श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली 

 

 1. ॐ जयाय नमः ।
 2. ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः ।
 3. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 4. ॐ गगनाधिपसत्कुलजाय नमः ।
 5. ॐ राजराजेश्वराय नमः ।
 6. ॐ सुगुणाकराय नमः ।
 7. ॐ सुरसेव्याय नमः ।
 8. ॐ भव्यदायकाय नमः ।
 9. ॐ सदा सकलजगदानन्दकारकाय नमः ।
 10. ॐ जयाय नमः ।
 11. ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः ।
 12. ॐ अमरतारकनिचयकुमुदहिताय नमः ।
 13. ॐ परिपूर्णाय नमः ।
 14. ॐ अनघाय नमः ।
 15. ॐ सुरासुरभूजाय नमः ।
 16. ॐ दधि पयोधिवास हरणाय नमः ।
 17. ॐ सुन्दरतरवदनाय नमः ।
 18. ॐ सुधामयवचो बृन्दाय नमः ।
 19. ॐ गोविन्दाय नमः ।
 20. ॐ सानन्दाय नमः ।
 21. ॐ मावराय नमः ।
 22. ॐ अजराय नमः ।
 23. ॐ आपशुभकराय नमः ।
 24. ॐ अऽख़्केकजगदानन्दकारकाय नमः ।
 25. ॐ जयाय नमः ।
 26. ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः । 
 27. ॐ निगम नीरजामृतज पोषकाय नमः ।
 28. ॐ अनिमिषवैरिवारिदसमीरणाय नमः ।
 29. ॐ खगतुरङ्गाय नमः ।
 30. ॐ सत्कविहृदालयाय नमः ।
 31. ॐ अगणितवानराधिपनतांघ्रियुगाय नमः ।
 32. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 33. ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
 34. ॐ इन्द्रनीलमणिसन्निभपघनाय नमः ।
 35. ॐ चन्द्रसूर्यनयनाय नमः ।
 36. ॐ अप्रमेयाय नमः ।
 37. ॐ वागीन्द्रजनकाय नमः ।
 38. ॐ सकलेशाय नमः ।
 39. ॐ शुभ्राय नमः ।
 40. ॐ नागेन्द्रशयनाय नमः ।
 41. ॐ शमनवैरिसन्नुताय नमः ।
 42. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 43. ॐ जयाय नमः ।
 44. ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
 45. ॐ पादविजितमौनिशापाय नमः ।
 46. ॐ सवपरिपालाय नमः ।
 47. ॐ वरमन्त्रग्रहणलोलाय नमः ।
 48. ॐ परमशान्तचित्ताय नमः ।
 49. ॐ जनकजाधिपाय नमः ।
 50. ॐ सरोजभववरदाय नमः ।
 51. ॐ अखिलजगदानन्दकारकाय नमः ।
 52. ॐ जयाय नमः ।
 53. ॐ जानकीप्राणनायकाय नमः ।
 54. ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारकाय नमः ।
 55. ॐ अमित कामित फलदाय नमः ।
 56. ॐ असमानगात्राय नमः ।
 57. ॐ शचीपतिनुताय नमः ।
 58. ॐ अब्धिमदहरणाय नमः ।
 59. ॐ अनुराग राग राजित कथासार हिताय नमः ।
 60. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 61. ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
 62. ॐ सज्जन मनसाब्धि सुधाकराय नमः ।
 63. ॐ कुसुमविमानाय नमः ।
 64. ॐ सुरसा-रिपु कराब्जलालित चरणाय नमः ।
 65. ॐ अवगुणासुरगणमदहरणाय नमः ।
 66. ॐ सनातनाय नमः ।
 67. ॐ अजनुताय नमः ।
 68. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 69. ॐ जय जानकीप्राणनायकाय नमः ।
 70. ॐ ॐकारपञ्जरकीराय नमः ।
 71. ॐ पुरहर सरोजभव केशवादि रूपाय नमः ।
 72. ॐ वासवरिपुजनकान्तकाय नमः ।
 73. ॐ कलाधराय नमः ।
 74. ॐ कलाधराप्ताय नमः ।
 75. ॐ घृणाकराय नमः ।
 76. ॐ शरणागत जन पालनाय नमः ।
 77. ॐ सुमनो रमणाय नमः ।
 78. ॐ निर्विकाराय नमः । 
 79. ॐ निगमसारतराय नमः ।
 80. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 81. ॐ जय जानकी प्राणनयकाय नमः ।
 82. ॐ करधृतशरजालाय नमः ।
 83. ॐ असुरमदापहरणाय नमः ।
 84. ॐ अवनीसुर सुरावनाय नमः ।
 85. ॐ कवीन बिलजमौनि कृतचरित्र सन्नुताय नमः ।
 86. ॐ श्रीत्यागराजनुताय नमः ।
 87. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
 88. ॐ नृवरात्मजाय नमः ।
 89. ॐ आश्रितपराधीनाय नमः ।
 90. ॐ खर-विराध-रावण विरावणाय नमः ।
 91. ॐ अनघाय नमः ।
 92. ॐ पराशरमनोहराय नमः ।
 93. ॐ अविकृताय नमः ।
 94. ॐ त्यागराजसन्नुताय नमः ।
 95. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 96. ॐ जय जानकीप्राणानायकाय नमः ।
 97. ॐ अगणिकगुणाय नमः ।
 98. ॐ कनकचेलाय नमः ।
 99. ॐ सालविदळनाय नमः ।
 100. ॐ अरुणाभसमानचरणाय नमः ।
 101. ॐ अपारमहिम्ने नमः ।
 102. ॐ अद्भुताय नमः ।
 103. ॐ सुकविजनहृत्सदनय नमः ।
 104. ॐ सुरमुनिगणविहिताय नमः ।
 105. ॐ कलशनीरनिधिजारमणाय नमः ।
 106. ॐ पापगजनृसिंहाय नमः ।
 107. ॐ वर त्यागराजादिनुताय नमः ।
 108. ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
 
श्रीमत्काकर्लवंशाब्धि-चन्द्रायामल तेजसे ।
 
पूर्णाय पुण्यशीलाय त्यागराजाय मङ्गलम् ॥
 
रामब्रह्म-सुपुत्राय रामनाम-सुखात्मने ।
 
रामचन्द्रस्वरूपाय त्यागरजय मन्गलम् ॥
 
 
श्री सीतारामचन्द्र परब्रह्मणे नमः ॥

Leave a comment