श्री रामचंद्र अष्टकम || Sri Ramachandra Ashtakam

श्री रामचंद्र अष्टकम || Sri Ramachandra Ashtakam


चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनु,

र्मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता ।


सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरुः,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ १ ॥


मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपदः, 

पदं प्राप्ता यस्याधमकुलभवा चापि शबरी ।


गिरातीतोऽगम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा, 

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ २ ॥


धराधीशोऽधीशः सुरनरवराणां रघुपतिः,

किरीटी केयूरी कनककपिशः शोभितवपुः ।


समासीनः पीठे रविशतनिभे शान्तमनसो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ३ ॥


वरेण्यः शारण्यः कपिपतिसखश्चान्तविधुरो,

ललाटे काश्मीरो रुचिरगतिभङ्गः शशिमुखः ।


नराकारो रामो यतिपतिनुतः संसृतिहरो, 

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ४ ॥


विरूपाक्षः काश्यामुपदिशति यन्नाम शिवदं,

सहस्रं यन्नाम्नां पठति गिरिजा प्रत्युषसि वै ।


स्वलोकेगायान्तीश्वरविधिमुखा यस्य चरितं,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ५ ॥


परो धीरोऽधीरोऽसुरकुलभवश्चासुरहरः,

परात्मा सर्वज्ञो नरसुरगणैर्गीतसुयशाः ।


अहल्याशापघ्नः शरकर ऋजुः कौशिकसखो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ६ ॥


हृषीकेशः शौरिर्धरणिधरशायी मधुरिपु,

रुपेन्द्रो वैकुण्ठो गजरिपुहरस्तुष्टमनसा ।


बलिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनिपुणो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ७ ॥


कविः सौमित्रीड्यः कपटमृगधावी वनचरो,

रणश्लाघी दान्तो धरणिभरहर्ता सुरनुतः ।


अमानी मानज्ञो निखिलजनपूज्यो हृदिशयो,

रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ ८ ॥


इदं रामस्तोत्रं वरममरदासेन रचित,

मुषःकाले भक्त्या यदि पठति यो भावसहितम् ।


मनुष्यः स क्षिप्रं जनिमृतिभयं तापजनकं,

परित्यज्य श्रेष्ठं रघुपतिपदं याति विशदम् ॥ ९ ॥

Ramachandra Ashtak

Shree Ramachandra Ashtakam

Leave a Reply