पितृ स्तोत्र 

अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् । 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्।।
 
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् ।।
 
मन्वादीनां च नेतार: सूर्याचन्दमसोस्तथा । 
तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि ।। 
 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा । 
द्यावापृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि:।।
 
देवर्षीणां जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् । 
अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्येहं कृताञ्जलि: ।।
 
प्रजापते: कश्पाय सोमाय वरुणाय च । 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि: ।। 
 
नमो गणेभ्य: सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु ।
 स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।। 
 
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा । 
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ।।
 
अग्रिरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम् । 
अग्रीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत: ।।
 
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्रिमूर्तय:। 
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण: ।।
 
तेभ्योखिलेभ्यो योगिभ्य: पितृभ्यो यतामनस:। 
नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज ।।
 
 Pitra Stotram पितृ स्तोत्र
 

Leave a Comment

0 Shares
Share
Tweet
Share
Pin