1. Kuber Mantra

 
ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये
धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥
 
Om Yakshaya Kuberaya Vaishravanaya Dhanadhanyadhipataye
Dhanadhanyasamriddhim Me Dehi Dapaya Svaha॥
 

2. Kuber Dhana Prapti Mantra

 
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥
 
Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteshvaraya Namah॥
 
 

3. Kuber Ashta-Lakshmi Mantra

 
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥
 
Om Hreem Shreem Kreem Shreem Kuberaya Ashta-Lakshmi
Mama Grihe Dhanam Puraya Puraya Namah॥
 
Read more : Shri Kuber Chalisa

lord kuber mantra
 

Leave a Reply