श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।
 2. श्री सिद्धिरूपायै नमः ।
 3. श्री योगिन्यै नमः ।
 4. श्री भद्रकाल्यै नमः ।
 5. श्री रमायै नमः ।
 6. श्री भवान्यै नमः ।
 7. श्री भयप्रीतिदायै नमः । 
 8. श्री भूतियुक्तायै नमः ।
 9. श्री भवाराधितायै नमः ।
 10. श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः । 
 11. श्री जनाधीशमात्रे नमः ।
 12. श्री धनागारदृष्ट्यै नमः ।
 13. श्री धनेशार्चितायै नमः ।
 14. श्री धीवरायै नमः ।
 15. श्री धीवराङ्ग्यै नमः । 
 16. श्री प्रकृष्टायै नमः ।
 17. श्री प्रभारूपिण्यै नमः ।
 18. श्री कामरूपायै नमः ।
 19. श्री प्रहृष्टायै नमः ।
 20. श्री महाकीर्तिदायै नमः । 
 21. श्री कर्णनाल्यै नमः ।
 22. श्री काल्यै नमः ।
 23. श्री भगाघोररूपायै नमः ।
 24. श्री भगाङ्ग्यै नमः । 
 25. श्री भगावाह्यै नमः ।
 26. श्री भगप्रीतिदायै नमः । 
 27. श्री भिमरूपायै नमः ।
 28. श्री भवानीमहाकौशिक्यै नमः ।
 29. श्री कोशपूर्णायै नमः ।
 30. श्री किशोर्यै नमः । 
 31. श्री किशोरप्रियानन्दईहायै नमः ।
 32. श्री महाकारणायै नमः । 
 33. श्री कारणायै नमः ।
 34. श्री कर्मशीलायै नमः ।
 35. श्री कपाल्यै नमः ।
 36. श्री प्रसिद्धायै नमः ।
 37. श्री महासिद्धखण्डायै नमः ।
 38. श्री मकारप्रियायै नमः ।
 39. श्री मानरूपायै नमः ।
 40. श्री महेश्यै नमः ।  
 41. श्री महोल्लासिन्यै नमः ।
 42. श्री लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः ।
 43. श्री क्षमायै नमः ।
 44. श्री क्षेमशीलायै नमः ।
 45. श्री क्षपाकारिण्यै नमः ।
 46. श्री अक्षयप्रीतिदाभूतियुक्ताभवान्यै नमः ।
 47. श्री भवाराधिताभूतिसत्यात्मिकायै नमः ।
 48. श्री प्रभोद्भासितायै नमः ।
 49. श्री भानुभास्वत्करायै नमः । 
 50. श्री चलत्कुण्डलायै नमः । 
 51. श्री कामिनीकान्तयुक्तायै नमः ।
 52. श्री कपालाऽचलायै नमः । 
 53. श्री कालकोद्धारिण्यै नमः ।
 54. श्री कदम्बप्रियायै नमः ।
 55. श्री कोटर्यै नमः ।
 56. श्री कोटदेहायै नमः । 
 57. श्री क्रमायै नमः ।
 58. श्री कीर्तिदायै नमः ।
 59. श्री कर्णरूपायै नमः ।
 60. श्री काक्ष्म्यै नमः । 
 61. श्री क्षमाङ्यै नमः ।
 62. श्री क्षयप्रेमरूपायै नमः ।
 63. श्री क्षपायै नमः ।
 64. श्री क्षयाक्षायै नमः ।
 65. श्री क्षयाह्वायै नमः ।
 66. श्री क्षयप्रान्तरायै नमः ।
 67. श्री क्षवत्कामिन्यै नमः ।
 68. श्री क्षारिण्यै नमः ।
 69. श्री क्षीरपूषायै नमः ।
 70. श्री शिवाङ्ग्यै नमः । 
 71. श्री शाकम्भर्यै नमः । 
 72. श्री शाकदेहायै नमः ।
 73. श्री महाशाकयज्ञायै नमः ।
 74. श्री फलप्राशकायै नमः ।
 75. श्री शकाह्वाशकाख्याशकायै नमः ।
 76. श्री शकाक्षान्तरोषायै नमः ।
 77. श्री सुरोषायै नमः । 
 78. श्री सुरेखायै नमः ।  
 79. श्री महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः ।
 80. श्री जयन्तीजयाजाग्रतीयोग्यरूपायै नमः । 
 81. श्री जयाङ्गायै नमः ।
 82. श्री जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः ।
 83. श्री जयप्राणरूपायै नमः ।
 84. श्री जयस्वर्णदेहायै नमः । 
 85. श्री जयज्वालिन्यै नमः ।
 86. श्री यामिन्यै नमः ।
 87. श्री याम्यरूपायै नमः ।
 88. श्री जगन्मातृरूपायै नमः ।
 89. श्री जगद्रक्षणायै नमः ।
 90. श्री स्वधावौषडन्तायै नमः । 
 91. श्री विलम्बाविलम्बायै नमः ।
 92. श्री षडङ्गायै नमः । 
 93. श्री महालम्बरूपाऽसिहस्ताऽऽप्दाहारिण्यै नमः ।
 94. श्री महामङ्गलायै नमः ।
 95. श्री मङ्गलप्रेमकीर्त्यै नमः ।
 96. श्री निशुम्भक्षिदायै नमः ।
 97. श्री शुम्भदर्पत्वहायै नमः ।
 98. श्री आनन्दबीजादिस्वरूपायै नमः ।
 99. श्री मुक्तिस्वरूपायै नमः ।
 100. श्री चण्डमुण्डापदायै नमः ।  
 101. श्री मुख्यचण्डायै नमः ।
 102. श्री प्रचण्डाऽप्रचण्डायै नमः ।
 103. श्री महाचण्डवेगायै नमः ।
 104. श्री चलच्चामरायै नमः ।
 105. श्री चामराचन्द्रकीर्त्यै नमः ।
 106. श्री सुचामिकरायै नमः । 
 107. श्री चित्रभूषोज्ज्वलाङ्ग्यै नमः ।
 108. श्री सुसङ्गीतगीतायै नमः ।

Leave a comment