श्री भुवनेश्वरी अष्टकम 

भुवनेश्वरीं नमस्यामो भक्तकल्पद्रुमां सदा ।

 
वरदां कामदां शान्तां कृष्णातीरनिवासिनीम् ॥ १॥
 
 
सर्वसिद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदे शुभे ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ २॥
 
 
सर्वाभयप्रदे देवि सर्वदुष्टविनाशिनि ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ३॥
 
 
सर्व क्लेशहरे देवि (श्री)महाविष्णुस्वरूपिणी ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ४॥
 
 
अन्तर्यामिस्वरूपेण स्थिते सर्वत्र सर्वगे ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ५॥
 
 
भवनाश करे देवि भवभेषजदायिनी ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ६॥
 
 
अविद्यापटलध्वंसि महानन्देऽभयप्रदे ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ७॥
 
 
संसारतरणोपाये निर्जरैरूपसेविते ।
 
भुवनेश्वरी महाकालि मनोभीष्ट प्रदायिनी ॥ ८॥
 
 
जय जय अम्बिके सिद्धप्रदे । अभिष्टदायिनी मुक्तिप्रदे ।
 
अभयप्रदे भक्तकामदे । महानन्दे भवानी
 
 
सर्वव्यापके विष्णुरूपिणी । महाकाली दुःखहारिणी ।
 
अज्ञानपटलध्वंसकारिणी । देवी मृडानी सर्वगे ॥
 
 
श्री भुवनेश्वरी अष्टकम,Shri Bhuvaneshwari Ashtakam
श्री भुवनेश्वरी अष्टकम

श्री भुवनेश्वरी अष्टकम PDF

Leave a comment