अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti

अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti नम: श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च । असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥ श्रीराधापतये तुभ्यं  व्रजाधीशाय ते नम:   नम: श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय च ॥२॥ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥ वाणी सदा ते  गुणवर्णने स्यात् कर्णौ कथायां  ममदोश्च कर्मणि । मन: सदा … Read more