1. Vishnu Moola Mantra

 
ॐ नमोः नारायणाय॥
 
Om Namoh Narayanaya॥
 
 
 

2. Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra

ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥
 
Om Namoh Bhagawate Vasudevaya॥
 
 

3. Vishnu Gayatri Mantra

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
 
Om Shri Vishnave Cha Vidmahe Vasudevaya Dhimahi।
Tanno Vishnuh Prachodayat॥
 

Read Also : Shri Vishnu Aarti


4. Vishnu Shantakaram Mantra

शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्
विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
 
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥
 
Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gaganasadrisham Meghavarnam Shubhangam।
 
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanatham॥
 
 

5. Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra

मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥
 
Mangalam Bhagwan Vishnuh, Mangalam Garunadhwajah।
Mangalam Pundari Kakshah, Mangalaya Tano Harih॥
 
Read More : Shri Hari Stuti 
 
Lord Vishnu Mantra
 

Leave a Reply