राहु अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. ॐ सिंहिकॆयाय नमः  ।
 2. ॐ विधंतुदाय नमः  ।  
 3. ॐ सुरशत्रवॆ नमः  ।
 4. ॐ तमसॆ नमः  । 
 5. ॐ राहवॆ नमः  ।   
 6. ॐ फणिनॆ नमः  ।
 7. ॐ गार्ग्यानयाय नमः  ।  
 8. ॐ सुरागवॆ नमः  ।
 9. ॐ नीलजीमूतसंकाशाय नमः ।
 10. ॐ चतुर्भुजाय नमः  ॥ १० ॥
 11. ॐ खड्गखॆटकधारिणॆ नमः  ।  
 12. ॐ वरदायकहस्ताय नमः  ।
 13. ॐ शूलायुधाय नमः  ।  
 14. ॐ मॆघवर्णाय नमः  ।
 15. ॐ कृष्णध्वजपताकवतॆ नमः ।
 16. ॐ दक्षिणाभिमुखरथाय नमः ।
 17. ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकराय नमः ।
 18. ॐ शूर्पाकारसनस्थाय नमः  ।
 19. ॐ गॊमॆधाभरणप्रियाय नमः ।
 20. ॐ माषप्रियाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ काश्यपर्षिनंदनाय नमः  ।  
 22. ॐ भुजगॆश्वराय नमः  ।
 23. ॐ उल्कापातयित्रॆ नमः  । 
 24. ॐ शूलनिधिपाय नमः  ।
 25. ॐ कृष्णसर्पराज्ञॆ नमः ।
 26. ॐ वृषत्पालाव्रतास्याय नमः  ।
 27. ॐ अर्धशरीराय नमः  । 
 28. ॐ जाड्यप्रदाय नमः  ।
 29. ॐ रवींदुभीकराय नमः  । 
 30. ॐ छायास्वरूपिणॆ नमः  ॥ ३० ॥
 31. ॐ कथिनांगकाय नमः  ।  
 32. ॐ द्विषट्‌ चक्रछॆदकाय नमः  ।
 33. ॐ कराळास्याय नमः   ।  
 34. ॐ भयंकराय नमः  ।
 35. ॐ क्रूरकर्मिणॆ नमः  ।  
 36. ॐ तमॊरूपाय नमः  ।
 37. ॐ श्यामात्मनॆ नमः  ।  
 38. ॐ नीललॊहिताय नमः  ।
 39. ॐ किरीटिनॆ नमः   ।  
 40. ॐ नीलवसनाय नमः  ॥ ४० ॥
 41. ॐ शनिसामंतवर्त्मगाय नमः ।
 42. ॐ चंडालवर्णाय नमः  ।
 43. ॐ आत्वर्क्ष्यभवाय नमः  ।  
 44. ॐ मॆषभवाय नमः  ।
 45. ॐ शनिलत्पलदाय नमः  ।  
 46. ॐ शूलाय नमः  ।
 47. ॐ अपसव्यगतयॆ नमः  ।  
 48. ॐ उपरागकराय नमः  ।
 49. ॐ सूर्यॆंदुच्छविव्रातकराय नमः ।
 50. ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ ग्रहश्रॆष्ठाय नमः  । 
 52. ॐ अष्टमग्रहाय नमः  ।
 53. ॐ कबंधमात्रदॆहाय नमः ।
 54. ॐ यातुधानकुलॊद्भवाय नमः ।
 55. ॐ गॊविंदवरपात्राय नमः ।
 56. ॐ दॆवजातिप्रविष्ठकाय नमः ।
 57. ॐ क्रूराय नमः  ।  
 58. ॐ घॊराय नमः  ।
 59. ॐ शनॆर्मित्राय नमः  ।  
 60. ॐ शुक्रमित्राय नमः  ॥ ६० ॥
 61. ॐ अगॊचराय नमः  ।   
 62. ॐ मौनयॆ नमः  ।
 63. ॐ गंगास्नानयात्राय नमः ।
 64. ॐ स्वगृहॆभूबलाढ्यकाय नमः ।
 65. ॐ स्वगृहॆस्यबलहृतॆ नमः ।
 66. ॐ मातामहकारकाय नमः ।
 67. ॐ चंद्रायुतचंडालजन्मसूचकाय नमः ।
 68. ॐ जन्मसिंहाय नमः ।
 69. ॐ राज्यधात्रॆ नमः  ।  
 70. ॐ महाकायाय नमः  ॥ ७० ॥
 71. ॐ जन्मकर्त्रॆ नमः  ।  
 72. ॐ राज्यकर्त्रॆ नमः  ।
 73. ॐ मत्तकाज्ञानप्रदायिनॆ नमः ।
 74. ॐ जन्मकन्याराज्यदायकाय नमः  ।
 75. ॐ जन्महानिदाय नमः  । 
 76. ॐ नवमॆपितृरॊगाय नमः  ।
 77. ॐ पंचमॆशॊकनायकाय नमः ।
 78. ॐ द्यूनॆकळत्रहंत्रॆ नमः ।
 79. ॐ सप्तमॆकलहप्रदायकाय नमः ।
 80. ॐ षष्ठॆवित्तदात्रॆ नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ चतुर्थॆवरदायकाय नमः ।
 82. ॐ नवमॆपापदात्रॆ नमः ।
 83. ॐ दशमॆशॊकदायकाय नमः ।
 84. ॐ आदौयशःप्रदात्रॆ नमः ।
 85. ॐ अंत्यवैर्यप्रदायकाय नमः  ।
 86. ॐ कलात्मनॆ नमः  ।
 87. ॐ गॊचराचराय नमः  । 
 88. ॐ धनॆककुत्प्रदायकाय नमः  ।
 89. ॐ पंचमॆदृषणाशृंगदायकाय नमः । 
 90. ॐ स्वर्भानवॆ नमः  ॥ ९० ॥
 91. ॐ बलिनॆ नमः  । 
 92. ॐ महासौख्यप्रदायकाय नमः  ।
 93. ॐ चंद्रवैरिणॆ नमः  । 
 94. ॐ शाश्वताय नमः  ।
 95. ॐ सूर्यशतृवॆ नमः  । 
 96. ॐ पापग्रहाय नमः  ।
 97. ॐ शांभवाय नमः  । 
 98. ॐ पूज्यकाय नमः  ।
 99. ॐ पाठिनपूर्णदाय नमः ।
 100. ॐ पैठीनसकुलॊद्भवाय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ भक्तरक्षाय नमः  ।  
 102. ॐ राहुमूर्तयॆ नमः  ।
 103. ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः  । 
 104. ॐ दीर्घाय नमः  ।
 105. ॐ कृष्णाय नमः  ।  
 106. ॐ अशिवणॆ नमः  ।
 107. ॐ विष्णुनॆत्रारयॆ नमः  । 
 108. ॐ दॆवाय नमः  ।
 109. ॐ दानवाय नमः  ॥ १०९ ॥
 
॥ इति  राहु अष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम्‌

राहु अष्टोत्तर शतनामावली PDF


Leave a comment