श्री महालक्ष्मी अष्टक || Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक || Shri Mahalaxmi Ashtakam || Mahalaxmi Ashtak
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।


शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्षि्म नमोस्तु ते॥1॥


नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि । 

सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥२॥


सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि । 

सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥३॥


सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । 

मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥४॥


आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।

योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥५॥


स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे । 

महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥६॥


पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि । 

परमेशि जगन्माता महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥७॥


श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते । 

जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥८॥


। फलश्रुति । 

महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।

सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥


एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।

द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥


त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।

महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्न वरदा शुभा ॥


महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ।

॥ इतीन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं सम्पूर्णम् ॥

mahalakshmi ashtakam

Mahalakshmi Ashtak

Leave a Reply