शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम् 


प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 

गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।
 
 
खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं
 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥
 
 
प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं
 
सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।
 
 
विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं
 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥२॥
 
 
प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं
 
वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् ।
 
 
नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं
 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥३॥
  
शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम्
शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम्

Leave a comment