श्री नागराजा अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ अनन्ताय नमः ।
 2. ॐ वासुदेवाख्याय नमः ।
 3. ॐ तक्षकाय नमः ।
 4. ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
 5. ॐ कार्कोटकाय नमः ।
 6. ॐ महापद्माय नमः ।
 7. ॐ पद्माय नमः ।
 8. ॐ शङ्खाय नमः ।
 9. ॐ शिवप्रियाय नमः ।
 10. ॐ धृतराष्ट्राय नमः । 
 11. ॐ शङ्खपालाय नमः ।
 12. ॐ गुलिकाय नमः ।
 13. ॐ इष्टदायिने नमः ।
 14. ॐ नागराजाय नमः ।
 15. ॐ पुराणपुरूषाय नमः ।
 16. ॐ अनघाय नमः ।
 17. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
 18. ॐ महीधारिणे नमः ।
 19. ॐ कामदायिने नमः ।
 20. ॐ सुरार्चिताय नमः । 
 21. ॐ कुन्दप्रभाय नमः ।
 22. ॐ बहुशिरसे नमः ।
 23. ॐ दक्षाय नमः ।
 24. ॐ दामोदराय नमः ।
 25. ॐ अक्षराय नमः ।
 26. ॐ गणाधिपाय नमः ।
 27. ॐ महासेनाय नमः ।
 28. ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।
 29. ॐ गणप्रियाय नमः ।
 30. ॐ वरप्रदाय नमः । 
 31. ॐ वायुभक्षाय नमः ।
 32. ॐ विश्वधारिणे नमः । 
 33. ॐ विहङ्गमाय नमः ।
 34. ॐ पुत्रप्रदाय नमः ।
 35. ॐ पुण्यरूपाय नमः ।
 36. ॐ पन्नगेशाय नमः ।
 37. ॐ बिलेशयाय नमः ।
 38. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
 39. ॐ पशुपतये नमः ।
 40. ॐ पवनाशिने नमः । 
 41. ॐ बलप्रदाय नमः ।
 42. ॐ दैत्यहन्त्रे नमः । 
 43. ॐ दयारूपाय नमः ।
 44. ॐ धनप्रदाय नमः ।
 45. ॐ मतिदायिने नमः ।
 46. ॐ महामायिने नमः ।
 47. ॐ मधुवैरिणे नमः ।
 48. ॐ महोरगाय नमः ।
 49. ॐ भुजगेशाय नमः ।
 50. ॐ भूमरूपाय नमः । 
 51. ॐ भीमकायाय नमः । 
 52. ॐ भयापहृते नमः ।
 53. ॐ शुक्लरूपाय नमः ।
 54. ॐ शुद्धदेहाय नमः ।
 55. ॐ शोकहारिणे नमः ।
 56. ॐ शुभप्रदाय नमः ।
 57. ॐ सन्तानदायिने नमः ।
 58. ॐ सर्पेशाय नमः ।
 59. ॐ सर्वदायिने नमः ।
 60. ॐ सरीसृपाय नमः । 
 61. ॐ लक्ष्मीकराय नमः ।
 62. ॐ लाभदायिने नमः ।
 63. ॐ ललिताय नमः ।
 64. ॐ लक्ष्मणाकृतये नमः ।
 65. ॐ दयाराशये नमः ।
 66. ॐ दाशरथये नमः ।
 67. ॐ दमाश्रयाय नमः ।
 68. ॐ रम्यरूपाय नमः ।
 69. ॐ रामभक्ताय नमः ।
 70. ॐ रणधीराय नमः । 
 71. ॐ रतिप्रदाय नमः ।
 72. ॐ सौमित्रये नमः । 
 73. ॐ सोमसङ्काशाय नमः ।
 74. ॐ सर्पराजाय नमः ।
 75. ॐ सताम्प्रियाय नमः ।
 76. ॐ कर्बुराय नमः ।
 77. ॐ काम्यफलदाय नमः ।
 78. ॐ किरीटिने नमः ।
 79. ॐ किन्नरार्चिताय नमः ।
 80. ॐ पातालवासिने नमः । 
 81. ॐ परमाय नमः ।
 82. ॐ फणामण्डलमण्डिताय नमः ।
 83. ॐ बाहुलेयाय नमः ।
 84. ॐ भक्तनिधये नमः ।
 85. ॐ भूमिधारिणे नमः ।
 86. ॐ भवप्रियाय नमः । 
 87. ॐ नारायणाय नमः ।
 88. ॐ नानारूपाय नमः ।
 89. ॐ नतप्रियाय नमः ।
 90. ॐ काकोदराय नमः । 
 91. ॐ काम्यरूपाय नमः ।
 92. ॐ कल्याणाय नमः ।
 93. ॐ कामितार्थदाय नमः ।
 94. ॐ हतासुराय नमः ।
 95. ॐ हल्यहीनाय नमः ।
 96. ॐ हर्षदाय नमः ।
 97. ॐ हरभूषणाय नमः ।
 98. ॐ जगदादये नमः ।
 99. ॐ जराहीनाय नमः । 
 100. ॐ जातिशून्याय नमः । 
 101. ॐ जगन्मयाय नमः ।
 102. ॐ वन्ध्यात्वदोषशमनाय नमः ।
 103. ॐ वरपुत्रफलप्रदाय नमः ।
 104. ॐ बलभद्ररूपाय नमः ।
 105. ॐ श्रीकृष्णपूर्वजाय नमः ।
 106. ॐ विष्णुतल्पाय नमः । 
 107. ॐ बल्वलध्नाय नमः ।
 108. ॐ भूधराय नमः । 
 
इति श्री नागराजाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Leave a comment