श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ ओंकारपरमर्थाय नमः ।
 2. ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
 3. ॐ मोक्षलक्ष्मीप्राणकान्ताय नमः ।
 4. ॐ वेंकटाचलनायकाय नमः ।
 5. ॐ करुणापूर्णहृदयाय नमः ।
 6. ॐ टेङ्कारजपसुप्रीताय नमः ।
 7. ॐ शास्त्रप्रमाणगम्याय नमः ।
 8. ॐ यमाद्यष्टाङ्गगोचराय नमः ।
 9. ॐ भक्तलोकैकवरदाय नमः ।
 10. ॐ वरेण्याय नमः ॥ 
 11. ॐ भयनाशनाय नमः ।
 12. ॐ यजमानस्वरूपाय नमः ।
 13. ॐ हस्तन्यस्तसुदर्शनाय नमः ।
 14. ॐ रमावतारमंगेशाय नमः ।
 15. ॐ णाकारजपसुप्रीताय नमः ।
 16. ॐ यज्ञेशाय नमः ।
 17. ॐ गतिदात्रे नमः ।
 18. ॐ जगतीवल्लभाय नमः । 
 19. ॐ वराय नमः ।
 20. ॐ रक्षस्सन्दोहसंहर्त्रे नमः ॥ 
 21. ॐ वर्चस्विने नमः ।
 22. ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ।
 23. ॐ धानधर्मपराय नमः ।
 24. ॐ याजिने नमः ।
 25. ॐ घनश्यामलविग्रहाय नमः ।
 26. ॐ हरादिसर्वदेवेड्याय नमः । 
 27. ॐ रामाय नमः ।
 28. ॐ यदुकुलाग्रणये नमः ।
 29. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
 30. ॐ महात्मने नमः ॥ 
 31. ॐ तेजस्विने नमः ।
 32. ॐ तत्त्वसन्निधये नमः ।
 33. ॐ त्वमर्थलक्ष्यरूपाय नमः । 
 34. ॐ रूपवते नमः ।
 35. ॐ पावनाय नमः ।
 36. ॐ यशसे नमः ।
 37. ॐ सर्वेशाय नमः ।
 38. ॐ कमलाकान्ताय नमः ।
 39. ॐ लक्ष्मीसल्लापसंमुखाय नमः ।
 40. ॐ चतुर्मुखप्रतिष्ठात्रे नमः ॥ 
 41. ॐ राजराजवरप्रदाय नमः । 
 42. ॐ चतुर्वेदशिरोरत्नाय नमः ।
 43. ॐ रमणाय नमः ।
 44. ॐ नित्यवैभवाय नमः ।
 45. ॐ दासवर्गपरित्रात्रे नमः ।
 46. ॐ नारदादिमुनिस्तुताय नमः । 
 47. ॐ यादवाचलवासिने नमः ।
 48. ॐ खिद्यद्भक्तार्तिभञ्जनाय नमः ।
 49. ॐ लक्ष्मीप्रसादकाय नमः ।
 50. ॐ विष्णवे नमः ॥ 
 51. ॐ देवेशाय नमः ।
 52. ॐ रम्यविग्रहाय नमः । 
 53. ॐ माधवाय नमः ।
 54. ॐ लोकनाथाय नमः ।
 55. ॐ लालिताखिलसेवकाय नमः ।
 56. ॐ यक्षगन्धर्ववरदाय नमः ।
 57. ॐ कुमाराय नमः ।
 58. ॐ मातृकार्चिताय नमः ।
 59. ॐ रटद्बालकपोषिणे नमः ।
 60. ॐ शेषशैलकृतस्थलाय नमः ॥ 
 61. ॐ षाड्गुण्यपरिपूर्णाय नमः ।
 62. ॐ द्वैतदोषनिवारणाय नमः ।
 63. ॐ तिर्यग्जन्त्वर्चितांघ्र्ये नमः ।
 64. ॐ नेत्रानन्दकरोत्सवाय नमः ।
 65. ॐ द्वादशोत्तमलीलाय नमः ।
 66. ॐ दरिद्रजनरक्षकाय नमः । 
 67. ॐ शत्रुकृत्यादिभीतिघ्नाय नमः ।
 68. ॐ भुजङ्गशयनप्रियाय नमः ।
 69. ॐ जाग्रद्रहस्यावासाय नमः ।
 70. ॐ शिष्टपरिपालकाय नमः ॥ 
 71. ॐ वरेण्याय नमः । 
 72. ॐ पूर्णबोधाय नमः ।
 73. ॐ जन्मसंसारभेषजाय नमः ।
 74. ॐ कार्तिकेयवपुर्धारिणे नमः ।
 75. ॐ यतिशेखरभाविताय नमः ।
 76. ॐ नरकादिभयध्वंसिने नमः ।
 77. ॐ रथोत्सवकलाधराय नमः ।
 78. ॐ लोकार्चामुख्यमूर्तये नमः । 
 79. ॐ केशवाद्यवतारवते नमः ॥ 
 80. ॐ शास्त्रश्रुतानन्तलीलाय नमः ।
 81. ॐ यमशिक्षानिबर्हणाय नमः ।
 82. ॐ मानसंरक्षणपराय नमः ।
 83. ॐ इरिणांकुरधान्यदाय नमः ।
 84. ॐ नेत्रहीनाक्षिदायिने नमः । 
 85. ॐ मतिहीनमतिप्रदाय नमः ।
 86. ॐ हिरण्यदानग्राहिणे नमः ।
 87. ॐ मोहजालनिकृन्तनाय नमः ।
 88. ॐ दधिलाजाक्षतार्च्याय नमः ।
 89. ॐ यातुधानविनाशनाय नमः ॥  
 90. ॐ यजुर्वेदशिखागम्याय नमः ।
 91. ॐ वेङ्कटाय नमः ।
 92. ॐ दक्षिणास्थिताय नमः ।
 93. ॐ सारपुष्करिणीतीरे रात्रौ देवगणार्चिताय नमः ।
 94. ॐ यत्नवत्फलसन्धात्रे नमः ।
 95. ॐ श्रीजापधनवृद्धिकृते नमः ।
 96. ॐ क्लींकारजपकाम्यार्थ- प्रदानसदयान्तराय नमः ।
 97. ॐ स्व सर्वसिद्धिसन्धात्रे नमः ।
 98. ॐ नमस्कर्तुरभीष्टदाय नमः ।
 99. ॐ मोहितखिललोकाय नमः ॥ 
 100. ॐ नानारूपव्यवस्थिताय नमः ।
 101. ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
 102. ॐ यज्ञवराहाय नमः ।
 103. ॐ गणवेङ्कटाय नमः । 
 104. ॐ तेजोराशीक्षणाय नमः ।
 105. ॐ स्वामिने नमः ।
 106. ॐ हार्दाविद्यानिवारणाय नमः ।
 107. ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॥ 
 
॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितान्तर्गता श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

Leave a comment