श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली

 1. ॐ हनुमते नम: ।
 2. ॐ वायुतनयाय नम: ।
 3. ॐ केसरीप्रियनन्दनाय नम: ।
 4. ॐ अञ्जनानन्दनाय नम: ।
 5. ॐ श्रीमते नम: । 
 6. ॐ पिङ्गाक्षाय नम: ।
 7. ॐ अमितविक्रमाय नम: ।
 8. ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नम: ।
 9. ॐ कल्याणगुणवारिधये नम: ।
 10. ॐ स्वर्णवर्णाय नम: ।
 11. ॐ महाकायाय नम: ।
 12. ॐ महावीर्याय नम: ।
 13. ॐ महाद्युतये नम: ।
 14. ॐ महाबलाय नम: ।
 15. ॐ महौदार्याय नम: ।
 16. ॐ सुग्रीवाभीष्टदायकाय नम: । 
 17. ॐ रामदासाग्रण्ये नम: ।
 18. ॐ भक्तमनोरथसुरद्रुमाय नम: ।
 19. ॐ अरिष्टध्वान्ततरणये नम: ।
 20. ॐ सर्वदोषविवर्जिताय नम: ।
 21. ॐ गोष्पदीकृतवाराशये नम: । 
 22. ॐ सीतादर्शनलालसाय नम: ।
 23. ॐ देवर्षिसंस्तुताय नम: ।
 24. ॐ चित्रकर्मणे नम: ।
 25. ॐ जितखगेश्वराय नम: ।
 26. ॐ मनोजवाय नम: ।
 27. ॐ वायुजवाय नम: ।
 28. ॐ भगवते नम: ।
 29. ॐ प्लवगर्षभाय नम: ।
 30. ॐ सुरप्रसूनाभिवृष्टाय नम: ।
 31. ॐ सिद्धगन्धर्वसेविताय नम: । 
 32. ॐ दशयोजनविस्तीर्णकायवते नम: ।
 33. ॐ अम्बराश्रयाय नम: ।
 34. ॐ महायोगिने नम: ।
 35. ॐ महोत्साहाय नम: ।
 36. ॐ महाबाहवे नम: ।
 37. ॐ प्रतापवते नम: ।
 38. ॐ रामद्वेषिजनासह्याय नम: ।
 39. ॐ सज्जनप्रियदर्शनाय नम: ।
 40. ॐ रामाङ्गुलीयवते नम: ।
 41. ॐ सर्वश्रमहीनायनम: ।
 42. ॐ जगत्पतये नम: ।
 43. ॐ मैनाकविप्रियाय नम: ।
 44. ॐ सिन्धुसंस्तुताय नम: ।
 45. ॐ कद्रुरक्षकाय नम: ।
 46. ॐ देवमानप्रदाय नम: ।
 47. ॐ साधवे नम: ।
 48. ॐ सिंहिकावधपण्डिताय नम: ।
 49. ॐ लङ्किण्यभयदात्रे नम: ।
 50. ॐ सीताशोकविनाशनाय नम: ।
 51. ॐ जानकीप्रियसंलापाय नम: ।
 52. ॐ चूडामणिधराय नम: । 
 53. ॐ कपये नम: ।
 54. ॐ दशाननवरच्छेत्रे नम: ।
 55. ॐ मशकीकृतराक्षसाय नम: ।
 56. ॐ लङ्काभयङ्कराय नम: ।
 57. ॐ सप्तमन्त्रिपुत्रविनाशनाय नम: ।
 58. ॐ दुर्धर्षप्राणहर्त्रे नम: । 
 59. ॐ यूपाक्षवधकारकाय नम: ।
 60. ॐ विरूपाक्षान्तकारिणे नमः नम: । ६०
 61. ॐ भासकर्णशिरोहराय नमः नम: ।
 62. ॐ प्रभासप्राणहर्त्रे नम: । 
 63. ॐ तृतीयांशविनाशनाय नम: ।
 64. ॐ अक्षराक्षससंहारिणे नम: ।
 65. ॐ तृणीकृतदशाननाय नम: ।
 66. ॐ स्वपुच्छगाग्निनिर्दग्धलङ्कापुरवराय नम: ।
 67. ॐ अव्ययाय नम: ।
 68. ॐ आनन्दवारिधये नम: । 
 69. ॐ धन्याय नम: ।
 70. ॐ मेघगम्भीरनिःस्वनाय नम: ।
 71. ॐ कपिप्रवरसम्पूज्याय नम: ।
 72. ॐ मधुभक्षणतत्पराय नम: ।
 73. ॐ रामबाहुसमाश्लिष्टाय नम: ।
 74. ॐ भविष्यच्चतुराननाय नम: ।
 75. ॐ सत्यलोकेश्वराय नम: ।
 76. ॐ प्राणाय नम: ।
 77. ॐ विभीषणवरप्रदाय नम: । 
 78. ॐ धूम्राक्षप्राणहर्त्रे नम: । 
 79. ॐ कपिसैन्यविवर्धनाय नम: ।
 80. ॐ त्रिशीर्षान्तकराय नम: ।
 81. ॐ मत्तनाशनाय नम: । 
 82. ॐ अकम्पनान्तकाय नम: ।
 83. ॐ देवान्तकान्तकाय नम: ।
 84. ॐ शूराय नम: ।
 85. ॐ युद्धोन्मत्तविनाशकाय नम: ।
 86. ॐ निकुम्भान्तकराय नम: ।
 87. ॐ शत्रुसूदनाय नम: । 
 88. ॐ सुरवीक्षिताय नम: ।
 89. ॐ दशास्यगर्वहर्त्रे नम: ।
 90. ॐ लक्ष्मणप्राणदायकाय नम: ।
 91. ॐ कुम्भकर्णजयिने नम: ।
 92. ॐ शक्रशत्रुगर्वापहारकाय नम: । 
 93. ॐ सञ्जीवनाचलानेत्रे नम: ।
 94. ॐ मृतवानरजीवनाय नम: ।
 95. ॐ जाम्बवत्प्रियकृते नम: ।
 96. ॐ वीराय नम: ।
 97. ॐ सुग्रीवाङ्गदसेविताय नम: ।
 98. ॐ भरतप्रियसल्लापाय नम: ।
 99. ॐ सीताहारविराजिताय नम: । 
 100. ॐ रामेष्टाय नम: ।
 101. ॐ फल्गुनसखाय नम: ।
 102. ॐ शरणत्राणतत्पराय नम: ।
 103. ॐ उत्पत्तिकर्त्रे नम: ।
 104. ॐ स्थितिकर्त्रे नम: ।
 105. ॐ संहारकर्त्रे नम: ।
 106. ॐ किम्पुरुषालयाय नम: ।
 107. ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नम: ।
 108. ॐ भवरोगस्य भेषजाय नम: ।

Leave a comment