॐ अमर्षणाय नमः ।
 14. ॐ क्रूराय नमः ।
 15. ॐ तापपापविवर्जिताय नमः ।
 16. ॐ सुप्रतीपाय नमः ।
 17. ॐ सुताम्राक्षाय नमः ।
 18. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
 19. ॐ सुखप्रदाय नमः ।
 20. ॐ वक्रस्तंभादिगमनाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ वरॆण्याय नमः ।
 22. ॐ वरदाय नमः ।
 23. ॐ सुखिनॆ नमः ।
 24. ॐ वीरभद्राय नमः ।
 25. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
 26. ॐ विदूरस्थाय नमः ।
 27. ॐ विभावसवॆ नमः ।
 28. ॐ नक्षत्र चक्र संचारिणॆ नमः ।
 29. ॐ क्षत्रपाय नमः ।
 30. ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ।
 32. ॐ क्षमायुक्ताय नमः ।
 33. ॐ विचक्षणाय नमः ।
 34. ॐ अक्षीण फलदाय नमः ।
 35. ॐ चक्षुर्गॊचराय नमः ।
 36. ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
 37. ॐ वीतरागाय नमः ।
 38. ॐ वीतभयाय नमः ।
 39. ॐ विज्वराय नमः ।
 40. ॐ विश्वकारणाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ नक्षत्रराशिसंचाराय नमः ।
 42. ॐ नानाभयनिकृंतनाय नमः ।
 43. ॐ कमनीयाय नमः ।
 44. ॐ दयासाराय नमः ।
 45. ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः ।
 46. ॐ भयघ्नाय नमः ।
 47. ॐ भव्यफलदाय नमः ।
 48. ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
 49. ॐ शत्रुहंत्रॆ नमः ।
 50. ॐ शमॊपॆताय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ शरणागतपॊषणाय नमः ।
 52. ॐ साहसाय नमः ।
 53. ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः ।
 54. ॐ साधवॆ नमः ।
 55. ॐ समरदुर्जयाय नमः ।
 56. ॐ दुष्टदूराय नमः ।
 57. ॐ शिष्टपूज्याय नमः ।
 58. ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः ।
 59. ॐ दुःखभंजनाय नमः ।
 60. ॐ दुर्धराय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ हरयॆ नमः ।
 62. ॐ दुःस्वप्नहंत्रॆ नमः ।
 63. ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
 64. ॐ दुष्टगर्वविमॊचकाय नमः ।
 65. ॐ भारद्वाजकुलॊद्भवाय नमः ।
 66. ॐ भूसुताय नमः ।
 67. ॐ भव्यभूषणाय नमः ।
 68. ॐ रक्तांबराय नमः ।
 69. ॐ रक्तवपुषॆ नमः ।
 70. ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
 72. ॐ गदाधारिणॆ नमः ।
 73. ॐ मॆषवाहनाय नमः ।
 74. ॐ मिताशनाय नमः ।
 75. ॐ शक्तिशूलधराय नमः ।
 76. ॐ शक्ताय नमः ।
 77. ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ।
 78. ॐ तार्किकाय नमः ।
 79. ॐ तामसाधाराय नमः ।
 80. ॐ तपस्विनॆ नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ ताम्रलॊचनाय नमः ।
 82. ॐ तप्तकांचनसंकाशाय नमः ।
 83. ॐ रक्तकिंजल्कसन्निभाय नमः ।
 84. ॐ गॊत्राधिदॆवताय नमः ।
 85. ॐ गॊमध्यचराय नमः ।
 86. ॐ गुणविभूषणाय नमः ।
 87. ॐ असृजॆ नमः ।
 88. ॐ अंगारकाय नमः ।
 89. ॐ अवंतीदॆशाधीशाय नमः ।
 90. ॐ जनार्दनाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ सूर्ययाम्यप्रदॆशस्थाय नमः ।
 92. ॐ यौवनाय नमः ।
 93. ॐ याम्यदिग्मुखाय नमः ।
 94. ॐ त्रिकॊणमंडलगताय नमः ।
 95. ॐ त्रिदशाधिप्रसन्नुताय नमः ।
 96. ॐ शुचयॆ नमः ।
 97. ॐ शुचिकराय नमः ।
 98. ॐ शूराय नमः ।
 99. ॐ शुचिवश्याय नमः ।
 100. ॐ शुभावहाय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ मॆषवृष्चिकराशीशाय नमः ।
 102. ॐ मॆधाविनॆ नमः ।
 103. ॐ मितभाषिणॆ नमः ।
 104. ॐ सुखप्रदाय नमः ।
 105. ॐ सुरूपाक्षाय नमः ।
 106. ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
 107. ॐ श्रीमतॆ नमः ।
 108. ॐ अंगारकाय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इति अंगारकाष्टॊतर शतनामावळि स्तॊत्रं संपूर्णम्‌ ॥

Leave a comment