नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ नरसिंहाय नमः ।
 2. ॐ नराय नमः ।
 3. ॐ नारस्रष्ट्रे नमः ।
 4. ॐ नारायणाय नमः ।
 5. ॐ नवाय नमः ।
 6. ॐ नवेतराय नमः ।
 7. ॐ नरपतये नमः ।
 8. ॐ नरात्मने नमः । 
 9. ॐ नरचोदनाय नमः ।
 10. ॐ नखभिन्नस्वर्णशय्याय नमः । 
 11. ॐ नखदंष्ट्राविभीषणाय नमः ।
 12. ॐ नादभीतदिशानागाय नमः ।
 13. ॐ नन्तव्याय नमः । 
 14. ॐ नखरायुधाय नमः ।
 15. ॐ नादनिर्भिन्नपाद्माण्डाय नमः ।
 16. ॐ नयनाग्निहुतासुराय नमः ।
 17. ॐ नटत्केसरसञ्जातवातविक्षिप्तवारिदाय नमः । 
 18. ॐ नलिनीशसहस्राभाय नमः ।
 19. ॐ नतब्रह्मादिदेवताय नमः ।
 20. ॐ नभोविश्वम्भराभ्यन्तर्व्यापिदुर्वीक्ष्यविग्रहाय नमः । 
 21. ॐ निश्श्वासवातसंरम्भ घूर्णमानपयोनिधये नमः । 
 22. ॐ निर्द्रयाङ्घ्रियुगन्यासदलितक्ष्माहिमस्तकाय नमः ।
 23. ॐ निजसंरम्भसन्त्रप्तब्रह्मरुद्रादिदेवताय नमः ।
 24. ॐ निर्दम्भभक्तिमद्रक्षोडिम्भनीतशमोदयाय नमः । 
 25. ॐ नाकपालादिविनुताय नमः ।
 26. ॐ नाकिलोककृतप्रियाय नमः ।
 27. ॐ नाकिशत्रूदरान्त्रादिमालाभूषितकन्धराय नमः ।
 28. ॐ नाकेशासिकृतत्रासदंष्ट्राभाधूततामसाय नमः ।
 29. ॐ नाकमर्त्यातलापूर्णनादनिश्शेषितद्विपाय नमः । 
 30. ॐ नामविद्राविताशेषभूतरक्षःपिशाचकाय नमः । 
 31. ॐ नामनिश्श्रेणिकारूढ निजलोकनिजप्रजाय नमः । 
 32. ॐ नालीकनाभाय नमः ।
 33. ॐ नागारिमध्याय नमः ।
 34. ॐ नागाधिराड्भुजाय नमः ।
 35. ॐ नगेन्द्रधीराय नमः । 
 36. ॐ नेत्रान्तस्ख्सलदग्निकणच्छटाय नमः ।
 37. ॐ नारीदुरापदाय नमः ।
 38. ॐ नानालोकभीकरविग्रहाय नमः ।
 39. ॐ निस्तारितात्मीय सन्धाय नमः ।
 40. ॐ निजैकज्ञेय वैभवाय नमः ।  
 41. ॐ निर्व्याजभक्तप्रह्लाद परिपालन तत्पराय नमः ।
 42. ॐ निर्वाणदायिने नमः ।
 43. ॐ निर्व्याजभक्तैकप्राप्यतत्पदाय नमः । 
 44. ॐ निर्ह्रादमयनिर्घातदलितासुरराड्बलाय नमः ।
 45. ॐ निजप्रतापमार्ताण्डखद्योतीकृतभास्कराय नमः ।
 46. ॐ निरीक्षणक्षतज्योतिर्ग्रहतारोडुमण्डलाय नमः । 
 47. ॐ निष्प्रपञ्चबृहद्भानुज्वालारुणनिरीक्षणाय नमः ।
 48. ॐ नखाग्रलग्नारिवक्ष्ससृतरक्तारुणाम्बराय नमः ।
 49. ॐ निश्शेषरौद्रनीरन्ध्राय नमः ।
 50. ॐ नक्षत्राच्छादितक्षमाय नमः । 
 51. ॐ निर्णिद्र रक्तोत्पलाय नमः । 
 52. ॐ निरमित्राय नमः । 
 53. ॐ निराहवाय नमः ।
 54. ॐ निराकुलीकृतसुराय नमः ।
 55. ॐ निर्णिमेयाय नमः ।
 56. ॐ निरीश्वराय नमः ।
 57. ॐ निरुद्धदशदिग्भागाय नमः । 
 58. ॐ निरस्ताखिलकल्मषाय नमः ।
 59. ॐ निगमाद्रि गुहामध्यनिर्णिद्राद्भुत केसरिणे नमः ।
 60. ॐ निजानन्दाब्धिनिर्मग्नाय नमः ।
 61. ॐ निराकाशाय नमः । 
 62. ॐ निरामयाय नमः । 
 63. ॐ निरहङ्कारविबुधचित्तकानन गोचराय नमः ।
 64. ॐ नित्याय नमः ।
 65. ॐ निष्कारणाय नमः ।
 66. ॐ नेत्रे नमः ।
 67. ॐ निरवद्यगुणोदधये नमः । 
 68. ॐ निदानाय नमः ।
 69. ॐ निस्तमश्शक्तये नमः ।
 70. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
 71. ॐ निराश्रयाय नमः ।  
 72. ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ।
 73. ॐ निरालोकाय नमः ।
 74. ॐ निखिलप्रतिभासकाय नमः । 
 75. ॐ निरूढज्ञानिसचिवाय नमः ।
 76. ॐ निजावनकृताकृतये नमः ।
 77. ॐ निखिलायुधनिर्घातभुजानीकशताद्भुताय नमः ।
 78. ॐ निशितासिज्ज्वलज्जिह्वाय नमः । 
 79. ॐ निबद्धभृकुटीमुखाय नमः ।
 80. ॐ नगेन्द्रकन्दरव्यात्त वक्त्राय नमः ।
 81. ॐ नम्रेतरश्रुतये नमः । 
 82. ॐ निशाकरकराङ्कूर गौरसारतनूरुहाय नमः । 
 83. ॐ नाथहीनजनत्राणाय नमः ।
 84. ॐ नारदादिसमीडिताय नमः ।
 85. ॐ नारान्तराय नमः ।
 86. ॐ नारचित्तये नमः ।
 87. ॐ नाराज्ञेयाय नमः । 
 88. ॐ नरोत्तमाय नमः ।
 89. ॐ नरात्मने नमः ।
 90. ॐ नरलोकांशाय नमः ।
 91. ॐ नरनारायणाय नमः ।  
 92. ॐ नभसे नमः ।
 93. ॐ नतलोकपरित्राणनिष्णाताय नमः ।
 94. ॐ नयकोविदाय नमः ।
 95. ॐ निगमागमशाखाग्र प्रवालचरणाम्बुजाय नमः ।
 96. ॐ नित्यसिद्धाय नमः ।
 97. ॐ नित्यजयिने नमः । 
 98. ॐ नित्यपूज्याय नमः ।
 99. ॐ निजप्रभाय नमः ।
 100. ॐ निष्कृष्टवेदतात्पर्यभूमये नमः ।
 101. ॐ निर्णीततत्त्वकाय नमः ।
 102. ॐ नित्यानपायिलक्ष्मीकाय नमः । 
 103. ॐ निश्श्रेयसमयाकृतये नमः ।
 104. ॐ निगमश्रीमहामालाय नमः ।
 105. ॐ निर्दग्धत्रिपुरप्रियाय नमः ।
 106. ॐ निर्मुक्तशेषाहियशसे नमः । 
 107. ॐ निर्द्वन्दाय नमः ।
 108. ॐ निष्कलाय नमः ।
 109. ॐ नरिणे नमः ।

Leave a comment