अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanarishvara Ashtakam

अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanarishvara Ashtakam || Ardhanarishwara Ashtakam अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥ प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । शिवप्रियायै च शिवाप्रियाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २ ॥ मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय । दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ३ ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमलेपनायै श्मशानभस्मात्तविलेपनाय । कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः … Read more

अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanareeswara Ashtakam

अर्धनारीश्वर अष्टकम || Ardhanareeswara Ashtakam || Ardhanareeswarashtakam चाम्पॆयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय । कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 2 ॥ झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय । हॆमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 3 ॥ विशालनीलॊत्पललॊचनायै विकासिपङ्कॆरुहलॊचनाय । समॆक्षणायै विषमॆक्षणाय नमः शिवायै … Read more