माता चंद्रघंटा देवी कवच 

कवच
 
रहस्यं श्रणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने।
 
श्री चन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धि दायकम्॥
 
 
बिना न्यासं बिना विनियोगं बिना शापोद्धारं बिना होमं।
 
स्नान शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिकम॥
 
 
कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निन्दकाय च।
 
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचितम्॥
 
Maa Chandraghanta  Kavach माता चंद्रघंटा देवी कवच
माता चंद्रघंटा देवी कवचLeave a comment