शनि अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ शनैश्चराय नमः ।
 2. ॐ शांताय नमः ।
 3. ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः ।
 4. ॐ शरण्याय नमः ।
 5. ॐ वरॆण्याय नमः ।
 6. ॐ सर्वॆशाय नमः ।
 7. ॐ स्ॐयाय नमः ।
 8. ॐ सुरवंद्याय नमः ।
 9. ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः ।
 10. ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ सुंदराय नमः ।
 12. ॐ घनाय नमः ।
 13. ॐ घनरूपाय नमः ।
 14. ॐ घनाभरणधारिणॆ नमः ।
 15. ॐ घनसारविलॆपाय नमः ।
 16. ॐ खद्यॊताय नमः ।
 17. ॐ मंदाय नमः ।
 18. ॐ मंदचॆष्टाय नमः ।
 19. ॐ महनीयगुणात्मनॆ नमः ।
 20. ॐ मर्त्यपावनपादाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ महॆशाय नमः ।
 22. ॐ छायापुत्राय नमः ।
 23. ॐ शर्वाय नमः ।
 24. ॐ शरतूणीरधारिणॆ नमः ।
 25. ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ।
 26. ॐ चंचलाय नमः ।
 27. ॐ नीलवर्णाय नमः ।
 28. ॐ नित्याय नमः ।
 29. ॐ नीलांजननिभाय नमः ।
 30. ॐ नीलांबरविभूषणाय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ निश्चलाय नमः ।
 32. ॐ वॆद्याय नमः ।
 33. ॐ विधिरूपाय नमः ।
 34. ॐ विरॊधाधारभूमयॆ नमः ।
 35. ॐ वैरास्पदस्वभावाय नमः ।
 36. ॐ वज्रदॆहाय नमः ।
 37. ॐ वैराग्यदाय नमः ।
 38. ॐ वीराय नमः ।
 39. ॐ वीतरॊगभयाय नमः ।
 40. ॐ विपत्परंपरॆशाय नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ विश्ववंद्याय नमः ।
 42. ॐ गृध्रवाहनाय नमः ।
 43. ॐ गूढाय नमः ।
 44. ॐ कूर्मांगाय नमः ।
 45. ॐ कुरूपिणॆ नमः ।
 46. ॐ कुत्सिताय नमः ।
 47. ॐ गुणाढ्याय नमः ।
 48. ॐ गॊचराय नमः ।
 49. ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ।
 50. ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणॆ नमः ॥ ५० ॥
 51. ॐ आयुष्यकारणाय नमः ।
 52. ॐ आपदुद्धर्त्रॆ नमः ।
 53. ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
 54. ॐ वशिनॆ नमः ।
 55. ॐ विविधागमवॆदिनॆ नमः ।
 56. ॐ विधिस्तुत्याय नमः ।
 57. ॐ वंद्याय नमः ।
 58. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
 59. ॐ वरिष्ठाय नमः ।
 60. ॐ गरिष्ठाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ वज्रांकुशधराय नमः ।
 62. ॐ वरदाय नमः ।
 63. ॐ अभयहस्ताय नमः ।
 64. ॐ वामनाय नमः ।
 65. ॐ ज्यॆष्ठापत्नीसमॆताय नमः ।
 66. ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।
 67. ॐ अमितभाषिणॆ नमः ।
 68. ॐ कष्टौघनाशनाय नमः ।
 69. ॐ आर्यपुष्टिदाय नमः ।
 70. ॐ स्तुत्याय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ स्तॊत्रगम्याय नमः ।
 72. ॐ भक्तिवश्याय नमः ।
 73. ॐ भानवॆ नमः ।
 74. ॐ भानुपुत्राय नमः ।
 75. ॐ भव्याय नमः ।
 76. ॐ पावनाय नमः ।
 77. ॐ धनुर्मंडलसंस्थाय नमः ।
 78. ॐ धनदाय नमः ।
 79. ॐ धनुष्मतॆ नमः ।
 80. ॐ तनुप्रकाशदॆहाय नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ तामसाय नमः ।
 82. ॐ अशॆषजनवंद्याय नमः ।
 83. ॐ विशॆषफलदायिनॆ नमः ।
 84. ॐ वशीकृतजनॆशाय नमः ।
 85. ॐ पशूनांपतयॆ नमः ।
 86. ॐ खॆचराय नमः ।
 87. ॐ खगॆशाय नमः ।
 88. ॐ घननीलांबराय नमः ।
 89. ॐ काठिण्यमानसाय नमः ।
 90. ॐ आर्यगुणस्तुत्याय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ नीलच्छत्राय नमः ।
 92. ॐ नित्याय नमः ।
 93. ॐ निर्गुणाय नमः ।
 94. ॐ गुणात्मनॆ नमः ।
 95. ॐ निरामयाय नमः ।
 96. ॐ निंद्याय नमः ।
 97. ॐ वंदनीयाय नमः ।
 98. ॐ धीराय नमः ।
 99. ॐ दिव्यदॆहाय नमः ।
 100. ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ दैन्यनाशकराय नमः ।
 102. ॐ आर्यजनगण्याय नमः ।
 103. ॐ क्रूराय नमः ।
 104. ॐ क्रूरचॆष्टाय नमः ।
 105. ॐ कामक्रॊधधराय नमः ।
 106. ॐ कळत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ।
 107. ॐ परिपॊषितभक्ताय नमः ।
 108. ॐ वरभीतिहराय नमः ।
 109. ॐ भक्तसंघमनॊभीष्टफलदाय नमः ।
 110. ॐ श्रीमच्छनैश्चराय नमः ॥ ११० ॥
 
॥ इति शनैश्चरष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥


शनि अष्टोत्तर शतनामावली
शनि अष्टोत्तर शतनामावली

Leave a comment