श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ सरस्वत्यै नमः ।
 2. ॐ भगवत्यै नमः ।
 3. ॐ कुरुक्षेत्रवासिन्यै नमः ।
 4. ॐ अवन्तिकायै नमः ।
 5. ॐ काश्यै नमः ।
 6. ॐ मधुरायै नमः ।
 7. ॐ स्वरमयायै नमः ।
 8. ॐ अयोध्यायै नमः ।
 9. ॐ द्वारकायै नमः ।
 10. ॐ त्रिमेधायै नमः । 
 11. ॐ कोशस्थायै नमः ।
 12. ॐ कोशवासिन्यै नमः ।
 13. ॐ कौशिक्यै नमः ।
 14. ॐ शुभवार्तायै नमः ।
 15. ॐ कौशाम्बरायै नमः ।
 16. ॐ कोशवर्धिन्यै नमः ।
 17. ॐ पद्मकोशायै नमः ।
 18. ॐ कुसुमावासायै नमः ।
 19. ॐ कुसुमप्रियायै नमः ।
 20. ॐ तरलायै नमः । 
 21. ॐ वर्तुलायै नमः ।
 22. ॐ कोटिरूपायै नमः ।
 23. ॐ कोटिस्थायै नमः ।
 24. ॐ कोराश्रयायै नमः ।
 25. ॐ स्वायम्भव्यै नमः ।
 26. ॐ सुरूपायै नमः ।
 27. ॐ स्मृतिरूपायै नमः ।
 28. ॐ रूपवर्धनायै नमः ।
 29. ॐ तेजस्विन्यै नमः ।
 30. ॐ सुभिक्षायै नमः । 
 31. ॐ बलायै नमः ।
 32. ॐ बलदायिन्यै नमः ।
 33. ॐ महाकौशिक्यै नमः ।
 34. ॐ महागर्तायै नमः ।
 35. ॐ बुद्धिदायै नमः ।
 36. ॐ सदात्मिकायै नमः ।
 37. ॐ महाग्रहहरायै नमः ।
 38. ॐ सौम्यायै नमः ।
 39. ॐ विशोकायै नमः ।
 40. ॐ शोकनाशिन्यै नमः । 
 41. ॐ सात्विकायै नमः ।
 42. ॐ सत्यसंस्थापनायै नमः ।
 43. ॐ राजस्यै नमः ।
 44. ॐ रजोवृतायै नमः ।
 45. ॐ तामस्यै नमः ।
 46. ॐ तमोयुक्तायै नमः ।
 47. ॐ गुणत्रयविभागिन्यै नमः ।
 48. ॐ अव्यक्तायै नमः ।
 49. ॐ व्यक्तरूपायै नमः ।
 50. ॐ वेदवेद्यायै नमः । 
 51. ॐ शाम्भव्यै नमः ।
 52. ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
 53. ॐ शङ्करकल्पायै नमः ।
 54. ॐ महासङ्कल्पसन्तत्यै नमः ।
 55. ॐ सर्वलोकमया शक्त्यै नमः ।
 56. ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नमः ।
 57. ॐ सार्वज्ञवत्यै नमः ।
 58. ॐ वाञ्छितफलदायिन्यै नमः ।
 59. ॐ सर्वतत्वप्रबोधिन्यै नमः ।
 60. ॐ जाग्रतायै नमः । 
 61. ॐ सुषुप्तायै नमः ।
 62. ॐ स्वप्नावस्थायै नमः ।
 63. ॐ चतुर्युगायै नमः ।
 64. ॐ चत्वरायै नमः ।
 65. ॐ मन्दायै नमः ।
 66. ॐ मन्दगत्यै नमः ।
 67. ॐ मदिरामोदमोदिन्यै नमः ।
 68. ॐ पानप्रियायै नमः ।
 69. ॐ पानपात्रधरायै नमः ।
 70. ॐ पानदानकरोद्यतायै नमः । 
 71. ॐ विद्युद्वर्णायै नमः ।
 72. ॐ अरुणनेत्रायै नमः ।
 73. ॐ किञ्चिद्व्यक्तभाषिण्यै नमः ।
 74. ॐ आशापूरिण्यै नमः ।
 75. ॐ दीक्षायै नमः ।
 76. ॐ दक्षायै नमः ।
 77. ॐ जनपूजितायै नमः ।
 78. ॐ नागवल्ल्यै नमः ।
 79. ॐ नागकर्णिकायै नमः ।
 80. ॐ भगिन्यै नमः । 
 81. ॐ भोगिन्यै नमः ।
 82. ॐ भोगवल्लभायै नमः ।
 83. ॐ सर्वशास्त्रमयायै नमः ।
 84. ॐ विद्यायै नमः ।
 85. ॐ स्मृत्यै नमः ।
 86. ॐ धर्मवादिन्यै नमः ।
 87. ॐ श्रुतिस्मृतिधरायै नमः ।
 88. ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
 89. ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
 90. ॐ पातालवासिन्यै नमः । 
 91. ॐ मीमाम्सायै नमः ।
 92. ॐ तर्कविद्यायै नमः ।
 93. ॐ सुभक्त्यै नमः ।
 94. ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।
 95. ॐ सुनाभायै नमः ।
 96. ॐ यातनालिप्त्यै नमः ।
 97. ॐ गम्भीरभारवर्जितायै नमः ।
 98. ॐ नागपाशधरायै नमः ।
 99. ॐ सुमूर्त्यै नमः ।
 100. ॐ अगाधायै नमः । 
 101. ॐ नागकुण्डलायै नमः ।
 102. ॐ सुचक्रायै नमः ।
 103. ॐ चक्रमध्यस्थितायै नमः ।
 104. ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नमः ।
 105. ॐ जलदेवतायै नमः ।
 106. ॐ महामार्यै नमः ।
 107. ॐ भारत्यै नमः ।
 108. ॐ श्री सरस्वत्यै नमः । 

Leave a comment