श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ रामाय नमः ।
 2. ॐ राजाटवीवह्नये नमः ।
 3. ॐ रामचन्द्रप्रसादकाय नमः ।
 4. ॐ राजरक्तारुणस्नाताय नमः ।
 5. ॐ राजीवायतलोचनाय नमः । 
 6. ॐ रैणुकेयाय नमः ।
 7. ॐ रुद्रशिष्याय नमः ।
 8. ॐ रेणुकाच्छेदनाय नमः ।
 9. ॐ रयिणे नमः ।
 10. ॐ रणधूतमहासेनाय नमः ।  
 11. ॐ रुद्राणीधर्मपुत्रकाय नमः ।
 12. ॐ राजत्परशुविच्छिन्नकार्तवीर्यार्जुनद्रुमाय नमः ।
 13. ॐ राताखिलरसाय नमः ।
 14. ॐ रक्तकृतपैतृक तर्पणाय नमः ।
 15. ॐ रत्नाकरकृतावासाय नमः ।
 16. ॐ रतीशकृतविस्मयाय नमः । 
 17. ॐ रागहीनाय नमः ।
 18. ॐ रागदूराय नमः ।
 19. ॐ रक्षितब्रह्मचर्यकाय नमः ।
 20. ॐ राज्यमत्तक्षत्त्रबीज भर्जनाग्निप्रतापवते नमः । 
 21. ॐ राजद्भृगुकुलाम्बोधिचन्द्रमसे नमः ।
 22. ॐ रञ्जितद्विजाय नमः ।
 23. ॐ रक्तोपवीताय नमः । 
 24. ॐ रक्ताक्षाय नमः ।
 25. ॐ रक्तलिप्ताय नमः ।
 26. ॐ रणोद्धताय नमः । 
 27. ॐ रणत्कुठाराय नमः ।
 28. ॐ रविभूदण्डायित महाभुजाय नमः ।
 29. ॐ रमानाधधनुर्धारिणे नमः ।
 30. ॐ रमापतिकलामयाय नमः । 
 31. ॐ रमालयमहावक्षसे नमः ।
 32. ॐ रमानुजलसन्मुखाय नमः ।
 33. ॐ रणैकमल्लाय नमः । 
 34. ॐ रसनाऽविषयोद्दण्ड पौरुषाय नमः ।
 35. ॐ रामनामश्रुतिस्रस्तक्षत्रियागर्भसञ्चयाय नमः ।
 36. ॐ रोषानलमयाकाराय नमः ।
 37. ॐ रेणुकापुनराननाय नमः ।
 38. ॐ रधेयचातकाम्भोदाय नमः ।
 39. ॐ रुद्धचापकलापगाय नमः ।
 40. ॐ राजीवचरणद्वन्द्वचिह्नपूतमहेन्द्रकाय नमः । 
 41. ॐ रामचन्द्रन्यस्ततेजसे नमः ।
 42. ॐ राजशब्दार्धनाशनाय नमः ।
 43. ॐ राद्धदेवद्विजव्राताय नमः ।
 44. ॐ रोहिताश्वाननार्चिताय नमः ।
 45. ॐ रोहिताश्वदुराधर्षाय नमः ।
 46. ॐ रोहिताश्वप्रपावनाय नमः ।
 47. ॐ रामनामप्रधानार्धाय नमः । 
 48. ॐ रत्नाकरगभीरधिये नमः ।
 49. ॐ राजन्मौञ्जीसमाबद्ध सिंहमध्याय नमः ।
 50. ॐ रविद्युतये नमः । 
 51. ॐ रजताद्रिगुरुस्थानाय नमः ।
 52. ॐ रुद्राणीप्रेमभाजनाय नमः । 
 53. ॐ रुद्रभक्ताय नमः ।
 54. ॐ रौद्रमूर्तये नमः ।
 55. ॐ रुद्राधिकपराक्रमाय नमः ।
 56. ॐ रविताराचिरस्थायिने नमः ।
 57. ॐ रक्तदेवर्षिभावनाय नमः । 
 58. ॐ रम्याय नमः ।
 59. ॐ रम्यगुणाय नमः ।
 60. ॐ रक्ताय नमः । 
 61. ॐ रातभक्ताखिलेप्सिताय नमः ।
 62. ॐ रचितस्वर्गगोपाय नमः ।
 63. ॐ रन्धिताशयवासनाय नमः ।
 64. ॐ रुद्धप्राणादिसञ्चाराय नमः ।
 65. ॐ राजद्ब्रह्मपदस्थिताय नमः ।
 66. ॐ रत्नसानुमहाधीराय नमः ।
 67. ॐ रसासुरशिखामणये नमः ।
 68. ॐ रक्तसिद्धये नमः ।
 69. ॐ रम्यतपसे नमः ।
 70. ॐ राततीर्थाटनाय नमः । 
 71. ॐ रसिने नमः ।
 72. ॐ रचितभ्रातृहननाय नमः । 
 73. ॐ रक्षितभातृकाय नमः ।
 74. ॐ राणिने नमः ।
 75. ॐ राजापहृततातेष्टिधेन्वाहर्त्रे नमः ।
 76. ॐ रसाप्रभवे नमः ।
 77. ॐ रक्षितब्राह्म्यसाम्राज्याय नमः ।
 78. ॐ रौद्राणेयजयध्वजाय नमः ।
 79. ॐ राजकीर्तिमयच्छत्राय नमः ।
 80. ॐ रोमहर्षणविक्रमाय नमः । 
 81. ॐ राजसौर्यरसाम्भोधिकुम्भसम्भूतिसायकाय नमः ।
 82. ॐ रात्रिन्दिवसमाजाग्रत्प्रतापग्रीष्मभास्कराय नमः ।
 83. ॐ राजबीजोदरक्षोणीपरित्यागिने नमः ।
 84. ॐ रसात्पतये नमः ।
 85. ॐ रसाभारहराय नमः । 
 86. ॐ रस्याय नमः ।
 87. ॐ राजीवजकृतक्षमाय नमः ।
 88. ॐ रुद्रमेरुधनुर्भङ्ग कृद्धात्मने नमः ।
 89. ॐ रौद्रभूषणाय नमः ।
 90. ॐ रामचन्द्रमुखज्योत्स्नामृतक्षालितहृन्मलाय नमः । 
 91. ॐ रामाभिन्नाय नमः ।
 92. ॐ रुद्रमयाय नमः ।
 93. ॐ रामरुद्रो भयात्मकाय नमः । 
 94. ॐ रामपूजितपादाब्जाय नमः ।
 95. ॐ रामविद्वेषिकैतवाय नमः ।
 96. ॐ रामानन्दाय नमः ।
 97. ॐ रामनामाय नमः ।
 98. ॐ रामाय नमः ।
 99. ॐ रामात्मनिर्भिदाय नमः ।
 100. ॐ रामप्रियाय नमः । 
 101. ॐ रामतृप्ताय नमः । 
 102. ॐ रामगाय नमः ।
 103. ॐ रामविश्रमाय नमः ।
 104. ॐ रामज्ञानकुठारात्तराजलोकमहातमसे नमः ।
 105. ॐ रामात्ममुक्तिदाय नमः ।
 106. ॐ रामाय नमः ।
 107. ॐ रामदाय नमः ।
 108. ॐ राममङ्गलाय नमः । 

Leave a comment