श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. श्री भैरव्यै नमः ।
 2. श्री भैरवाराध्यायै नमः ।
 3. श्री भूतिदायै नमः ।
 4. श्री भूतभावनायै नमः ।
 5. श्री कार्यायै नमः ।
 6. श्री ब्राह्म्यै नमः ।
 7. श्री कामधेनवे नमः ।
 8. श्री सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
 9. श्री त्रैलोक्यवन्दितदेव्यै नमः ।
 10. श्री महिषासुरमर्दिन्यै नमः । 
 11. श्री मोहिन्यै नमः ।
 12. श्री मालतीमालायै नमः ।
 13. श्री महापातकनाशिन्यै नमः ।
 14. श्री क्रोधिन्यै नमः ।
 15. श्री क्रिधनिलयायै नमः ।
 16. श्री क्रोधरक्तेक्षणायै नमः ।
 17. श्री कुह्वे नमः ।
 18. श्री त्रिपुरायै नमः ।
 19. श्री त्रिपुराधारायै नमः ।
 20. श्री त्रिनेत्रायै नमः । 
 21. श्री भीमभैरव्यै नमः ।
 22. श्री देवक्यै नमः ।
 23. श्री देवमात्रे नमः ।
 24. श्री देवदुष्टविनाशिन्यै नमः ।
 25. श्री दामोदरप्रियायै नमः ।
 26. श्री दीर्घायै नमः ।
 27. श्री दुर्गायै नमः ।
 28. श्री दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
 29. श्री लम्बोदर्यै नमः ।
 30. श्री लम्बकर्णायै नमः । 
 31. श्री प्रलम्बितपयोधरायै नमः ।
 32. श्री प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
 33. श्री प्रतिपदायै नमः ।
 34. श्री प्रणतक्लेशनाशिन्यै नमः ।
 35. श्री प्रभावत्यै नमः ।
 36. श्री गुणवत्यै नमः ।
 37. श्री गणमात्रे नमः ।
 38. श्री गुह्येश्वर्यै नमः ।
 39. श्री क्षीराब्धितनयायै नमः ।
 40. श्री क्षेम्यायै नमः । 
 41. श्री जगत्त्राणविधायिन्यै नमः ।
 42. श्री महामार्यै नमः ।
 43. श्री महामोहायै नमः ।
 44. श्री महाक्रोधायै नमः ।
 45. श्री महानद्यै नमः ।
 46. श्री महापातकसंहर्त्र्यै नमः ।
 47. श्री महामोहप्रदायिन्यै नमः ।
 48. श्री विकरालायै नमः ।
 49. श्री महाकालायै नमः ।
 50. श्री कालरूपायै नमः । 
 51. श्री कलावत्यै नमः ।
 52. श्री कपालखट्वाङ्गधरायै नमः ।
 53. श्री खड्गधारिण्यै नमः ।
 54. श्री खर्परधारिण्यै नमः ।
 55. श्री कुमार्यै नमः ।
 56. श्री कुंकुमप्रीतायै नमः ।
 57. श्री कुंकुमारुणरञ्जितायै नमः ।
 58. श्री कौमोदक्यै नमः ।
 59. श्री कुमुदिन्यै नमः ।
 60. श्री कीर्त्यायै नमः ।
 61. श्री कीर्तिप्रदायिन्यै नमः ।
 62. श्री नवीनायै नमः ।
 63. श्री नीरदायै नमः ।
 64. श्री नित्यायै नमः ।
 65. श्री नन्दिकेश्वरपालिन्यै नमः ।
 66. श्री घर्घरायै नमः ।
 67. श्री घर्घरारावायै नमः ।
 68. श्री घोरायै नमः ।
 69. श्री घोरस्वरूपिण्यै नमः ।
 70. श्री कलिघ्न्यै नमः । 
 71. श्री कलिधर्मघ्न्यै नमः ।
 72. श्री कलिकौतुकनाशिन्यै नमः ।
 73. श्री किशोर्यै नमः ।
 74. श्री केशवप्रीतायै नमः ।
 75. श्री क्लेशसङ्घनिवारिण्यै नमः ।
 76. श्री महोत्तमायै नमः ।
 77. श्री महामत्तायै नमः ।
 78. श्री महाविद्यायै नमः ।
 79. श्री महीमय्यै नमः ।
 80. श्री महायज्ञायै नमः । 
 81. श्री महावाण्यै नमः ।
 82. श्री महामन्दरधारिण्यै नमः ।
 83. श्री मोक्षदायै नमः ।
 84. श्री मोहदायै नमः ।
 85. श्री मोहायै नमः ।
 86. श्री भुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
 87. श्री मुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
 88. श्री अट्टाट्टहासनिरतायै नमः ।
 89. श्री क्वणन्नूपुरधारिण्यै नमः ।
 90. श्री दीर्घदंष्ट्रायै नमः ।
 91. श्री दीर्घमुख्यै नमः ।
 92. श्री दीर्घघोणायै नमः ।
 93. श्री दीर्घिकायै नमः ।
 94. श्री दनुजान्तकर्यै नमः ।
 95. श्री दुष्टायै नमः ।
 96. श्री दुःखदारिद्रयभञ्जिन्यै नमः ।
 97. श्री दुराचारायै नमः ।
 98. श्री दोषघ्न्यै नमः ।
 99. श्री दमपत्न्यै नमः ।
 100. श्री दयापरायै नमः ।
 101. श्री मनोभवायै नमः ।
 102. श्री मनुमय्यै नमः ।
 103. श्री मनुवंशप्रवर्द्धिन्यै नमः ।
 104. श्री श्यामायै नमः ।
 105. श्री श्यामतनवे नमः ।
 106. श्री शोभायै नमः ।
 107. श्री सौम्यायै नमः ।
 108. श्री शम्भुविलासिन्यै नमः । 

Leave a comment