श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ ब्रह्मज्ञायै नम: ।
 2. ॐ ब्रह्मसुखदायै नम: ।
 3. ॐ ब्रह्मण्यायै नम: ।
 4. ॐ ब्रह्मरूपिण्यै नम: ।
 5. ॐ सुमत्यै नम: ।
 6. ॐ सुभगायै नम: ।
 7. ॐ सुन्दायै नम: ।
 8. ॐ प्रयत्यै नम: ।
 9. ॐ नियत्यै नम: ।
 10. ॐ यत्यै नम: ।
 11. ॐ सर्वप्राणस्वरूपायै नम: ।
 12. ॐ सर्वेन्द्रियसुखप्रदायै नम: ।
 13. ॐ संविन्मय्यै नम: ।
 14. ॐ सदाचारायै नम: ।
 15. ॐ सदातुष्टायै नम: ।
 16. ॐ सदानतायै नम: ।
 17. ॐ कौमुद्यै नम: ।
 18. ॐ कुमुदानन्दायै नम: ।
 19. ॐ क्वै नम: ।
 20. ॐ कुत्सिततमोहर्यै नमः ॥ 
 21. ॐ हृदयार्तिहर्यै नम: ।
 22. ॐ हारशोभिन्यै नम: ।
 23. ॐ हानिवारिण्यै नम: ।
 24. ॐ सम्भाज्यायै नम: ।
 25. ॐ संविभाज्यायै नम: ।
 26. ॐ आज्ञायै नम: ।
 27. ॐ ज्यायस्यै नम: ।
 28. ॐ जनिहारिण्यै नम: ।
 29. ॐ महाक्रोधायै नम: ।
 30. ॐ महातर्षायै नम: ।
 31. ॐ महर्षिजनसेवितायै नम: ।
 32. ॐ कैटभारिप्रियायै नम: ।
 33. ॐ कीर्त्यै नम: ।
 34. ॐ कीर्तितायै नम: ।
 35. ॐ कैतवोज्झितायै नम: ।
 36. ॐ कौमुद्यै नम: ।
 37. ॐ शीतलमनसे नम: ।
 38. ॐ कौसल्यासुतभामिन्यै नम: ।
 39. ॐ कासारनाभ्यै नम: ।
 40. ॐ कस्यै नमः ॥ ४०
 41. ॐ तस्यै नमः नम: ।
 42. ॐ यस्यै नम: ।
 43. ॐ एतस्यै नम: ।
 44. ॐ इयत्ताविवर्जितायै नम: ।
 45. ॐ अन्तिकस्थायै नम: ।
 46. ॐ अतिदूरस्थायै नम: ।
 47. ॐ हृदयस्थायै नम: ।
 48. ॐ अम्बुजस्थितायै नम: ।
 49. ॐ मुनिचित्तस्थितायै नम: ।
 50. ॐ मौनिगम्यायै नम: ।
 51. ॐ मान्धातृपूजितायै नम: ।
 52. ॐ मतिस्थिरीकर्तृकार्यनित्यनिर्वहणोत्सुकायै नम: ।
 53. ॐ महीस्थितायै नम: ।
 54. ॐ मध्यस्थायै नम: ।
 55. ॐ द्युस्थितायै नम: ।
 56. ॐ अधःस्थितायै नम: ।
 57. ॐ ऊर्ध्वगायै नम: ।
 58. ॐ भूत्यै नम: ।
 59. ॐ वीभूत्यै नम: ।
 60. ॐ सुरभ्यै नमः ॥ 
 61. ॐ सुरसिद्धार्तिहारिण्यै नमः नम: ।
 62. ॐ अतिभोगायै नम: ।
 63. ॐ अतिदानायै नम: ।
 64. ॐ अतिरूपायै नम: ।
 65. ॐ अतिकरुणायै नम: ।
 66. ॐ अतिभासे नम: ।
 67. ॐ विज्वरायै नम: ।
 68. ॐ वियदाभोगायै नम: ।
 69. ॐ वितन्द्रायै नम: ।
 70. ॐ विरहासहायै नम: ।
 71. ॐ शूर्पकारातिजनन्यै नम: ।
 72. ॐ शून्यदोषायै नम: ।
 73. ॐ शुचिप्रियायै नम: ।
 74. ॐ निःस्पृहायै नम: ।
 75. ॐ सस्पृहायै नम: ।
 76. ॐ नीलासपत्न्यै नम: ।
 77. ॐ निधिदायिन्यै नम: ।
 78. ॐ कुम्भस्तन्यै नम: ।
 79. ॐ कुन्दरदायै नम: ।
 80. ॐ कुङ्कुमालेपितायै नमः ॥ 
 81. ॐ कुजायै नम: ।
 82. ॐ शास्त्रज्ञायै नम: ।
 83. ॐ शास्त्रजनन्यै नम: ।
 84. ॐ शास्त्रज्ञेयायै नम: ।
 85. ॐ शरीरगायै नम: ।
 86. ॐ सत्यभासे नम: ।
 87. ॐ सत्यसङ्कल्पायै नम: ।
 88. ॐ सत्यकामायै नम: ।
 89. ॐ सरोजिन्यै नम: ।
 90. ॐ चन्द्रप्रियायै नम: ।
 91. ॐ चन्द्रगतायै नम: ।
 92. ॐ चन्द्रायै नम: ।
 93. ॐ चन्द्रसहोदर्यै नम: ।
 94. ॐ औदर्यै नम: ।
 95. ॐ औपयिक्यै नम: ।
 96. ॐ प्रीतायै नम: ।
 97. ॐ गीतायै नम: ।
 98. ॐ ओतायै नम: ।
 99. ॐ गिरिस्थितायै नम: ।
 100. ॐ अनन्वितायै नमः ॥ 
 101. ॐ अमूलायै नम: ।
 102. ॐ आर्तिध्वान्तपुञ्जरविप्रभायै नम: ।
 103. ॐ मङ्गलायै नम: ।
 104. ॐ मङ्गलपरायै नम: ।
 105. ॐ मृग्यायै नम: ।
 106. ॐ मङ्गलदेवतायै नम: ।
 107. ॐ कोमलायै नम: ।
 108. ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॥ 
 
इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Leave a comment