श्री हनुमदष्टकं || Shri Hanuman Ashtakam

श्री हनुमान अष्टकम || Shri Hanuman Ashtakam

॥ श्रीहनुमदष्टकं ॥

हनुमदष्टकं अच्युतयतिकृतं

श्रीरघुराजपदाब्जनिकेतन पङ्कजलोचन मङ्गलराशे,

चण्डमहाभुजदण्डसुरारिविखण्डनपण्डित पाहि दयालो ।


पातकिनं च समुद्धर मां महतां हि सतामपि मानमुदारं,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ १॥


संसृतितापमहानलदग्धतनूरुहमर्मतनोरतिवेलं,

पुत्रधनस्वजनात्मगृहादिषु सक्तमतेरतिकिल्बिषमूर्तेः ।


केनचिदप्यमलेन पुराकृतपुण्यसुपुञ्जलवेन विभो वै,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ २॥


संसृतिकूपमनल्पमघोरनिदाघनिदानमजस्रमशेषं,

प्राप्य सुदुःखसहस्रभुजङ्गविषैकसमाकुलसर्वतनोर्मे ।


घोरमहाकृपणापदमेव गतस्य हरे पतितस्य भवाब्धौ,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ३॥


संसृतिसिन्धुविशालकरालमहाबलकालझषग्रसनार्तं,

व्यग्रसमग्रधियं कृपणं च महामदनक्रसुचक्रहृतासुम् ।


कालमहारसनोर्मिनिपीडितमुद्धर दीनमनन्यगतिं मां,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ४॥


संसृतिघोरमहागहने चरतो मणिरञ्जितपुण्यसुमूर्तेः,

मन्मथभीकरघोरमहोग्रमृगप्रवरार्दितगात्रसुसन्धेः ।


मत्सरतापविशेषनिपीडितबाह्यमतेश्च कथञ्चिदमेयं,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ५॥


संसृतिवृक्षमनेकशताघनिदानमनन्तविकर्मसुशाखं,

दुःखफलं करणादिपलाशमनङ्गसुपुष्पमचिन्त्यसुमूलम् ।


तं ह्यधिरुह्य हरे पतितं शरणागतमेव विमोचय मूढं,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ६॥


संसृतिपन्नगवक्त्रभयङ्करदंष्ट्रमहाविषदग्धशरीरं,

प्राणविनिर्गमभीतिसमाकुलमन्दमनाथमतीव विषण्णम् ।


मोहमहाकुहरे पतितं दययोद्धर मामजितेन्द्रियकामं,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ७॥


इन्द्रियनामकचौरगणैर्हृततत्त्वविवेकमहाधनराशिं,

संसृतिजालनिपातितमेव महाबलिभिश्च विखण्डितकायम् ।


त्वत्पदपद्ममनुत्तममाश्रितमाशु कपीश्वर पाहि कृपालो,

त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ८॥


ब्रह्ममरुद्गणरुद्रमहेन्द्रकिरीटसुकोटिलसत्पदपीठं,

दाशरथिं जपति क्षितिमण्डल एष निधाय सदैव हृदब्जे ।


तस्य हनूमत एव शिवङ्करमष्टकमेतदनिष्टहरं वै,

यः सततं हि पठेत्स नरो लभतेऽच्युतरामपदाब्जनिवासम् ॥ ९॥


। इति अच्युतयतिकृतं हनुमदष्टकं सम्पूर्णम् ।

 Hanuman Ashtakam

Shri Hanuman Ashtakam

Leave a Reply