श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. ॐ वेदविद्भ्यो नमः ।
 2. ॐ तपस्विभ्यो नमः ।
 3. ॐ ब्रह्मर्षिभ्यो नमः ।
 4. ॐ महात्मभ्यो नमः ।
 5. ॐ मान्येभ्यो नमः । 
 6. ॐ ब्रह्मचर्यरतेभ्यो नमः ।
 7. ॐ सिद्धेभ्यो नमः ।
 8. ॐ कर्मठेभ्यो नमः ।
 9. ॐ योगिभ्यो नमः ।
 10. ॐ अग्निहोत्रपरायणेभ्यो नमः । 
 11. ॐ सत्यव्रतेभ्यो नमः ।
 12. ॐ धर्मात्मभ्यो नमः ।
 13. ॐ नियताशिभ्यो नमः ।
 14. ॐ ब्रह्मण्येभ्यो नमः ।
 15. ॐ ब्रह्मास्त्रविद्भ्यो नमः । 
 16. ॐ ब्रह्मदण्डधरेभ्यो नमः ।
 17. ॐ ब्रह्मशीर्षविद्भ्यो नमः ।
 18. ॐ गायत्रीसिद्धेभ्यो नमः ।
 19. ॐ सावित्रीसिद्धेभ्यो नमः । 
 20. ॐ सरस्वतीसिद्धेभ्यो नमः ।
 21. ॐ यजमानेभ्यो नमः ।
 22. ॐ याजकेभ्यो नमः ।
 23. ॐ ऋत्विग्भ्यो नमः ।
 24. ॐ अध्वर्युभ्यो नमः । 
 25. ॐ यज्वभ्यो नमः ।
 26. ॐ यज्ञदीक्षितेभ्यो नमः ।
 27. ॐ पूतेभ्यो नमः ।
 28. ॐ पुरातनेभ्यो नमः ।
 29. ॐ सृष्टिकर्तृभ्यो नमः ।
 30. ॐ स्थितिकर्तृभ्यो नमः । 
 31. ॐ लयकर्तृभ्यो नमः ।
 32. ॐ जपकर्तृभ्यो नमः ।
 33. ॐ होतृभ्यो नमः ।
 34. ॐ प्रस्तोतृभ्यो नमः ।
 35. ॐ प्रतिहर्तृभ्यो नमः ।
 36. ॐ उद्गातृभ्यो नमः ।
 37. ॐ धर्मप्रवर्तकेभ्यो नमः ।
 38. ॐ आचारप्रवर्तकेभ्यो नमः ।
 39. ॐ संप्रदायप्रवर्तकेभ्यो नमः । 
 40. ॐ अनुशासितृभ्यो नमः ।
 41. ॐ वेदवेदान्तपारगेभ्यो नमः ।
 42. ॐ वेदाङ्गप्रचारकेभ्यो नमः ।
 43. ॐ लोकशिक्षकेभ्यो नमः ।
 44. ॐ शापानुग्रहशक्तेभ्यो नमः । 
 45. ॐ स्वतन्त्रशक्तेभ्यो नमः ।
 46. ॐ स्वाधीनचित्तेभ्यो नमः ।
 47. ॐ स्वरूपसुखिभ्यो नमः ।
 48. ॐ प्रवृत्तिधर्मपालकेभ्यो नमः ।
 49. ॐ निवृत्तिधर्मदर्शकेभ्यो नमः । 
 50. ॐ भगवत्प्रसादिभ्यो नमः ।
 51. ॐ देवगुरुभ्यो नमः ।
 52. ॐ लोकगुरुभ्यो नमः ।
 53. ॐ सर्ववन्द्येभ्यो नमः ।
 54. ॐ सर्वपूज्येभ्यो नमः ।
 55. ॐ गृहिभ्यो नमः । ५५। 
 56. ॐ सूत्रकृद्भ्योनमः ।
 57. ॐ भाष्यकृद्भ्यो नमः ।
 58. ॐ महिमसिद्धेभ्यो नमः ।
 59. ॐ ज्ञानसिद्धेभ्यो नमः ।
 60. ॐ निर्दुष्टेभ्यो नमः ।
 61. ॐ शमधनेभ्यो नमः ।
 62. ॐ तपोधनेभ्यो नमः ।
 63. ॐ शापशक्तेभ्यो नमः । 
 64. ॐ मन्त्रमूर्तिभ्यो नमः ।
 65. ॐ अष्टाङ्गयोगिभ्यो नमः ।
 66. ॐ अणिमादिसिद्धेभ्यो नमः ।
 67. ॐ जीवन्मुक्तेभ्यो नमः ।
 68. ॐ शिवपूजारतेभ्यो नमः ।
 69. ॐ व्रतिभ्यो नमः । 
 70. ॐ मुनिमुख्येभ्यो नमः ।
 71. ॐ जितेन्द्रियेभ्यो नमः ।
 72. ॐ शान्तेभ्यो नमः ।
 73. ॐ दान्तेभ्यो नमः ।
 74. ॐ तितिक्षुभ्यो नमः ।
 75. ॐ उपरतेभ्यो नमः । 
 76. ॐ श्रद्धाळुभ्यो नमः ।
 77. ॐ विष्णुभक्तेभ्यो नमः ।
 78. ॐ विवेकिभ्यो नमः ।
 79. ॐ विज्ञेभ्यो नमः ।
 80. ॐ ब्रह्मिष्ठेभ्यो नमः ।
 81. ॐ ब्रह्मनिष्ठेभ्यो नमः ।
 82. ॐ भगवद्भ्यो नमः । 
 83. ॐ भस्मधारिभ्यो नमः ।
 84. ॐ रुद्राक्षधारिभ्यो नमः ।
 85. ॐ स्नायिभ्यो नमः ।
 86. ॐ तीर्थेभ्यो नमः ।
 87. ॐ शुद्धेभ्यो नमः ।
 88. ॐ आस्तिकेभ्यो नमः ।
 89. ॐ विप्रेभ्यो नमः ।
 90. ॐ द्विजेभ्यो नमः ।
 91. ॐ ब्राह्मणेभ्यो नमः ।
 92. ॐ उपवीतिभ्यो नमः ।
 93. ॐ मेधाविभ्यो नमः ।
 94. ॐ पवित्रपाणिभ्यो नमः ।
 95. ॐ संस्कृतेभ्यो नमः ।
 96. ॐ सत्कृतेभ्यो नमः । 
 97. ॐ सुकृतिभ्यो नमः ।
 98. ॐ सुमुखेभ्यो नमः ।
 99. ॐ वल्कलाजिनधारिभ्यो नमः ।
 100. ॐ ब्रसीनिष्ठेभ्यो नमः ।
 101. ॐ जटिलेभ्यो नमः ।
 102. ॐ कमण्डलुधारिभ्यो नमः ।
 103. ॐ सपत्नीकेभ्यो नमः ।
 104. ॐ साङ्गेभ्यो नमः । 
 105. ॐ वेदवेद्येभ्यो नमः ।
 106. ॐ स्मृतिकर्तृभ्यो नमः ।
 107. ॐ मन्त्रकृद्भ्यो नमः ।
 108. ॐ दीनबन्धुभ्यो नमः । 
 109. ॐ श्रीकश्यपादि सर्व महर्षिभ्यो नमः ।
 110. ॐ अरुन्धत्यादि सर्वर्षिपत्नीभ्यो नमः ।

Leave a comment