श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम  

 1.  ॐ अखण्डसच्चिदानन्दाय नमः ।
 2. ॐ अखिलजीववत्सलाय नमः ।
 3. ॐ अखिलवस्तुविस्ताराय नमः ।
 4. ॐ अखिलतेजःस्वरूपिणे नमः ।
 5. ॐ अखिलात्मकाय नमः ।
 6. ॐ अखिलवेदप्रदात्रे नमः ।
 7. ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः ।
 8. ॐ अखिलेशाय नमः ।
 9. ॐ अग्रगण्याय नमः ।
 10. ॐ अग्रभूम्ने नमः । १०
 11. ॐ अगणितगुणाय नमः ।
 12. ॐ अगणितमहिम्ने नमः ।
 13. ॐ अघौघसन्निवर्तिने नमः ।
 14. ॐ अचिन्त्यमहिम्ने नमः ।
 15. ॐ अचलाय नमः ।
 16. ॐ अच्युताय नमः ।
 17. ॐ अजाय नमः ।
 18. ॐ अजातशत्रवे नमः ।
 19. ॐ अजरसे नमः ।
 20. ॐ अज्ञानतिमिरान्धानाञ्चक्षुरुन्मीलनक्षमाय नमः । २०
 21. ॐ अजन्मस्थितिनाशनाय नमः ।
 22. ॐ अणिमादिविभूषिताय नमः ।
 23. ॐ अत्युन्नतद्धुनिज्वालामायावलयनिवर्तकाय नमः ।
 24. ॐ अत्युल्बणमहासर्पतप्तभक्तसुरक्षकाय नमः ।
 25. ॐ अतिसौम्याय नमः ।
 26. ॐ अतिसुलभाय नमः ।
 27. ॐ अन्नदानसदानिष्ठाय नमः ।
 28. ॐ अदृश्यदृश्यसञ्चारिणे नमः ।
 29. ॐ अदृष्टपूर्वदर्शयित्रे नमः ।
 30. ॐ अद्वैतवस्तुबोधकाय नमः । ३०
 31. ॐ अद्वैतानन्दवर्षकाय नमः ।
 32. ॐ अद्वैतानन्दशक्तये नमः ।
 33. ॐ अधिष्ठानाय नमः ।
 34. ॐ अधोक्षजाय नमः ।
 35. ॐ अधर्मोरुतरुच्छेत्रे नमः ।
 36. ॐ अधियज्ञाय नमः ।
 37. ॐ अधिभूताय नमः ।
 38. ॐ अधिदैवाय नमः ।
 39. ॐ अध्यक्षाय नमः ।
 40. ॐ अनघाय नमः । ४०
 41. ॐ अद्भुतचारित्राय नमः ।
 42. ॐ अनन्तनाम्ने नमः ।
 43. ॐ अनन्तगुणभूषणाय नमः ।
 44. ॐ अनन्तमूर्तये नमः ।
 45. ॐ अनन्ताय नमः ।
 46. ॐ अनन्तशक्तिसंयुताय नमः ।
 47. ॐ अनन्ताश्चर्यवीर्याय नमः ।
 48. ॐ अनन्तकल्याणगुणाय नमः ।
 49. ॐ अनवरतयोगनिष्ठाय नमः ।
 50. ॐ अनाथपरिरक्षकाय नमः । ५०
 51. ॐ अणिमादिसंसेव्याय नमः ।
 52. ॐ अनामयपदप्रदाय नमः ।
 53. ॐ अनादिमत्परब्रह्मणे नमः ।
 54. ॐ अनादिगुरवे नमः ।
 55. ॐ अनाहतदिवाकराय नमः ।
 56. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
 57. ॐ अनिमेषरक्षितप्रजाय नमः ।
 58. ॐ अनुग्रहार्थमूर्तये नमः ।
 59. ॐ अनेकदिव्यमूर्तये नमः ।
 60. ॐ अनेकाद्भुतदर्शनाय नमः । ६०
 61. ॐ अनेकजन्मनां पापं स्मृतिमात्रेण हारकाय नमः ।
 62. ॐ अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदारणाय नमः ।
 63. ॐ अन्तर्बहिश्च सर्वत्र व्याप्ताखिलचराचराय नमः ।
 64. ॐ अन्तर्हृदयाकाशाय नमः ।
 65. ॐ अन्तकालेऽभिरक्षकाय नमः ।
 66. ॐ अन्तर्यामिणे नमः ।
 67. ॐ अन्तरात्मने नमः ।
 68. ॐ अन्नवस्त्रेप्सितप्रदाय नमः ।
 69. ॐ अपराजितशक्तये नमः ।
 70. ॐ अपरिग्रहभूषिताय नमः । ७०
 71. ॐ अपवर्गप्रदात्रे नमः ।
 72. ॐ अपवर्गमयाय नमः ।
 73. ॐ अपावृतकृपागाराय नमः ।
 74. ॐ अपारज्ञानशक्तिमते नमः ।
 75. ॐ अपार्थिवात्मदेहस्थाय नमः ।
 76. ॐ अपाम्पुष्पनिबोधकाय नमः ।
 77. ॐ अप्रपञ्चाय नमः ।
 78. ॐ अप्रमत्ताय नमः ।
 79. ॐ अप्रमेयगुणाकराय नमः ।
 80. ॐ अप्रार्थितेष्टदात्रे नमः । ८०
 81. ॐ अप्राकृतपराक्रमाय नमः ।
 82. ॐ अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामीति सदा व्रतिने नमः ।
 83. ॐ अभिमानातिदूराय नमः ।
 84. ॐ अभिषेकचमत्कृतये नमः ।
 85. ॐ अभीष्टवरवर्षिणे नमः ।
 86. ॐ अभीक्ष्णन्दिव्यशक्तिभृते नमः ।
 87. ॐ अभेदानन्दसन्दात्रे नमः ।
 88. ॐ अमर्त्याय नमः ।
 89. ॐ अमृतवाक्पतये नमः ।
 90. ॐ अरविन्ददलाक्षाय नमः । ९०
 91. ॐ अमितपराक्रमाय नमः ।
 92. ॐ अरिष्टवर्गनाशिने नमः ।
 93. ॐ अरिष्टघ्नाय नमः ।
 94. ॐ अर्हसत्तमाय नमः ।
 95. ॐ अलभ्यलाभसन्दात्रे नमः ।
 96. ॐ अल्पदानसुतोषिताय नमः ।
 97. ॐ अवतारितसर्वेशाय नमः ।
 98. ॐ अलम्बुद्ध्या स्वलङ्कृताय नमः ।
 99. ॐ अवधूताखिलोपाधये नमः ।
 100. ॐ अवलम्ब्यपदाम्बुजाय नमः । १००
 101. ॐ अविशिष्टविशिष्टाय नमः ।
 102. ॐ अवाक्पाणिपादोरुकाय नमः ।
 103. ॐ अवाप्तसर्वकामाय नमः ।
 104. ॐ अवाङ्मनसगोचराय नमः ।
 105. ॐ अविच्छिन्नाग्निहोत्राय नमः ।
 106. ॐ अविच्छिन्नसुखप्रदाय नमः ।
 107. ॐ अवेक्षितदिगन्तस्य प्रजापालनतत्पराय नमः ।
 108. ॐ अव्याजकरुणासिन्धवे नमः ।
 109. ॐ अव्याहृतोपदेशकाय नमः ।
 110. ॐ अव्याहतेष्टसञ्चारिणे नमः । ११०
 111. ॐ अव्याहतसुखप्रदाय नमः ।
 112. ॐ अशक्यशक्यकर्त्रे नमः ।
 113. ॐ अघपाशादिशुद्धिकृते नमः ।
 114. ॐ अशेषभूतहृत्स्थास्नवे नमः ।
 115. ॐ अशेषभूतहृदे नमः ।
 116. ॐ स्थास्नवे नमः ।
 117. ॐ अशोकमोहशृङ्खलाय नमः ।
 118. ॐ अष्टैश्वर्यप्रदाय नमः ।
 119. ॐ अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ।
 120. ॐ असङ्गयोगयुक्तात्मने नमः ।
 121. ॐ असङ्गदृढशस्त्रभृते नमः ।
 122. ॐ अहम्भावतमोहन्त्रे नमः । १२०
 123. ॐ अहं ब्रह्मास्मितत्त्वकाय नमः ।
 124. ॐ अहं त्वं च त्वमेवाहमिति तत्वप्रबोधकाय नमः ।
 125. ॐ अहेतुककृपासिन्धवे नमः ।
 126. ॐ अहिंसानिरताय नमः ।
 127. ॐ अक्षीणसौहृद्याय नमः ।
 128. ॐ अक्षय्याय नमः ।
 129. ॐ अक्षयशुभप्रदाय नमः ।
 130. ॐ अक्षरादिककूटस्थोत्तमपुरुषोत्तमाय नमः ।
 131. ॐ आखुवाहनमूर्तये नमः ।
 132. ॐ आगमाद्यन्तसंनुताय नमः । १३०
 133. ॐ आगमातीतसद्भावाय नमः ।
 134. ॐ आचार्यपरमाय नमः ।
 135. ॐ आत्मानुभवसन्तुष्टाय नमः ।
 136. ॐ आत्मविद्याविशारदाय नमः ।
 137. ॐ आत्मानन्दप्रकाशाय नमः ।
 138. ॐ आत्मैकसर्वदृशे नमः ।
 139. ॐ आत्मैकसर्वभूतात्मने नमः ।
 140. ॐ आत्मारामाय नमः ।
 141. ॐ आत्मवते नमः ।
 142. ॐ आदित्यमध्यवर्तिने नमः । १४०
 143. ॐ आदिमध्यान्तवर्जिताय नमः ।
 144. ॐ आनन्दपरमानन्दाय नमः ।
 145. ॐ आनन्दैकप्रदायकाय नमः ।
 146. ॐ आनाकमाहृताज्ञाय नमः ।
 147. ॐ आनतावननिर्वृतये नमः ।
 148. ॐ आपदां अपहर्त्रे नमः ।
 149. ॐ आपद्बन्धवे नमः ।
 150. ॐ आनन्ददाय नमः ।
 151. ॐ आयुरारोग्यदात्रे नमः ।
 152. ॐ आर्तत्राणपरायणाय नमः । १५०
 153. ॐ आरोपणापवादैश्च मायायोगवियोगकृते नमः ।
 154. ॐ आविष्कृततिरोभूतबहुरूपविडम्बनाय नमः ।
 155. ॐ आर्द्रचित्तेन भक्तानां सदानुग्रहवर्षकाय नमः ।
 156. ॐ आशापाशविमुक्ताय नमः ।
 157. ॐ आशापाशविमोचकाय नमः ।
 158. ॐ इच्छाधीनजगत्सर्वाय नमः ।
 159. ॐ इच्छाधीनवपुषे नमः ।
 160. ॐ इष्टेप्सितदात्रे नमः ।
 161. ॐ इच्छाभोगनिवर्तकाय नमः ।
 162. ॐ इच्छोक्तदुःखसञ्छेत्रे नमः । १६०
 163. ॐ इन्द्रियानादिदर्पघ्ने नमः ।
 164. ॐ इन्दिरारमणवत्सलाय नमः ।
 165. ॐ इन्दीवरदलज्योतिर्लोचनालङ्कृताननाय नमः ।
 166. ॐ इन्दुशीतलपक्षिणे नमः ।
 167. ॐ इन्दुवत्प्रियदर्शनाय नमः ।
 168. ॐ इष्टापूर्तशतैर्वीताय नमः ।
 169. ॐ इष्टदैवस्वरूपधृते नमः ।
 170. ॐ ईशासक्तमनोबुद्धये नमः ।
 171. ॐ ईप्सितार्थफलप्रदाय नमः ।
 172. ॐ ईशाराधनतत्पराय नमः । १७०
 173. ॐ ईशिताखिलदेवाय नमः ।
 174. ॐ ईशावास्यार्थसूचकाय नमः ।
 175. ॐ ईक्षणसृष्टाण्डकोटये नमः ।
 176. ॐ ईप्सितार्थवपुषे नमः ।
 177. ॐ ईदृगित्यविनिर्देश्याय नमः ।
 178. ॐ उच्चारणहृदे भक्तहृदन्त उपदेशकाय नमः ।
 179. ॐ उत्तमप्रेममार्गिणे नमः ।
 180. ॐ उत्तरोद्धारकर्मकृते नमः ।
 181. ॐ उदासीनवदासीनाय नमः ।
 182. ॐ उद्धरामीत्युदीरकाय नमः । १८०
 183. ॐ उपद्रवनिवारिणे नमः ।
 184. ॐ उपांशुजपबोधकाय नमः ।
 185. ॐ उमेशरमेशयुक्तात्मने नमः ।
 186. ॐ ऊर्जितभक्तिदायकाय नमः ।
 187. ॐ ऊर्जितवाक्यप्रदात्रे नमः ।
 188. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
 189. ॐ ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं भस्मसात्कराय नमः ।
 190. ॐ ऊर्ध्वगतिविधात्रे नमः ।
 191. ॐ ऋतम्पाप्रकृतिदात्रे नमः ।
 192. ॐ ऋणक्लिष्टधनप्रदाय नमः । १९०
 193. ॐ ऋणानुबद्धजन्तूनां ऋणमुक्त्यै फलप्रदाय नमः ।
 194. ॐ एकाकिने नमः ।
 195. ॐ एकभक्तये नमः ।
 196. ॐ एकवाक्कायमानसाय नमः ।
 197. ॐ एकाय नमः ।
 198. ॐ एकाक्षराधाराय नमः ।
 199. ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः ।
 200. ॐ एकाकारधीराय नमः ।
 201. ॐ एकवीराय नमः ।
 202. ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः । २००
 203. ॐ एकानेकाक्षराकृताय नमः ।
 204. ॐ एतत्तदित्यनिर्देश्याय नमः ।
 205. ॐ एकानन्दचिदाकृतये नमः ।
 206. ॐ एवमित्यागमाबोध्याय नमः ।
 207. ॐ एकभक्तिमदर्चिताय नमः ।
 208. ॐ एकाक्षरपरज्ञानिने नमः ।
 209. ॐ एकात्मसर्वलोकधृते नमः ।
 210. ॐ एकविद्याहृदग्राय नमः ।
 211. ॐ एनःकूटविनाशिने नमः ।
 212. ॐ एकभोगाय नमः । २१०
 213. ॐ एकैश्वर्यप्रदाय नमः ।
 214. ॐ एकानेकजगदीश्वराय नमः ।
 215. ॐ एकवीरादिसंसेव्याय नमः ।
 216. ॐ एकप्रभवशालिने नमः ।
 217. ॐ ऐक्यानन्दगतद्वन्द्वाय नमः ।
 218. ॐ ऐक्यानन्दविधायकाय नमः ।
 219. ॐ ऐक्यकृते नमः ।
 220. ॐ ऐक्यभूतात्मने नमः ।
 221. ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायिने नमः ।
 222. ॐ ओङ्काराधिपाय नमः । २२०
 223. ॐ ओजस्विने नमः ।
 224. ॐ ओं नमः ।
 225. ॐ औषधीकृतभस्मकाय नमः ।
 226. ॐ ककाररूपाय नमः ।
 227. ॐ करपतये नमः ।
 228. ॐ कल्याणरूपाय नमः ।
 229. ॐ कल्याणगुणसम्पन्नाय नमः ।
 230. ॐ कल्याणगिरिवासकाय नमः ।
 231. ॐ कमलाक्षाय नमः ।
 232. ॐ कल्मषघ्नाय नमः । २३०
 233. ॐ करुणामृतसागराय नमः ।
 234. ॐ कदम्बकुसुमप्रियाय नमः ।
 235. ॐ कमलाऽऽश्लिष्टपादाब्जाय नमः ।
 236. ॐ कमलायतलोचनाय नमः ।
 237. ॐ कन्दर्पदर्पविध्वंसिने नमः ।
 238. ॐ कमनीयगुणाकराय नमः ।
 239. ॐ कर्त्रकर्त्रान्यथाकर्त्रे नमः ।
 240. ॐ कर्मयुक्तोऽप्यकर्मकृते नमः ।
 241. ॐ कामकृते नमः ।
 242. ॐ कामनिर्मुक्ताय नमः । २४०
 243. ॐ क्रमाक्रमविचक्षणाय नमः ।
 244. ॐ कर्मबीजक्षयङ्कर्त्रे नमः ।
 245. ॐ कर्मनिर्मूलनक्षमाय नमः ।
 246. ॐ कर्मव्याधिव्यपोहिने नमः ।
 247. ॐ कर्मबन्धविनाशकाय नमः ।
 248. ॐ कलिमलापहारिणे नमः ।
 249. ॐ कलौ प्रत्यक्षदैवताय नमः ।
 250. ॐ कलियुगावताराय नमः ।
 251. ॐ कलौ गिरिवासाय नमः ।
 252. ॐ कल्युद्भवभयभञ्जनाय नमः । २५०
 253. ॐ कल्याणानन्तनाम्ने नमः ।
 254. ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः ।
 255. ॐ कवितागुणवर्धनाय नमः ।
 256. ॐ कष्टनाशकरौषधाय नमः ।
 257. ॐ काकवन्ध्यादोषनिवर्तकाय नमः ।
 258. ॐ कामजेत्रे नमः ।
 259. ॐ कामरूपिणे नमः ।
 260. ॐ कामसङ्कल्पवर्जिताय नमः ।
 261. ॐ कामितार्थप्रदात्रे नमः ।
 262. ॐ कामाक्षीतनुजाय नमः । २६०
 263. ॐ कामकोटिपूजिताय नमः ।
 264. ॐ कामादिशत्रुघातकाय नमः ।
 265. ॐ काम्यकर्मसुसंन्यस्ताय नमः ।
 266. ॐ कामेश्वरमनःप्रियाय नमः ।
 267. ॐ कामेश्वरतपःसिद्धाय नमः ।
 268. ॐ कामेश्वरफलप्रदाय नमः ।
 269. ॐ कामेश्वरसाक्षात्काराय नमः ।
 270. ॐ कामेश्वरदर्शिताय नमः ।
 271. ॐ कामेश्वराह्लादकारिणे नमः ।
 272. ॐ कालाय नमः । २७०
 273. ॐ कालकालाय नमः ।
 274. ॐ कालातीताय नमः ।
 275. ॐ कालकृते नमः ।
 276. ॐ कालिकापूजिताय नमः ।
 277. ॐ कालकूटाशिने नमः ।
 278. ॐ कालदर्पदमनाय नमः ।
 279. ॐ कालकेयविनाशकाय नमः ।
 280. ॐ कालाग्निसदृशक्रोधाय नमः ।
 281. ॐ काशिवाससे नमः । काशिवासिने
 282. ॐ काश्मीरवासिने नमः । २८०
 283. ॐ काव्यलोलाय नमः ।
 284. ॐ काव्यानामधिष्ठात्रे नमः ।
 285. ॐ कालानलोग्राय नमः ।
 286. ॐ कालानलभक्षिणे नमः ।
 287. ॐ कीर्तिमते नमः ।
 288. ॐ कीर्तिज्वालाय नमः ।
 289. ॐ कुष्ठरोगनिवारकाय नमः ।
 290. ॐ कूटस्थाय नमः ।
 291. ॐ कृतज्ञाय नमः ।
 292. ॐ कृपापूर्णाय नमः । २९०
 293. ॐ कृपया पालितार्भकाय नमः ।
 294. ॐ कृष्णरामावताराय नमः ।
 295. ॐ कृत्तिकासुनवे नमः ।
 296. ॐ कृत्तिकाय नमः ।
 297. ॐ कृत्तिवाससे नमः ।
 298. ॐ केवलात्मानुभूतये नमः ।
 299. ॐ कैवल्यपदनायकाय नमः ।
 300. ॐ कोविदाय नमः ।
 301. ॐ कोमलाङ्गाय नमः ।
 302. ॐ कोपहन्त्रे नमः । ३००
 303. ॐ क्लिष्टरक्षाधुरीणाय नमः ।
 304. ॐ क्रोधजिते नमः ।
 305. ॐ क्लेशवर्जिताय नमः ।
 306. ॐ क्लेशनाशकाय नमः ।
 307. ॐ गगनसौक्ष्म्यविस्ताराय नमः ।
 308. ॐ गम्भीरमधुरस्वराय नमः ।
 309. ॐ गाङ्गेयाय नमः ।
 310. ॐ गङ्गातीरवासिने नमः ।
 311. ॐ गङ्गोत्पत्तिहेतवे नमः ।
 312. ॐ गानलोलुपाय नमः । ३१०
 313. ॐ गगनान्तःस्थाय नमः ।
 314. ॐ गम्भीरदर्शकाय नमः ।
 315. ॐ गानकेळीतरङ्गिताय नमः ।
 316. ॐ गन्धपुष्पाक्षतैःपूज्याय नमः ।
 317. ॐ गन्धर्वपूजिताय नमः ।
 318. ॐ गन्धर्ववेदप्रीताय नमः ।
 319. ॐ गतिविदे नमः ।
 320. ॐ गतिसूचकाय नमः ।
 321. ॐ गणेशाय नमः ।
 322. ॐ गं प्रीताय नमः । ३२०
 323. ॐ गकाररूपाय नमः ।
 324. ॐ गिरीशपुत्राय नमः ।
 325. ॐ गिरीन्द्रतनयालालिताय नमः ।
 326. ॐ गर्वमात्सर्यवर्जिताय नमः ।
 327. ॐ गाननृत्यविनोदाय नमः ।
 328. ॐ गाणापत्याश्रिताय नमः ।
 329. ॐ गणपतये नमः ।
 330. ॐ गणानां आत्मरूपिणे नमः ।
 331. ॐ गोविन्दाय नमः ।
 332. ॐ गोपालाय नमः । ३३०
 333. ॐ गर्गपूजिताय नमः ।
 334. ॐ गीताचार्याय नमः ।
 335. ॐ गीतनृत्तविनोदाय नमः ।
 336. ॐ गीतामृतवर्षिणे नमः ।
 337. ॐ गीतार्थभूम्ने नमः ।
 338. ॐ गीतविद्याद्यधिष्ठात्रे नमः ।
 339. ॐ गीर्वाण्याश्रिताय नमः ।
 340. ॐ गीर्वाणपूजिताय नमः ।
 341. ॐ गुह्यरूपाय नमः ।
 342. ॐ गुह्याय नमः । ३४०
 343. ॐ गुह्यरूपिणे नमः ।
 344. ॐ गृहेश्वराय नमः ।
 345. ॐ गृहरूपिणे नमः ।
 346. ॐ ग्रहास्तनिवारकाय नमः ।
 347. ॐ गुणातीताय नमः ।
 348. ॐ गुणात्मने नमः ।
 349. ॐ गुणदोषविवर्जिताय नमः ।
 350. ॐ गुप्ताय नमः ।
 351. ॐ गुहाहिताय नमः ।
 352. ॐ गूढाय नमः । ३५०
 353. ॐ गुप्तसर्वनिबोधकाय नमः ।
 354. ॐ गुरवे नमः ।
 355. ॐ गुरुतमाय नमः ।
 356. ॐ गुरुरूपिणे नमः ।
 357. ॐ गुरुस्वामिने नमः ।
 358. ॐ गुरुतुल्याय नमः ।
 359. ॐ गुरुसन्तोषवर्धिने नमः ।
 360. ॐ गुरोःपरम्पराप्राप्तसच्चिदानन्दमूर्तिमते नमः ।
 361. ॐ गृहमेधिपराश्रयाय नमः ।
 362. ॐ गोपींसत्रात्रे नमः । ३६०
 363. ॐ गोपालपूजिताय नमः ।
 364. ॐ गोष्पदीकृतकष्टाब्धये नमः ।
 365. ॐ गौतमपूजिताय नमः ।
 366. ॐ गौरीपतिपूजिताय नमः ।
 367. ॐ चतुराय नमः ।
 368. ॐ चारुदर्शनाय नमः ।
 369. ॐ चारुविक्रमाय नमः ।
 370. ॐ चण्डाय नमः ।
 371. ॐ चण्डेश्वराय नमः ।
 372. ॐ चण्डीशाय नमः । ३७०
 373. ॐ चण्डेशाय नमः ।
 374. ॐ चण्डविक्रमाय नमः ।
 375. ॐ चराचरपित्रे नमः ।
 376. ॐ चिन्तामणये नमः ।
 377. ॐ शरवणलालसाय नमः ।
 378. ॐ चर्चिताय नमः ।
 379. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
 380. ॐ चमत्कारैरसङ्क्लिष्टभक्तिज्ञानविवर्धनाय नमः ।
 381. ॐ चराचरपरिव्याप्त्रे नमः ।
 382. ॐ चिन्तामणिद्वीपपतये नमः । ३८०
 383. ॐ चित्रातिचित्रचारित्राय नमः ।
 384. ॐ चिन्मयानन्दाय नमः ।
 385. ॐ चित्स्वरूपिणे नमः ।
 386. ॐ छन्दसे नमः ।
 387. ॐ छन्दोत्पलाय नमः ।
 388. ॐ छन्दोमयमूर्तये नमः ।
 389. ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।
 390. ॐ छिन्नसंसारबन्धनाय नमः ।
 391. ॐ जगत्पित्रे नमः ।
 392. ॐ जगन्मात्रे नमः । ३९०
 393. ॐ जगत्त्रात्रे नमः ।
 394. ॐ जगद्धात्रे नमः ।
 395. ॐ जगद्धिताय नमः ।
 396. ॐ जगत्स्रष्ट्रे नमः ।
 397. ॐ जगत्साक्षिणे नमः ।
 398. ॐ जगद्व्यापिने नमः ।
 399. ॐ जगद्गुरवे नमः ।
 400. ॐ जगत्प्रभवे नमः ।
 401. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
 402. ॐ जगदेकदिवाकराय नमः । ४००
 403. ॐ जगन्मोहचमत्काराय नमः ।
 404. ॐ जगन्नाटकसूत्रधृते नमः ।
 405. ॐ जगन्मङ्गलकर्त्रे नमः ।
 406. ॐ जगन्मायेतिबोधकाय नमः ।
 407. ॐ जन्मबन्धविमोचनाय नमः ।
 408. ॐ जन्मसाफल्यमन्त्रिताय नमः ।
 409. ॐ जन्मकर्मविमुक्तिदाय नमः ।
 410. ॐ जन्मनाशरहस्यविदे नमः ।
 411. ॐ जप्तेन नाम्ना सन्तुष्टाय नमः ।
 412. ॐ जपप्रीताय नमः । ४१०
 413. ॐ जप्येश्वराय नमः ।
 414. ॐ जनेश्वराय नमः ।
 415. ॐ जलेश्वराय नमः ।
 416. ॐ जातदर्शिने नमः ।
 417. ॐ जाम्बूनदसमप्रभाय नमः ।
 418. ॐ जगत्कोविदप्रजाय नमः ।
 419. ॐ जितद्वैतमहामोषाय नमः ।
 420. ॐ जितक्रोधाय नमः ।
 421. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
 422. ॐ जितकन्दर्पदर्पाय नमः । ४२०
 423. ॐ जितात्मने नमः ।
 424. ॐ जितषड्रिपवे नमः ।
 425. ॐ जपपराय नमः ।
 426. ॐ जपाधाराय नमः ।
 427. ॐ जगदेकस्वरूपिणे नमः ।
 428. ॐ जगदेकरसाय नमः ।
 429. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।
 430. ॐ जगद्योनये नमः ।
 431. ॐ जगदीशाय नमः ।
 432. ॐ जगन्मयाय नमः । ४३०
 433. ॐ जीवानां देहसंस्थिताय नमः ।
 434. ॐ जिवानां मुक्तिदायकाय नमः ।
 435. ॐ ज्योतिःशास्त्रतत्त्वाय नमः ।
 436. ॐ ज्योतिर्ज्ञानप्रदाय नमः ।
 437. ॐ ज्ञानभास्करमूर्तये नमः ।
 438. ॐ ज्ञातसर्वरहस्याय नमः ।
 439. ॐ ज्ञातृज्ञेयात्मकाय नमः ।
 440. ॐ ज्ञानभक्तिप्रदाय नमः ।
 441. ॐ ज्ञानविज्ञानरूपिणे नमः ।
 442. ॐ ज्ञानशक्तिमते नमः । ४४०
 443. ॐ ज्ञानयोगिने नमः ।
 444. ॐ ज्ञानाग्निरूपिणे नमः ।
 445. ॐ ज्ञानैश्वर्यप्रदाय नमः ।
 446. ॐ ज्ञानात्मकाय नमः ।
 447. ॐ ज्ञानाय नमः ।
 448. ॐ ज्ञेयाय नमः ।
 449. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
 450. ॐ ज्योतिषाम्परमज्योतिषे नमः ।
 451. ॐ ज्योतिर्हीनद्युतिप्रदाय नमः ।
 452. ॐ तपःसन्दीप्ततेजस्विने नमः । ४५०
 453. ॐ तप्तकाञ्चनसंनिभाय नमः ।
 454. ॐ तत्त्वज्ञानानन्ददर्शिने नमः ।
 455. ॐ तत्त्वमस्यादिलक्षिताय नमः ।
 456. ॐ तत्त्वरूपाय नमः ।
 457. ॐ तत्त्वमूर्तये नमः ।
 458. ॐ तत्त्वमयाय नमः ।
 459. ॐ तत्त्वमालाधराय नमः ।
 460. ॐ तत्त्वसारविशारदाय नमः ।
 461. ॐ तर्जितान्तकधुराय नमः ।
 462. ॐ तपसःपराय नमः । ४६०
 463. ॐ तारकब्रह्मणे नमः ।
 464. ॐ तमोरजोविवर्जिताय नमः ।
 465. ॐ तामरसदलाक्षाय नमः ।
 466. ॐ तारकारये नमः ।
 467. ॐ तारकमर्दनाय नमः ।
 468. ॐ तिलान्नप्रीताय नमः ।
 469. ॐ तिलकाञ्चिताय नमः ।
 470. ॐ तिर्यग्जन्तुगतिप्रदाय नमः ।
 471. ॐ तीर्थाय नमः ।
 472. ॐ तीव्रतेजसे नमः । ४७०
 473. ॐ त्रिकालस्वरूपिणे नमः ।
 474. ॐ त्रिमूर्त्त्यात्मकाय नमः ।
 475. ॐ त्रयीवेद्याय नमः ।
 476. ॐ त्र्यम्बकाय नमः ।
 477. ॐ त्रिपादाय नमः ।
 478. ॐ त्रिवर्गनिलयाय नमः ।
 479. ॐ त्रिष्वुद्भवाय नमः ।
 480. ॐ त्रयीमयाय नमः ।
 481. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
 482. ॐ त्रिलोकविस्ताराय नमः । ४८०
 483. ॐ धृतधनुषे नमः ।
 484. ॐ त्रिगुणातीताय नमः ।
 485. ॐ त्रिवर्गमोक्षसन्दात्रे नमः ।
 486. ॐ त्रिपुण्ड्रविहितस्थितये नमः ।
 487. ॐ त्रिभुवनानाम्पतये नमः ।
 488. ॐ त्रिलोकतिमिरापहाय नमः ।
 489. ॐ त्रैलोक्यमोहनाय नमः ।
 490. ॐ त्रैलोक्यसुन्दराय नमः ।
 491. ॐ दण्डधृते नमः ।
 492. ॐ दण्डनाथाय नमः । ४९०
 493. ॐ दण्डिनीमुख्यसेविताय नमः ।
 494. ॐ दाडिमीकुसुमप्रियाय नमः ।
 495. ॐ दाडिमीफलासक्ताय नमः ।
 496. ॐ दम्भदर्पादिदूराय नमः ।
 497. ॐ दक्षिणामूर्तये नमः ।
 498. ॐ दक्षिणाप्रपूजिताय नमः ।
 499. ॐ दयापराय नमः ।
 500. ॐ दयासिन्धवे नमः ।
 501. ॐ दत्तात्रेयाय नमः ।
 502. ॐ दारिद्र्यध्वंसिने नमः । ५००
 503. ॐ दहराकाशभानवे नमः ।
 504. ॐ दारिद्र्यदुःखमोचकाय नमः ।
 505. ॐ दामोदरप्रियाय नमः ।
 506. ॐ दानशौण्डाय नमः ।
 507. ॐ दान्ताय नमः ।
 508. ॐ दानमार्गसुलभाय नमः ।
 509. ॐ दिव्यज्ञानप्रदाय नमः ।
 510. ॐ दिव्यमङ्गलविग्रहाय नमः ।
 511. ॐ दीनदयापराय नमः ।
 512. ॐ दीर्घरक्षिणे नमः । ५१०
 513. ॐ दीनवत्सलाय नमः ।
 514. ॐ दुष्टनिग्रहाय नमः ।
 515. ॐ दुराधर्षाय नमः ।
 516. ॐ दुर्भिक्षशमनाय नमः ।
 517. ॐ दुरदृष्टविनाशिने नमः ।
 518. ॐ दुःखशोकभवद्वेषमोहाद्यशुभनाशकाय नमः ।
 519. ॐ दुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहरूपमहाव्रताय नमः ।
 520. ॐ दुष्टजन्तुपरित्रात्रे नमः ।
 521. ॐ दृश्यादृश्यज्ञानात्मकाय नमः ।
 522. ॐ देहातीताय नमः । ५२०
 523. ॐ देवपूजिताय नमः ।
 524. ॐ देवसेनापतये नमः ।
 525. ॐ देवराजादिपालिताय नमः ।
 526. ॐ देहमोहप्रभञ्जनाय नमः ।
 527. ॐ दैवसम्पत्प्रपूर्णाय नमः ।
 528. ॐ देशोद्धारसहायकृते नमः ।
 529. ॐ द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ताय नमः ।
 530. ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ।
 531. ॐ द्वापरान्त्यपालिताय नमः ।
 532. ॐ द्वेषद्रोहविवर्जिताय नमः । ५३०
 533. ॐ द्वैताद्वैतस्वरूपिणे नमः ।
 534. ॐ धन्याय नमः ।
 535. ॐ धरणीधराय नमः ।
 536. ॐ धात्रच्युतपूजिताय नमः ।
 537. ॐ धनदेन पूजिताय नमः ।
 538. ॐ धान्यवर्धनाय नमः ।
 539. ॐ धरणीधरसंनिभाय नमः ।
 540. ॐ धर्मज्ञाय नमः ।
 541. ॐ धर्मसेतवे नमः ।
 542. ॐ धर्मरूपिणे नमः । ५४०
 543. ॐ धर्मसाक्षिणे नमः ।
 544. ॐ धर्माश्रिताय नमः ।
 545. ॐ धर्मवृत्तये नमः ।
 546. ॐ धर्माचाराय नमः ।
 547. ॐ धर्मस्थापनसम्पालाय नमः ।
 548. ॐ धूम्रलोचननिर्हन्त्रे नमः ।
 549. ॐ धूमवतीसेविताय नमः ।
 550. ॐ दुर्वासःपूजिताय नमः ।
 551. ॐ दूर्वाङ्कुरघनश्यामाय नमः ।
 552. ॐ धूर्त्ताय नमः । ५५०
 553. ॐ ध्यानवस्तुस्वरूपाय नमः ।
 554. ॐ धृतिमते नमः ।
 555. ॐ धनञ्जयाय नमः ।
 556. ॐ धार्मिकसिन्धवे नमः ।
 557. ॐ नतजनावनाय नमः ।
 558. ॐ नरलोकपूजिताय नमः ।
 559. ॐ नरलोकपालिताय नमः ।
 560. ॐ नरहरिप्रियाय नमः ।
 561. ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
 562. ॐ नष्टदृष्टिप्रदात्रे नमः । ५६०
 563. ॐ नरलोकविडम्बनाय नमः ।
 564. ॐ नागसर्पमयूरेशसमारूढषडाननाय नमः ।
 565. ॐ नागयज्ञोपवीताय नमः ।
 566. ॐ नागलोकाधिपतये नमः ।
 567. ॐ नागराजाय नमः ।
 568. ॐ नानागमस्थितये नमः ।
 569. ॐ नानालङ्कारपूजिताय नमः ।
 570. ॐ नानावैभवशालिने नमः ।
 571. ॐ नानारूपधारिणे नमः ।
 572. ॐ नानाविधिसमर्चिताय नमः । ५७०
 573. ॐ नारायणाभिषिक्ताय नमः ।
 574. ॐ नारायणाश्रिताय नमः ।
 575. ॐ नामरूपवर्जिताय नमः ।
 576. ॐ निगमागमगोचराय नमः ।
 577. ॐ नित्यसर्वगतस्थाणवे नमः ।
 578. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
 579. ॐ निराश्रयाय नमः ।
 580. ॐ निराधाराय नमः ।
 581. ॐ निखिलेश्वराय नमः ।
 582. ॐ नित्यानित्यविवेकबोधकाय नमः । ५८०
 583. ॐ नित्यान्नदानधर्मिष्ठाय नमः ।
 584. ॐ नित्यानन्दप्रवाहनाय नमः ।
 585. ॐ नित्यमङ्गलधाम्ने नमः ।
 586. ॐ नित्याग्निहोत्रवर्धनाय नमः ।
 587. ॐ नित्यकर्मनियोक्त्रे नमः ।
 588. ॐ नित्यसत्त्वस्थिताय नमः ।
 589. ॐ नित्यगुणप्रतिपाद्याय नमः ।
 590. ॐ निरन्तराग्निरूपाय नमः ।
 591. ॐ निःस्पृहाय नमः ।
 592. ॐ निर्विकल्पाय नमः । ५९०
 593. ॐ निरङ्कुशगतागतये नमः ।
 594. ॐ निर्जिताखिलदैत्यारये नमः ।
 595. ॐ निर्जितकामनादोषाय नमः ।
 596. ॐ निराशाय नमः ।
 597. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
 598. ॐ निर्विकल्पसमाधिदात्रे नमः ।
 599. ॐ निरपेक्षाय नमः ।
 600. ॐ निरुपाधये नमः ।
 601. ॐ निर्गुणाय नमः ।
 602. ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः । ६००
 603. ॐ नित्यसत्त्वस्थाय नमः ।
 604. ॐ निर्विकाराय नमः ।
 605. ॐ निश्चलाय नमः ।
 606. ॐ निरालम्बाय नमः ।
 607. ॐ निराकाराय नमः ।
 608. ॐ निवृत्तगुणदोषकाय नमः ।
 609. ॐ नरसिंहरूपिणे नमः ।
 610. ॐ नरात्मकाय नमः ।
 611. ॐ नम्रभक्तपालिने नमः ।
 612. ॐ नम्रदिक्पतिवन्दिताय नमः । ६१०
 613. ॐ नैष्ठिकब्रह्मचारिणे नमः ।
 614. ॐ नैष्कर्म्यपरिबोधकाय नमः ।
 615. ॐ नादब्रह्मपरात्पराय नमः ।
 616. ॐ नादोपासप्रतिष्ठिताय नमः ।
 617. ॐ नागस्वरसुसन्तुष्टाय नमः ।
 618. ॐ नयनरञ्जनाय नमः ।
 619. ॐ न्यायशास्त्राद्यधिष्ठात्रे नमः ।
 620. ॐ नैयायिकरूपाय नमः ।
 621. ॐ नामैकसन्तुष्टाय नमः ।
 622. ॐ नाममात्रजपप्रीताय नमः । ६२०
 623. ॐ नामावलीनां कोटीषु वीर्यवैभवशालिने नमः ।
 624. ॐ नित्यागताय नमः ।
 625. ॐ नन्दादिपूजिताय नमः ।
 626. ॐ नित्यप्रकाशाय नमः ।
 627. ॐ नित्यानन्दधाम्ने नमः ।
 628. ॐ नित्यबोधाय नमः ।
 629. ॐ पराय नमः ।
 630. ॐ परमाणवे नमः ।
 631. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
 632. ॐ ब्रह्मपूजिताय नमः । ६३०
 633. ॐ ब्रह्मगर्वनिवारकाय नमः ।
 634. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
 635. ॐ पतितपावनाय नमः ।
 636. ॐ पवित्रपादाय नमः ।
 637. ॐ पदाम्बुजनतावनाय नमः ।
 638. ॐ परब्रह्मस्वरूपिणे नमः ।
 639. ॐ परमकरुणालयाय नमः ।
 640. ॐ परतत्त्वप्रदीपाय नमः ।
 641. ॐ परतत्त्वात्मरूपिणे नमः ।
 642. ॐ परमार्थनिवेदकाय नमः । ६४०
 643. ॐ परमानन्दनिष्यन्दाय नमः ।
 644. ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ।
 645. ॐ परात्पराय नमः ।
 646. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
 647. ॐ परन्धाम्ने नमः ।
 648. ॐ परमगुह्याय नमः ।
 649. ॐ परमेश्वराय नमः ।
 650. ॐ पशुपतये नमः ।
 651. ॐ परमसद्गुरवे नमः ।
 652. ॐ परमाचार्याय नमः । ६५०
 653. ॐ परमपावनाय नमः ।
 654. ॐ परमन्त्रविमर्दनाय नमः ।
 655. ॐ परकर्मनिहन्त्रे नमः ।
 656. ॐ परयन्त्रनाशकाय नमः ।
 657. ॐ परमात्मने नमः ।
 658. ॐ परागतये नमः ।
 659. ॐ पराशक्त्याश्रिताय नमः ।
 660. ॐ परप्रतापसंहारिणे नमः ।
 661. ॐ परम्परानुसम्प्राप्तगुरवे नमः ।
 662. ॐ पिपीलिकादिब्रह्मान्तपरिरक्षितवैभवाय नमः । ६६०
 663. ॐ पैशाचादिनिवर्तकाय नमः ।
 664. ॐ पुत्रकामेष्टिफलप्रदाय नमः ।
 665. ॐ पुत्रदाय नमः ।
 666. ॐ पुनरावृत्तिनाशकाय नमः ।
 667. ॐ पुनःपुनर्वन्द्याय नमः ।
 668. ॐ पुण्डरीकायतलोचनाय नमः ।
 669. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
 670. ॐ पुराणमध्यजीवाय नमः ।
 671. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
 672. ॐ पुरुषोत्तमप्रियाय नमः । ६७०
 673. ॐ पुण्डरीकहस्ताय नमः ।
 674. ॐ पुण्डरीकपुरवासिने नमः ।
 675. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
 676. ॐ पुरीशाय नमः ।
 677. ॐ पुरुगर्भाय नमः ।
 678. ॐ पूर्णरूपाय नमः ।
 679. ॐ पूजासन्तुष्टमानसाय नमः ।
 680. ॐ पूर्णाय नमः ।
 681. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नमः ।
 682. ॐ पूर्णवैराग्यदायिने नमः । ६८०
 683. ॐ पूर्णानन्दस्वरूपिणे नमः ।
 684. ॐ पूर्णकृपानिधये नमः ।
 685. ॐ पूर्णाचलपूजिताय नमः ।
 686. ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननाय नमः ।
 687. ॐ पूर्णचन्द्रमध्यवासिने नमः ।
 688. ॐ पुरुहूताय नमः ।
 689. ॐ पुरुषसूक्तप्रतिष्ठात्रे नमः ।
 690. ॐ पूर्णकामाय नमः ।
 691. ॐ पूर्वजाय नमः ।
 692. ॐ प्रणमत्पालनोद्युक्ताय नमः । ६९०
 693. ॐ प्रणतार्तिहराय नमः ।
 694. ॐ प्रत्यक्षदेवतामूर्तये नमः ।
 695. ॐ प्रत्यगात्मनिदर्शनाय नमः ।
 696. ॐ प्रपन्नपारिजाताय नमः ।
 697. ॐ प्रसन्नानां परागतये नमः ।
 698. ॐ प्रमाणातीतचिन्मूर्तये नमः ।
 699. ॐ प्रमादभीतमृत्युजिते नमः ।
 700. ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
 701. ॐ प्रसादाभिमुखद्युतये नमः ।
 702. ॐ प्रपञ्चलीलाय नमः । ७००
 703. ॐ प्रपञ्चसूत्रधारिणे नमः ।
 704. ॐ प्रशस्तवाचकाय नमः ।
 705. ॐ प्रशान्तात्मने नमः ।
 706. ॐ प्रवृत्तिरूपिणे नमः ।
 707. ॐ प्रभापात्राय नमः ।
 708. ॐ प्रभाविग्रहाय नमः ।
 709. ॐ प्रियसत्यगुणोदाराय नमः ।
 710. ॐ प्रेमवेद्याय नमः ।
 711. ॐ प्रेमवश्याय नमः ।
 712. ॐ प्रेममार्गैकसाधनाय नमः । ७१०
 713. ॐ प्रेमभक्तिसुलभाय नमः ।
 714. ॐ बहुरूपनिगूढात्मने नमः ।
 715. ॐ बलभद्राय नमः ।
 716. ॐ बलदृप्तप्रशमनाय नमः ।
 717. ॐ बलभीमाय नमः ।
 718. ॐ बुधसन्तोषदाय नमः ।
 719. ॐ बुद्धाय नमः ।
 720. ॐ बुधजनावनाय नमः ।
 721. ॐ बृहद्बन्धविमोचकाय नमः ।
 722. ॐ बृहद्भारवहक्षमाय नमः । ७२०
 723. ॐ ब्रह्मकुलरक्षिणे नमः ।
 724. ॐ ब्रह्मकुलप्रियाय नमः ।
 725. ॐ ब्रह्मचारिव्रतिने नमः ।
 726. ॐ ब्रह्मानन्दाय नमः ।
 727. ॐ ब्रह्मण्यशरण्याय नमः ।
 728. ॐ बृहस्पतिपूजिताय नमः ।
 729. ॐ ब्रह्मानन्दस्वरूपिणे नमः ।
 730. ॐ ब्रह्मानन्दलसद्दृष्टये नमः ।
 731. ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
 732. ॐ ब्रह्मसङ्कल्पाय नमः । ७३०
 733. ॐ ब्रह्मैकपरायणाय नमः ।
 734. ॐ बृहच्छ्रवसे नमः ।
 735. ॐ ब्राह्मणपूजिताय नमः ।
 736. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
 737. ॐ ब्रह्मभूताय नमः ।
 738. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
 739. ॐ ब्रह्मण्यशरण्याय नमः ।
 740. ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः ।
 741. ॐ ब्रह्मवरिष्ठाय नमः ।
 742. ॐ ब्रह्मपददात्रे नमः । ७४०
 743. ॐ बृहच्छरीराय नमः ।
 744. ॐ बृहन्नयनाय नमः ।
 745. ॐ बृहदीश्वराय नमः ।
 746. ॐ बृह्ममुरारिसेविताय नमः ।
 747. ॐ ब्रह्मभद्रपादुकाय नमः ।
 748. ॐ भक्तदासाय नमः ।
 749. ॐ भक्तप्राणरक्षकाय नमः ।
 750. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
 751. ॐ परदैवताय नमः ।
 752. ॐ भगवत्पुत्राय नमः । ७५०
 753. ॐ भयापहाय नमः ।
 754. ॐ भक्तरक्षणदाक्षिण्याय नमः ।
 755. ॐ भक्तप्रेमवश्याय नमः ।
 756. ॐ भक्तात्यन्तहितैषिणे नमः ।
 757. ॐ भक्ताश्रितदयापराय नमः ।
 758. ॐ भक्तार्थधृतरूपाय नमः ।
 759. ॐ भक्तानुकम्पनाय नमः ।
 760. ॐ भगळासेविताय नमः ।
 761. ॐ भक्तपरागतये नमः ।
 762. ॐ भक्तमानसवासिने नमः । ७६०
 763. ॐ भक्तादिकल्पाय नमः ।
 764. ॐ भक्तभवाब्धिपोताय नमः ।
 765. ॐ भक्तनिधये नमः ।
 766. ॐ भक्तस्वामिने नमः ।
 767. ॐ भगवते वासुदेवाय नमः ।
 768. ॐ भगवते नमः ।
 769. ॐ भजतां सुहृदे नमः ।
 770. ॐ भवानीपुत्राय नमः ।
 771. ॐ भक्तपराधीनाय नमः ।
 772. ॐ भक्तानुग्रहकारकाय नमः । ७७०
 773. ॐ भक्तपापनिहन्त्रे नमः ।
 774. ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
 775. ॐ भक्तावनसमर्थाय नमः ।
 776. ॐ भक्तावनधुरन्धराय नमः ।
 777. ॐ भक्तात्यन्तहितौषधाय नमः ।
 778. ॐ भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः ।
 779. ॐ भजतां इष्टकामदुहे नमः ।
 780. ॐ भरद्वाजानुग्रहदाय नमः ।
 781. ॐ भरद्वाजपोषिणे नमः ।
 782. ॐ भारतीपूजिताय नमः । ७८०
 783. ॐ भारतीनाथाचार्याय नमः ।
 784. ॐ भक्तहृत्पद्मवासिने नमः ।
 785. ॐ भक्तिमार्गप्रदर्शकाय नमः ।
 786. ॐ भक्ताशयविहारिणे नमः ।
 787. ॐ भक्तसर्वमलापहाय नमः ।
 788. ॐ भक्तबोधैकनिष्ठाय नमः ।
 789. ॐ भक्तानां सद्गतिप्रदाय नमः ।
 790. ॐ भक्तानां सर्वनिधये नमः ।
 791. ॐ भागीरथाय नमः ।
 792. ॐ भार्गवपूजिताय नमः । ७९०
 793. ॐ भार्गवाय नमः ।
 794. ॐ भृग्वाश्रिताय नमः ।
 795. ॐ बृहत्साक्षिणे नमः ।
 796. ॐ भक्तप्रारब्धच्छेदनाय नमः ।
 797. ॐ भद्रमार्गप्रदर्शिने नमः ।
 798. ॐ भद्रोपदेशकारिणे नमः ।
 799. ॐ भद्रमूर्तये नमः ।
 800. ॐ भद्रश्रवसे नमः ।
 801. ॐ भद्रकालीसेविताय नमः ।
 802. ॐ भैरवाश्रितपादाब्जाय नमः । ८००
 803. ॐ भैरवकिङ्कराय नमः ।
 804. ॐ भैरवशासिताय नमः ।
 805. ॐ भैरवपूजिताय नमः ।
 806. ॐ भेरुण्डाश्रिताय नमः ।
 807. ॐ भग्नशत्रवे नमः ।
 808. ॐ भजतां मानसनित्याय नमः ।
 809. ॐ भजनसन्तुष्टाय नमः ।
 810. ॐ भयहीनाय नमः ।
 811. ॐ भयत्रात्रे नमः ।
 812. ॐ भयकृते नमः । ८१०
 813. ॐ भयनाशनाय नमः ।
 814. ॐ भववारिधिपोताय नमः ।
 815. ॐ भवसन्तुष्टमानसाय नमः ।
 816. ॐ भवभीतोद्धारणाय नमः ।
 817. ॐ भवपुत्राय नमः ।
 818. ॐ भवेश्वराय नमः ।
 819. ॐ भ्रमराम्बालालिताय नमः ।
 820. ॐ भ्रमाभीशस्तुत्याय नमः ।
 821. ॐ भ्रमरकीटन्यायवोधकाय नमः ।
 822. ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः । ८२०
 823. ॐ भववैषम्यनाशिने नमः ।
 824. ॐ भवलुण्ठनकोविदाय नमः ।
 825. ॐ भस्मदाननिरताय नमः ।
 826. ॐ भस्मलेपनसन्तुष्टाय नमः ।
 827. ॐ भस्मसात्कृतभक्तारये नमः ।
 828. ॐ भण्डासुरवधसन्तुष्टाय नमः ।
 829. ॐ भारत्यादिसेविताय नमः ।
 830. ॐ भस्मसात्कृतमन्मथाय नमः ।
 831. ॐ भस्मकूटसमुत्पन्नभण्डसृष्टिनिपुणाय नमः ।
 832. ॐ भस्मजाबालप्रतिष्ठात्रे नमः । ८३०
 833. ॐ भस्मदग्धाखिलमयाय नमः ।
 834. ॐ भृङ्गीपूजिताय नमः ।
 835. ॐ भकारात्सर्वसंहारिणे नमः ।
 836. ॐ भयानकाय नमः ।
 837. ॐ भवबोधकाय नमः ।
 838. ॐ भवदैवताय नमः ।
 839. ॐ भवचिकित्सनपराय नमः ।
 840. ॐ भाषाखिलज्ञानप्रदाय नमः ।
 841. ॐ भाष्यकृते नमः ।
 842. ॐ भावगम्याय नमः । ८४०
 843. ॐ भारसर्वपरिग्रहाय नमः ।
 844. ॐ भागवतसहायाय नमः ।
 845. ॐ भावनामात्रसन्तुष्टाय नमः ।
 846. ॐ भागवतप्रधानाय नमः ।
 847. ॐ भागवतस्तोमपूजिताय नमः ।
 848. ॐ भङ्गीकृतमहाशूराय नमः ।
 849. ॐ भङ्गीकृततारकाय नमः ।
 850. ॐ भिक्षादानसन्तुष्टाय नमः ।
 851. ॐ भिक्षवे नमः ।
 852. ॐ भीमाय नमः । ८५०
 853. ॐ भीमपूजिताय नमः ।
 854. ॐ भीतानां भीतिनाशिने नमः ।
 855. ॐ भीषणाय नमः ।
 856. ॐ भीषणभीषणाय नमः ।
 857. ॐ भीताचारितसूर्याग्निमघवन्मृत्युमारुताय नमः ।
 858. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे नमः ।
 859. ॐ भुजगवेष्टिताय नमः ।
 860. ॐ भुजगारूढाय नमः ।
 861. ॐ भुजङ्गरूपाय नमः ।
 862. ॐ भुजङ्गवक्राय नमः । ८६०
 863. ॐ भूभृत्समोपकारिणे नमः ।
 864. ॐ भूम्ने नमः ।
 865. ॐ भूतेशाय नमः ।
 866. ॐ भूतेशाङ्गस्थिताय नमः ।
 867. ॐ भूतेशपुलकाञ्चिताय नमः ।
 868. ॐ भूतेशनेत्रसमुत्सुकाय नमः ।
 869. ॐ भूतेशानुचराय नमः ।
 870. ॐ भूतेशगुरवे नमः ।
 871. ॐ भूतेशप्रेरिताय नमः ।
 872. ॐ भूतानाम्पतये नमः । ८७०
 873. ॐ भूतलिङ्गाय नमः ।
 874. ॐ भूतशरण्यभूताय नमः ।
 875. ॐ भूतात्मने नमः ।
 876. ॐ भूतभावनाय नमः ।
 877. ॐ भूतप्रेतपिशाचादिविमर्दनसुपण्डिताय नमः ।
 878. ॐ भूतसहस्रपरिवृताय नमः ।
 879. ॐ भूतडाकिनियाकिन्याद्यासमावृतवैभवाय नमः ।
 880. ॐ भूतनाटकसूत्रभृते नमः ।
 881. ॐ भूतकलेबराय नमः ।
 882. ॐ भृत्यस्य तृप्तिमते नमः । ८८०
 883. ॐ भृत्यभारवहाय नमः ।
 884. ॐ प्रधानार्चिताय नमः ।
 885. ॐ भोगेश्वराय नमः ।
 886. ॐ भैषज्यरूपिणे नमः ।
 887. ॐ भिषजां वराय नमः ।
 888. ॐ मर्कटसेविताय नमः ।
 889. ॐ भक्तरामेण पूजिताय नमः ।
 890. ॐ भक्तार्चितवैभवाय नमः ।
 891. ॐ भस्मासुरविमोहनाय नमः ।
 892. ॐ भस्मासुरवैरिसूनवे नमः । ८९०
 893. ॐ भगळासन्तुष्टवैभवाय नमः ।
 894. ॐ मन्त्रौषधस्वरूपाय नमः ।
 895. ॐ मन्त्राचार्याय नमः ।
 896. ॐ मन्त्रपूजिताय नमः ।
 897. ॐ मन्त्रदर्शिने नमः ।
 898. ॐ मन्त्रदृष्टेन पूजिताय नमः ।
 899. ॐ मधुमते नमः ।
 900. ॐ मधुपानसेविताय नमः ।
 901. ॐ महाभाग्यलक्षिताय नमः ।
 902. ॐ महातापौघपापानां क्षणमात्रविनाशनाय नमः । ९००
 903. ॐ महाभीतिभञ्जनाय नमः ।
 904. ॐ महाभैरवपूजिताय नमः ।
 905. ॐ महाताण्डवपुत्रकाय नमः ।
 906. ॐ महाताण्डवसमुत्सुकाय नमः ।
 907. ॐ महावास्यसन्तुष्टाय नमः ।
 908. ॐ महासेनावतरिणे नमः ।
 909. ॐ महावीरप्रपूजिताय नमः ।
 910. ॐ महाशास्त्राश्रिताय नमः ।
 911. ॐ महदाश्चर्यवैभवाय नमः ।
 912. ॐ महत्सेनाजनकाय नमः । ९१०
 913. ॐ महाधीराय नमः ।
 914. ॐ महासाम्रज्याभिषिक्ताय नमः ।
 915. ॐ महाभाग्यप्रदाय नमः ।
 916. ॐ महापद्ममध्यवर्तिने नमः ।
 917. ॐ महायन्त्ररूपिणे नमः ।
 918. ॐ महामन्त्रकुलदैवताय नमः ।
 919. ॐ महातन्त्रस्वरूपाय नमः ।
 920. ॐ महाविद्यागुरवे नमः ।
 921. ॐ महाहङ्कारनाशकाय नमः ।
 922. ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनीगणसंवृताय नमः । ९२०
 923. ॐ महापूजाधुरन्धराय नमः ।
 924. ॐ महाक्रूरसिंहास्यगर्वसम्भञ्जनप्रभवे नमः ।
 925. ॐ महाशूरपद्मवधपण्डिताय नमः ।
 926. ॐ महापण्डिताय नमः ।
 927. ॐ महानुभावाय नमः ।
 928. ॐ महातेजस्विने नमः ।
 929. ॐ महाहाटकनायकाय नमः ।
 930. ॐ महायोगप्रतिष्ठात्रे नमः ।
 931. ॐ महायोगेश्वराय नमः ।
 932. ॐ महाभयनिवर्तकाय नमः । ९३०
 933. ॐ महादेवपुत्रकाय नमः ।
 934. ॐ महालिङ्गाय नमः ।
 935. ॐ महामेरुनिलयाय नमः ।
 936. ॐ महर्षिवाक्यबोधकाय नमः ।
 937. ॐ महात्मने नमः ।
 938. ॐ महाबलाय नमः ।
 939. ॐ मातलीश्वराय नमः ।
 940. ॐ मधुवैरिमुख्यप्रियाय नमः ।
 941. ॐ मार्गबन्धवे नमः ।
 942. ॐ मार्गेश्वराय नमः । ९४०
 943. ॐ मारुतिपूजिताय नमः ।
 944. ॐ मारीकालीसमूहानां समावृत्य सुसेविताय नमः ।
 945. ॐ महाशरभकिङ्कराय नमः ।
 946. ॐ महादुर्गासेविताय नमः ।
 947. ॐ मितार्चिष्मते नमः ।
 948. ॐ मार्जालेश्वरपूजिताय नमः ।
 949. ॐ मुक्तानं परमायै गतये नमः ।
 950. ॐ मुक्तसङ्गाय नमः ।
 951. ॐ मुक्तिदाय नमः ।
 952. ॐ मुक्तिगोविन्दाय नमः । ९५०
 953. ॐ मूर्धाभिषिक्ताय नमः ।
 954. ॐ मूलेशाय नमः ।
 955. ॐ मूलमन्त्रविग्रहाय नमः ।
 956. ॐ मुनये नमः ।
 957. ॐ मृतसञ्जीविने नमः ।
 958. ॐ मृत्युभीतिविनाशकाय नमः ।
 959. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।
 960. ॐ मेघश्यामाय नमः ।
 961. ॐ मेघनाथपूजिताय नमः ।
 962. ॐ मोहान्धकारनिवर्तकाय नमः । ९६०
 963. ॐ मोहिनीरूपसन्तुष्टाय नमः ।
 964. ॐ मोहजाण्डजकोटये नमः ।
 965. ॐ मोक्षमार्गप्रदर्शिने नमः ।
 966. ॐ मौनव्याख्यानमूर्तये नमः ।
 967. ॐ यज्ञदानतपःफलाय नमः ।
 968. ॐ यज्ञस्वरूपिणे नमः ।
 969. ॐ यजमानाय नमः ।
 970. ॐ यज्ञेश्वराय नमः ।
 971. ॐ यतये नमः ।
 972. ॐ यतीनां पूजितश्रेष्ठाय नमः । ९७०
 973. ॐ यतीनां परिपालकाय नमः ।
 974. ॐ यतो वाचो निवर्तन्ते ततोऽनन्तसुनिष्ठिताय नमः ।
 975. ॐ यत्नरूपाय नमः ।
 976. ॐ यदुगिरिवासाय नमः ।
 977. ॐ यदुनाथसेविताय नमः ।
 978. ॐ यदुराजभक्तिमते नमः ।
 979. ॐ यथेच्छासूक्ष्मधर्मदर्शिने नमः ।
 980. ॐ यथेष्ठं दानधर्मकृते नमः ।
 981. ॐ यन्त्रारूढं जगत्सर्वं मायया भ्रामयत्प्रभवे नमः ।
 982. ॐ यमकिङ्कराणां भयदाय नमः । ९८०
 983. ॐ याकिनीसेविताय नमः ।
 984. ॐ यक्षरक्षःपिशाचानां सांनिध्यादेव नाशकाय नमः ।
 985. ॐ युगान्तरकल्पिताय नमः ।
 986. ॐ योगशक्तिरूपिणे नमः ।
 987. ॐ योगमायासमावृताय नमः ।
 988. ॐ योगिहृद्ध्यानगम्याय नमः ।
 989. ॐ योगक्षेमवहाय नमः ।
 990. ॐ रसाय नमः ।
 991. ॐ रससारस्वरूपिणे नमः ।
 992. ॐ रागद्वेषविवर्जिताय नमः । ९९०
 993. ॐ राकाचन्द्राननाय नमः ।
 994. ॐ रामप्रियाय नमः ।
 995. ॐ रुद्रतुल्यप्रकोपाय नमः ।
 996. ॐ रोगदारिद्र्यनाशकाय नमः ।
 997. ॐ ललिताश्रिताय नमः ।
 998. ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः ।
 999. ॐ वासुकिपूजिताय नमः ।
 1000. ॐ वासुदेवानुग्रहदाय नमः ।
 1001. ॐ वेदान्तार्थसुनिश्चिताय नमः ।
 1002. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः । १००० 
 1003. ॐ शश्वद्दारिद्र्यनिवारकाय नमः ।
 1004. ॐ शान्तात्मने नमः ।
 1005. ॐ शिवरूपाय नमः ।
 1006. ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
 1007. ॐ सत्याय नमः ।
 1008. ॐ सदाशिवाय नमः ।
 1009. ॐ षण्मुखाय नमः ।
 1010. ॐ गुहानन्दगुरवे नमः । १००८ 
 
श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम
श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम

Leave a comment