श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. ॐ महादेव महीदेवतनूजाय नमो नमः ।
 2. ॐ तमोऽपहग्रामरत्न सम्भूताय नमो नमः ।
 3. ॐ सरस्वतीगर्भशुक्तिमुक्तारत्नाय ते नमः ।
 4. ॐ सुब्रह्मण्याभिधानीतकौमाराय नमो नमः ।
 5. ॐ मध्यार्जुनगजारण्याधीतवेदाय ते नमः ।
 6. ॐ जयाख्यया प्रसिद्धेन्द्रसरस्वत्यै नमो नमः ।
 7. ॐ स्ववृत्तप्रणीताशेषाध्यापकाय नमो नमः ।
 8. ॐ तपोनिष्ठगुरुज्ञातवैभवाय नमो नमः । 
 9. ॐ गुर्वाज्ञापालनरतपितृदत्ताय ते नमः ।
 10. ॐ जयाब्दे स्वीकृततुरीयाश्रमाय नमो नमः ।
 11. ॐ जयाख्यया स्वगुरुणा दीक्षिताय नमः ।
 12. ॐ ब्रह्मचर्यादेव लब्धप्रव्रज्याय नमो नमः । 
 13. ॐ सर्वतीर्थतटे लब्धचतुर्थाश्रमिणे नमः ।
 14. ॐ काषायवासस्संवीतशरीराय नमो नमः ।
 15. ॐ वाक्यज्ञाचार्योपदिष्टमहावाक्याय ते नमः ।
 16. ॐ नित्यं गुरुपदद्वन्द्वनतिशीलाय ते नमः ।
 17. ॐ लीलया वामहस्ताग्रधृतदण्डाय ते नमः ।
 18. ॐ भक्तोपहृतबिल्वादिमालाधर्त्रे नमो नमः ।
 19. ॐ जम्बीरतुलसीमालाभूषिताय नमो नमः ।
 20. ॐ कामकोटिमहापीठाधीश्वराय नमो नमः ।
 21. ॐ सुवृत्तनृहृदाकाशनिवासाय नमो नमः । 
 22. ॐ पादानतजनक्षेमसाधकाय नमो नमः ।
 23. ॐ ज्ञानदानोक्तमधुरभाषणाय नमो नमः ।
 24. ॐ गुरुप्रिया ब्रह्मसूत्रवृत्तिकर्त्रे नमो नमः । 
 25. ॐ जगद्गुरुवरिष्ठाय महते महसे नमः ।
 26. ॐ भारतीयसदाचारपरित्रात्रे नमो नमः ।  
 27. ॐ मर्यादोल्लङ्घिजनतासुदूराय नमो नमः ।
 28. ॐ सर्वत्र समभावाप्तसौहृदाय नमो नमः ।
 29. ॐ वीक्षाविवशिताशेषभावुकाय नमो नमः । 
 30. ॐ श्रीकामकोटिपीठाग्र्यनिकेताय नमो नमः ।
 31. ॐ कारुण्यपूरपूर्णान्तःकरणाय नमो नमः ।
 32. ॐ श्रीचन्द्रशेखरचित्ताब्जाह्लादकाय नमो नमः । 
 33. ॐ पूरितस्वगुरूत्तंससङ्कल्पाय नमो नमः ।
 34. ॐ त्रिवारं चन्द्रमौलीशपूजकाय नमो नमः ।
 35. ॐ कामाक्षीध्यानसंलीनमानसाय नमो नमः । 
 36. ॐ सुनिर्मितस्वर्णरथवाहिताम्बाय ते नमः ।
 37. ॐ परिष्कृताखिलाण्डेशीताटङ्काय नमो नमः ।
 38. ॐ रत्नभूषितनृत्येशहस्तपादाय ते नमः ।
 39. ॐ वेङ्कटाद्रीशकरुणाऽऽप्लाविताय नमो नमः ।
 40. ॐ काश्यां श्रीकामकोटीशालयकर्त्रे नमो नमः । 
 41. ॐ कामाक्ष्यम्बालयस्वर्णच्छादकाय नमो नमः ।
 42. ॐ कुम्भाभिषेकसन्दीप्तालयव्राताय ते नमः ।
 43. ॐ कालट्यां शङ्करयशःस्तम्भकर्त्रे नमो नमः ।
 44. ॐ राजराजाख्यचोलस्य स्वर्णमौलिकृते नमः । 
 45. ॐ गोशालानिर्मितिकृतगोरक्षाय नमो नमः ।
 46. ॐ तीर्थेषु भगवत्पादस्मृत्यालयकृते नमः ।
 47. ॐ सर्वत्र शङ्करमठनिर्वहित्रे नमो नमः ।
 48. ॐ वेदशास्त्राधीतिगुप्तिदीक्षिताय नमो नमः । 
 49. ॐ देहल्यां स्कन्दगिर्याख्यालयकर्त्रे नमो नमः ।
 50. ॐ भारतीयकलाचारपोषकाय नमो नमः ।
 51. ॐ स्तोत्रनीतिग्रन्थपाठरुचिदाय नमो नमः ।
 52. ॐ युक्त्या हरिहराभेददर्शयित्रे नमो नमः । 
 53. ॐ स्वभ्यस्तनियमोन्नीतध्यानयोगाय ते नमः ।
 54. ॐ परधाम पराकाशलीनचित्ताय ते नमः ।
 55. ॐ अनारततपस्याप्तदिव्यशोभाय ते नमः ।
 56. ॐ शमादिषड्गुणयत स्वचित्ताय नमो नमः । 
 57. ॐ समस्तभक्तजनतारक्षकाय नमो नमः ।
 58. ॐ स्वशरीरप्रभाधूतहेमभासे नमो नमः ।
 59. ॐ अग्नितप्तस्वर्णपट्टतुल्यफालाय ते नमः ।
 60. ॐ विभूतिविलसच्छुभ्रललाटाय नमो नमः ।
 61. ॐ परिव्राड्गणसंसेव्यपदाब्जाय नमो नमः । 
 62. ॐ आर्तार्तिश्रवणापोहरतचित्ताय ते नमः ।
 63. ॐ ग्रामीणजनतावृत्तिकल्पकाय नमो नमः । 
 64. ॐ जनकल्याणरचनाचतुराय नमो नमः ।
 65. ॐ जनजागरणासक्तिदायकाय नमो नमः ।
 66. ॐ शङ्करोपज्ञसुपथसञ्चाराय नमो नमः । 
 67. ॐ अद्वैतशास्त्ररक्षायां सुलग्नाय नमो नमः ।
 68. ॐ प्राच्यप्रतीच्यविज्ञानयोजकाय नमो नमः ।
 69. ॐ गैर्वाणवाणीसंरक्षाधुरीणाय नमो नमः । 
 70. ॐ भगवत्पूज्यपादानामपराकृतये नमः ।
 71. ॐ स्वपादयात्रया पूतभारताय नमो नमः ।
 72. ॐ नेपालभूपमहितपदाब्जाय नमो नमः ।
 73. ॐ चिन्तितक्षणसम्पूर्णसङ्कल्पाय नमो नमः । 
 74. ॐ यथाज्ञकर्मकृद्वर्गोत्साहकाय नमो नमः ।
 75. ॐ मधुराभाषणप्रीतस्वाश्रिताय नमो नमः ।
 76. ॐ सर्वदा शुभमस्त्वित्याशंसकाय नमो नमः । 
 77. ॐ चित्रीयमाणजनतासन्दृष्टाय नमो नमः ।
 78. ॐ शरणागतदीनार्तपरित्रात्रे नमो नमः ।
 79. ॐ सौभाग्यजनकापाङ्गवीक्षणाय नमो नमः ।
 80. ॐ दुरवस्थितहृत्तापशामकाय नमो नमः ।
 81. ॐ दुर्योज्यविमतव्रातसमन्वयकृते नमः ।
 82. ॐ निरस्तालस्यमोहाशाविक्षेपाय नमो नमः ।
 83. ॐ अनुगन्तृदुरासाद्यपदवेगाय ते नमः ।
 84. ॐ अन्यैरज्ञातसङ्कल्पविचित्राय नमो नमः ।
 85. ॐ सदा हसन्मुखाब्जानीताशेषशुचे नमः । 
 86. ॐ नवषष्टितमाचार्यशङ्कराय नमो नमः ।
 87. ॐ विविधाप्तजनप्रार्थ्यस्वगृहागतये नमः ।
 88. ॐ जैत्रयात्राव्याजकृष्टजनस्वान्ताय ते नमः ।
 89. ॐ वसिष्ठधौम्यसदृशदेशिकाय नमो नमः ।
 90. ॐ असकृत्क्षेत्रतीर्थादियात्रातृप्ताय ते नमः । 
 91. ॐ श्रीचन्द्रशेखरगुरोः एकशिष्याय ते नमः ।
 92. ॐ गुरोर्हृद्गतसङ्कल्पक्रियान्वयकृते नमः ।
 93. ॐ गुरुवर्यकृपालब्धसमभावाय ते नमः ।
 94. ॐ योगलिङ्गेन्दुमौलीशपूजकाय नमो नमः । 
 95. ॐ वयोवृद्धानाथजनाश्रयदाय नमो नमः ।
 96. ॐ अवृत्तिकोपद्रुतानां वृत्तिदाय नमो नमः ।
 97. ॐ स्वगुरूपज्ञया विश्वविद्यालयकृते नमः ।
 98. ॐ विश्वराष्ट्रीयसद्ग्रन्थकोशागारकृते नमः । 
 99. ॐ विद्यालयेषु सद्धर्मबोधदात्रे नमो नमः ।
 100. ॐ देवालयेष्वर्चकादिवृत्तिदात्रे नमो नमः । 
 101. ॐ कैलासे भगवत्पादमूर्तिस्थापकाय ते नमः ।
 102. ॐ कैलासमानससरोयात्रापूतहृदे नमः ।
 103. ॐ असमे बालसप्ताद्रिनाथालयकृते नमः ।
 104. ॐ शिष्टवेदाध्यापकानां मानयित्रे नमो नमः ।
 105. ॐ महारुद्रातिरुद्रादि तोषितेशाय ते नमः । 
 106. ॐ असकृच्छतचण्डीभिरर्हिताम्बाय ते नमः ।
 107. ॐ द्रविडागमगातॄणां ख्यापयित्रे नमो नमः ।
 108. ॐ शिष्टशङ्करविजयस्वर्च्यमानपदे नमः ।

Leave a comment