श्री राधे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ राधिकारमणाय नम: ।
 2. ॐ राधास्वान्तस्थाय नम: ।
 3. ॐ राधिकापतये नम: ।
 4. ॐ राधामुखाब्जमार्ताण्डाय नम: ।
 5. ॐ राधिकारतिलोलुपाय नम: ।
 6. ॐ राधाधरसुधासत्काय नम: ।
 7. ॐ राधाप्रस्तावसादराय राधासनसुखासीनाय नम: ।
 8. ॐ राधारमितविग्रहाय नम: ।
 9. ॐ राधासर्वस्वभूताय नम: ।
 10. ॐ राधालिङ्गनतत्पराय नम: ।
 11. ॐ राधासंलापमुदिताय नम: ।
 12. ॐ राधाकृतनखक्षताय नम: ।
 13. ॐ राधावरोधनिरताय नम: ।
 14. ॐ राधिकास्तनशायिताय नम: ।
 15. ॐ राधिकासहभोक्त्रे नम: ।
 16. ॐ राधासर्वस्वसम्पुटाय नम: ।
 17. ॐ राधापयोधरासक्ताय नम: ।
 18. ॐ राधालीलाविमोहिताय नम: ।
 19. ॐ राधिकानयनोन्नेयाय नमः ॥
 20. ॐ राधानयनपूजिताय नम: ।
 21. ॐ राधिकानयनानन्दाय नम: ।
 22. ॐ राधिकाहृदयालयाय नम: ।
 23. ॐ राधामङ्गलसर्वस्वाय नम: ।
 24. ॐ राधामङ्गलकारणाय नम: ।
 25. ॐ राधिकाध्यानसन्तुष्टाय नम: ।
 26. ॐ राधाध्यानपरायणाय नम: ।
 27. ॐ राधाकथाविलासिने नम: ।
 28. ॐ राधानियमितान्तराय नम: ।
 29. ॐ राधाचित्तहराय नम: ।
 30. ॐ राधास्वाधीनकरणत्रयाय नम: ।
 31. ॐ राधाशुश्रूषणरताय नम: ।
 32. ॐ राधिकापरिचारकाय नम: ।
 33. ॐ राधिकावासितस्वान्ताय नम: ।
 34. ॐ राधिकास्वान्तवासिताय नम: ।
 35. ॐ राधिकाकलिताकल्पाय नम: ।
 36. ॐ राधाकल्पितभूषणाय नम: ।
 37. ॐ राधिकाहृदयानन्दाय नम: ।
 38. ॐ राधाकूतविनोदवते नम: ।
 39. ॐ राधिकानयनाधीनाय नमः ॥
 40. ॐ राधिकानिहितेक्षणाय नम: ।
 41. ॐ राधाविलासमुदिताय नम: ।
 42. ॐ राधानयनगोचराय नम: ।
 43. ॐ राधापाङ्गहताय नम: ।
 44. ॐ राधापाङ्गविभ्रमवञ्चिताय नम: ।
 45. ॐ राधिकापुण्यनिवहाय नम: ।
 46. ॐ राधिकाकुचमर्दनाय नम: ।
 47. ॐ राधिकासङ्गमश्रान्ताय नम: ।
 48. ॐ राधिकाबाहुसन्धिताय नम: ।
 49. ॐ राधापुण्यफलाय नम: ।
 50. ॐ राधानखाङ्कपरिमण्डिताय नम: ।
 51. ॐ राधाचर्चितगन्धाढ्याय नम: ।
 52. ॐ राधादृतविलासवते नम: ।
 53. ॐ राधालीलारताय नम: ।
 54. ॐ राधाकुचमण्डलशायिताय नम: ।
 55. ॐ राधातपःफलाय नम: ।
 56. ॐ राधासङ्क्रान्ताय नम: ।
 57. ॐ राधिकाजयिने नम: ।
 58. ॐ राधानयनविक्रीताय नम: ।
 59. ॐ राधासंश्लेषणोत्सुकाय नमः ॥
 60. ॐ राधिकावचनप्रीताय नम: ।
 61. ॐ राधिकानर्तनोद्यताय नम: ।
 62. ॐ राधापाणिगृहीत्रे नम: ।
 63. ॐ राधिकानर्मदायकाय नम: ।
 64. ॐ राधातर्जनसन्तुष्टाय नम: ।
 65. ॐ राधालिङ्गनतत्पराय नम: ।
 66. ॐ राधाचरित्रगायिने नम: ।
 67. ॐ राधागीतचरित्रवते नम: ।
 68. ॐ राधिकाचित्तसम्मोहाय नम: ।
 69. ॐ राधामोहितमानसाय नम: ।
 70. ॐ राधावश्यमतये नम: ।
 71. ॐ राधाभुक्तशेषसुभोजनाय नम: ।
 72. ॐ राधाकेलिकलासक्ताय नम: ।
 73. ॐ राधिकाकृतभोजनाय नम: ।
 74. ॐ राधाभ्यञ्जनपारीणाय नम: ।
 75. ॐ राधाक्ष्यञ्जनचित्रिताय नम: ।
 76. ॐ राधिकाश्रवणानन्दवचनाय नम: ।
 77. ॐ राधिकायनाय नम: ।
 78. ॐ राधिकामङ्गलाय नम: ।
 79. ॐ राधापुण्याय नमः ॥
 80. ॐ ॐ राधायशःपराय नम: ।
 81. ॐ राधाजीवितकालाय नम: ।
 82. ॐ राधिकाजीवनौषधाय नम: ।
 83. ॐ राधाविरहसन्तप्ताय नम: ।
 84. ॐ राधाबर्हिणीनीरदाय नम: ।
 85. ॐ राधिकामन्मथाय नम: ।
 86. ॐ राधास्तनकुड्मलमोहिताय नम: ।
 87. ॐ राधिकारूपविक्रीताय नम: ।
 88. ॐ राधालावण्यवञ्चिताय नम: ।
 89. ॐ राधाक्रीडावनावासिने नम: ।
 90. ॐ राधाक्रीडाविलासवते नम: ।
 91. ॐ राधासन्नुतचारित्राय नम: ।
 92. ॐ राधाचरितसादराय नम: ।
 93. ॐ राधासङ्कल्पसन्तानाय नम: ।
 94. ॐ राधिकामितदायकाय नम: ।
 95. ॐ राधिकागण्डसंसक्तराकाचन्द्रमुखाम्बुजाय नम: ।
 96. ॐ राधिकाक्ष्यञ्जनापीच्यकोमलाधरविद्रुमाय नम: ।
 97. ॐ राधिकारदसन्दष्टरक्तिमाधरमञ्जुलाय नम: ।
 98. ॐ राधापीनकुचद्वन्द्वमर्दनोद्युक्तमानसाय नम: ।
 99. ॐ राधाचरितसंवादिवेणुवादनतत्पराय नमः ॥
 100. ॐ राधिकामुखलावण्यसुधाम्भोनिधिचन्द्रमसे नम: ।
 101. ॐ राधिकासदनोद्यानजलक्रीडाविहारवते नम: ।
 102. ॐ राधिकाकुचकस्तूरीपत्रलेखनतत्पराय नम: ।
 103. ॐ राधिकाकारितेङ्गिताय नम: ।
 104. ॐ राधाभुजलताश्लिष्टाय नम: ।
 105. ॐ राधिकाकार्यकारिणे नम: ।
 106. ॐ राधिकाकारितेङ्गिताय नम: ।
 107. ॐ राधाभुजलताश्लिष्टाय नम: ।
 108. ॐ राधावसनभूषिताय नमः ॥ 
 
राधिकारमणस्योक्तं पुण्यमष्टोत्तरं शतम् ।
इदं यः कीर्तयेन्नित्यं स सर्वफलमाप्नुयात् ॥
 
इति श्री राधे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली समाप्ता ।राधे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली
Radha Krishna Ashtottara Shatanamavali

Leave a comment